fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Are locally run aggregators the future?

Are locally run aggregators the future?

Are locally run aggregators the future?

At Preoday, we champion the rights of hospitality companies to keep their customer data and maximise their revenue. We don’t believe in aggregator technology companies charging hefty commission fees and we don’t understand why a company that demands such large amounts can then excuse the withholding of customer data.

You might have previously seen us mention Just Eat with indignation, we do this because we think it essential that restaurants understand their rights and know that there are more options available to them. Often we talk about their need to invest in owned mobile and online ordering platforms, but what we perhaps don’t do enough of is sing the praises of aggregator models that manage the same role as Just Eat, but without the drawbacks.

Not all aggregator technology models are to be avoided. Hungry Monkey is a marketplace solution, based in Gibraltar, that serves the community so well that Just Eat hasn’t been able to get a look in. Not only does it provide an order and delivery service for less, it also lets venues control their customer data. That means the restaurants have the opportunity to make data informed business decisions, create targeted marketing campaigns and ramp up customer loyalty; things they could never have hoped to do under Just Eat.

Of course, there are customer benefits as well. For those that are loyal and return regularly to a particular venue, having a solo app, tied to a specific eatery, is ideal. And people certainly aren’t afraid to download another application if it benefits them. App use has been on the rise, in fact, according to a report from App Annie, people spent more time on apps last year than they ever have before; accessing over 30 apps on a monthly basis,or 9 per day. Still, phone space has limits and being able to view 30 venues through one app is appreciated by those that don’t want to have excessive programmes taking up memory on their phone. Plus, there will always be times when a person doesn’t quite know what they want. In those moments, an aggregator is the perfect way to scan multiple food options at once.

For entrepreneurs considering the launch of an marketplace solution app, but put off by the mighty competition they perceive from the likes of Deliveroo, Just Eat or UberEats, we have one message: do it. There are still many gaps in the market that these companies haven’t infiltrated. Outside of the country’s largest cities, they have surprisingly little reach. Take Colchester. It’s a large town with 477 restaurants listed on Tripadvisor and a population of more than 104,000, yet no UberEats or Deliveroo presence.

Clearly there’s an opportunity for those that want to launch a regional service, or one with a unique consumer or business service proposition. What’s more, if the aggregator is able to give a better financial and data deal than Just Eat – and surely that can’t be hard – why on earth wouldn’t a restaurant choose to sign with it?

If you’re thinking about launching your own aggregator technology model, get in contact with us. We worked with Hungry Monkey to launch its platform and are also preparing to announce a very exciting new marketplace solution, built using Preoday technology, in Canada. The movement towards restaurants taking back control of their commission fees and data is real.

Partner with Preoday and join it; we understand the process and the technology and we have the skills and experience you need to make your business a success.

Other Blog Articles

Är lokalt drivna aggregatortjänster framtiden?

Är lokalt drivna aggregatortjänster framtiden?

Är lokalt drivna aggregatortjänster framtiden?

På Preoday kämpar vi för gästnäringsföretagens rättigheter att behålla sin kunddata och maximera sina intäkter. Vi tror inte på aggregatorföretagens som tar rejäla provisioner och vi förstår inte varför ett företag som kräver så stora summor då kan ursäkta att de undanhåller kunddata.

Du kanske har sett oss tidigare nämna Just Eat med indignation, vi gör detta eftersom vi anser att det är viktigt att restauranger förstår sina rättigheter och vet att det finns fler alternativ tillgängliga för dem. Ofta talar vi om deras behov av att investera i ägda mobil och online-beställningplattformar, men vad vi kanske inte gör tillräckligt är att lovorda aggregator-modeller som fyller samma roll som Just Eat men utan nackdelarna.

Inte alla aggregator-modeller bör undvikas. Hungry Monkey är en marknadsplatslösning, baserad i Gibraltar, och tjänar sitt samhälle så väl att Just Eat inte har kunnat få en fot in. Inte nog med att de ger en order- och leveransservice till ett lägre pris, de låter också arenor kontrollera sin egen konsumentdata. Det innebär att restauranger har möjlighet att fatta affärsbeslut baserade på välgrundad data, skapa riktade marknadsföringskampanjer och få upp kundlojaliteten; saker som de aldrig kunde ha hoppats på att göra med Just Eat.

Naturligtvis finns det kundnytta också. För dem som är lojala och återvänder regelbundet till en viss restaurang, är en solo-app som är knuten till ett specifikt matställe idealiskt. Och folk är verkligen inte rädd för att hämta ett annat program om det gynnar dem. App-användning är på uppgång. I själva verket tillbringade folk, enligt en rapport från App Annie, mer tid på appar förra året än de någonsin har gjort tidigare; de använde över 30 appar på månadsbasis eller 9 per dag. Ändå har telefonerna utrymmesgränser och att kunna visa 30 restauranger genom en app uppskattas av dem som inte vill att alltför program tar upp minne på deras telefoner. Dessutom kommer det alltid att finnas tillfällen när en person inte riktigt vet vad de vill ha. I dessa stunder är en aggregator det perfekta sättet att skanna flera matalternativ på en gång.

För företagare som överväger att lansera en föräljningsapp men avskräcks av den mäktiga konkurrens de uppfattar från företag som Deliveroo, Just Eat eller UberEats har vi ett budskap: gör det. Det finns fortfarande många luckor på marknaden som dessa företag inte har infiltrerat. Utanför landets största städer, har de förvånansvärt liten räckvidd. Ta Colchester. Det är en stor stad med 477 restauranger noterade på Tripadvisor och en befolkning på mer än 104 000, men ingen närvaro från UberEats eller Deliveroo.

Uppenbarligen finns det en möjlighet för dem som vill starta en regional tjänst eller en med en unik idé för konsument- eller företagstjänster. Vad mer, om en aggregatortjänst kan erbjuda en bättre affär ur ekonomisk synvinkel eller när det gäller kunddata än vad Just Eat gör – och det kan väl inte vara så svårt – varför i hela friden skulle inte en restaurang välja att skriva på med dem?

Om du funderar på att starta din egen aggregatormodell, ta kontakt med oss. Vi hjälpte Hungry Monkey lansera sin plattform och förbereder oss också för att presentera en mycket spännande ny marknadsplatslösning, byggd med Preoday teknik i Kanada. Rörelsen mot restauranger att ta tillbaka kontrollen över sina provisioner och data är verklig.

Samarbeta med Preoday och anslut dig; vi förstår processen och tekniken och vi har den kompetens och erfarenhet du behöver för att göra ditt företag framgångsrikt.

Other Blog Articles