fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Fyra saker att undvika när du lanserar en app

Fyra saker att undvika när du lanserar en app

Fyra saker att undvika när du lanserar en app

Den här artikeln publicerades först i tidskriften Bdaily.

Det är inte konstigt att mobil- och internetbeställning har blivit så populärt om man tänker på hur mycket det kan gynna både företag och deras kunder. Ta Starbucks till exempel. Deras digitala beställningskanaler växer stadigt, och deras app står nu för 30 procent av omsättningen.

Det är tydligt att Starbucks och många andra har gjort rätt, men hur är det egentligen när saker och ting sköts mindre bra? I vår blogg skriver vi ofta om vad serviceföretag borde göra. I det här inlägget vänder vi på steken och tittar i stället på vilka fallgropar man måste se upp för när man lanserar en förbeställningsapp.

Att inte göra efterforskningar om marknaden

Marknadsresearch ger dig mycket information om dina konkurrenter, kunder och om branschen i allmänhet. Det är grunden för alla lyckade affärsprojekt och borde aldrig försummas. Hur identifierar man sin målgrupps preferenser och behov utan att göra efterforskningar? Det går helt enkelt inte. Och därför är det inte heller troligt att man utan efterforskningar lyckas utveckla en app som får nöjda kunder och genererar värde.

Förutom att undersöka trender och behov bland kunder kan du sammanställa feedback och betyg på konkurrenternas appar. Det hjälper dig att ta reda på vad din potentiella målgrupp gillar och inte gillar och bidrar till att skapa en effektiv strategi när du utvecklar din egen app.

Att inte nå ut med din app

Mobilbeställning kan öka försäljning och förbättra kundupplevelser. Men utan en genomtänkt marknadsföringsstrategi kommer dina kunder och potentiella kunder inte höra talas om din app, och du kommer inte få bästa möjliga resultat.

Det finns många sätt att promota en app. Låt oss till exempel anta att du har en cafékedja. Föreställ dig pendlarna som skyndar till jobbet på morgonen eller anställda som går ut på sin korta lunchrast. Digital skyltning är ett bra sätt att fånga deras uppmärksamhet, eftersom det bara tar några sekunder för det huvudsakliga budskapet att nå fram.

Det du måste undvika är att lansera en app utan någon som helst plan för marknadsföring och hoppas på det bästa. Det är ingen idé att utveckla en bra app om ingen känner till den.

Att inte kommunicera med anställda

Utan effektiv kommunikation och utbildning av ditt team kommer en lansering med största säkerhet inte att få önskvärt resultat. Innan konsumenter känner till appen är dina anställda dina främsta förespråkare. Men de kan inte förespråka något de inte förstår eller uppskattar.

Se därför till att hålla utbildningar och att utveckla en detaljerad marknadsföringsplan att dela inom företaget, så att dina anställda förstår meningen och fördelarna med plattformen.

Att underskatta betydelsen av recensioner, betyg och feedback

Att underskatta betydelsen av feedback och att inte lyssna eller svara på användares recensioner kan skada ditt varumärke och till och med leda till negativ viral marknadsföring. Om det händer har kunder ingen anledning att använda appen och kommer att dra sig för att ladda ner den.

För att undvika detta rekommenderar vi att göra en testlansering för stamkunder och be dem om ärlig feedback. Deras synpunkter ger dig insyn i de sista justeringarna du måste ta hand om innan du introducerar plattformen för en bredare publik. Om det finns några buggar i systemet är det dina kunder som lättast kan upptäcka dem.

På en marknad med mycket konkurrens är det viktigt att utveckla en app som kunder vill komma tillbaka till. Om du känner till de vanligaste fallgroparna har du bäst förutsättningar att undvika dem och se till att din app gör succé.

För att få råd om hur du kan lyckas med din plattform för mobilbeställning, hör gärna av dig och prata med någon av våra experter. Du kan också be om en gratis demoversion av vår white label-plattform.

Other Blog Articles

4 things to avoid when launching a mobile app

4 things to avoid when launching a mobile app

4 things to avoid when launching a mobile app

This article about launching a mobile app originally appeared in BDaily magazine:

It’s no surprise that mobile and online ordering is proving popular when you consider the benefits it can bring a business and its customers. Take Starbucks, it continues to see an increase in the use of its digital ordering channels and its mobile app accounts for 30 percent of the company’s transactions.

We can easily point out what Starbucks and others have done right, but what about when things are managed badly? Often in our blogs we talk about what hospitality businesses should be doing. In this one, we’re turning the message on its head to look at the pitfalls you need specifically need to avoid when launching a mobile app for pre-ordering.

Not researching the market before launching a mobile app

Marketing research provides a wealth of information about your competitors, customers and the industry in general. It is the foundation of all successful business ventures and should never be overlooked. Without carrying out research, how can you identify your target market’s preferences and needs? You can’t, and so succeeding developing an app that exceeds customer satisfaction and provides value is unlikely.

Aside from examining customer trends and needs, research should include a review of competitors’ app feedback, and ratings. This will help you learn what potential audiences like and don’t like and will contribute towards to creation of an effective strategy for your own app development.

Not raising awareness

While mobile ordering can increase sales and enhance the customer experience, without an well-thought out marketing strategy your customers and potential customers won’t know about your app and you won’t maximise your ROI.

There are many ways to promote an app. For instance, let’s assume you’re a coffee chain. Imagine the morning commuters rushing to work or employees on a short lunch break. Digital signage is a good way to draw attention because it only takes a second for a person to absorb the core message.

What you don’t want to do is launch an app with absolutely no marketing plan in place and hope for the best. There is no point in developing a good app if nobody knows about it.

Not communicating with employees

Without effective communication and training of team members, launching a mobile app will almost certainly have unsatisfactory results. Before your customers know about your app, your employees will be your greatest advocates. They can’t advocate anything they don’t understand or appreciate.

So that your employees can fully realise the benefits of the platform and its implications, organise training sessions and developing detailed marketing plans to share across the company.

Underestimating the value of reviews, ratings and feedback

Underestimating the value of feedback and not listening or responding to user reviews can damage your brand and may even result in negative viral marketing. If this is the case then customers will not see the point of using the app and will shun downloading it.

To avoid this, before publically launching a mobile app, first carry out a soft launch, notifying loyal customers and asking them for honest feedback. That feedback will inform you of any final amendments or wiggles you need to make to the platform before rolling it out to a wider audience. If there are any bugs in the system, your customers are the best ones to spot them.

In a competitive market, it is important to develop an app which has customers coming back for more. If you know what the common pitfalls are, you’ll be in the best place to avoid them and further than that, make your app a success.

For advice on making your mobile ordering platform a success, get in touch to speak to one of our experts. You can also request a free demo of our white-labelled platform here.

Other Blog Articles