fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
What impact will the CMA’s investigation of Just Eat have?

What impact will the CMA’s investigation of Just Eat have?

What impact will the CMA’s investigation of Just Eat have?

Recently the Competition & Markets Authority (CMA) decided to suspend Just Eat’s acquisition of Hungryhouse until 2nd November in order to give it time to investigate the legality of what Just Eat wants. The CMA is highly concerned that the combination of the two companies would mean worse terms for restaurants and customers.

Competitors and customers of Just Eat need to watch them with the utmost attention. There’s no going back. Just Eat will be affected by whatever the CMA decides next in its investigation. In order to get the deal done, Just Eat and Hungryhouse will need to placate the CMA and give concessions.

However, if Just Eat doesn’t get what it demands and rejects what the CMA is asking for, it will likely withdraw its bid. Hungryhouse would then be crippled and, ironically, be an even easier and cheaper target for Just Eat to displace. How do we know? Well, in short, as Just Eat explains. “the winner-takes-all”. Below are a few quotes from Just Eat’s written arguments against the CMA for getting in their way. Have a read, it’s an amazing document.

  • “HH [Hungryhouse] is a weak constraint on JE [Just Eat] today.”
  • “HH has lost this ‘winner-takes-all’ market to JE, as evidenced by its small market share of orders (less than one-tenth the size of JE) and total restaurant offering (less than 40% of the size of JE) and its even smaller share (less than 15% of HH’s restaurant base) of ‘unique’ restaurants.”
  • “80-90% of HH restaurants are also listed on JE, with 30-40% of HH’s restaurants being unique to HH”
  • “There is no realistic prospect of HH achieving a competitive position in the future”

In either event, competitors to the merging firms should be concerned whether this dominant giant could use its market power to commit restaurants to exclusivity and/or longer contract terms. That would threaten restaurants’ ability to succeed and grow and possibly harm their customer bases with non-competitive pricing. Restaurants need to consider whether this Just Eat could then push for ever higher commission levels and impose a potentially fatal squeeze. Most restaurants have a slim margin of 10%, and Just Eat already charges 13-14%.

Just Eat’s revenue and profits are growing like a rocket and have been added to yet again. Is that because its service is improving or because it’s turning its lock on the market? Is there more competition in this market, or less, and benefitting who is it benefitting? What a dilemma for everyone – except of course, Just Eat. Staying silent on this matter will deliver an outcome which fails to benefit consumer and restaurants alike and may lead to a market disaster.

However, there is an emerging and fast-growing hope and alternative which Preoday is very pleased to be part of. While Just Eat and Hungryhouse are middle-men, sitting between customers and restaurants, providers of white-label mobile and online ordering technology like Preoday enable customers to interact directly with restaurants through these digital channels.

As a reluctant but subtle admission, Just Eat even recognises the genuine threat to its monopoly and writes in the same document:

“The SLC [lessening of competition] decision understates the importance of direct ordering. It has become increasingly cheaper for restaurants to offer their own online ordering interface (or use a third party to build their own – e.g. Preoday), and restaurants often seek to steer consumers away from aggregation platforms to direct ordering via their own websites and apps. These findings confirm that direct ordering continues to be an important competitive constraint [to Just Eat] in the market.”

Interestingly, Just Eat selects Preoday for being the foremost alternative to it and its business model. Preoday is a commission-free and direct ordering platform product, run by the restaurants themselves which enables them to control their expenses and own all their customer data. Preoday’s technology helps restaurants retain existing clients, without paying 14% commission. Just Eat would still have a place, but largely for new customers only. As such, Just Eat’s 14% commission is not such an unreasonable fee!

Find out why Preoday clients are choosing the platform over Just Eat in this case study from our client Red Naga

Other Blog Articles

Vilka effekter kommer CMA utredning av Just Eat att ha?

Vilka effekter kommer CMA utredning av Just Eat att ha?

Vilka effekter kommer CMA utredning av Just Eat att ha?

Nyligen beslutade den brittiska konkurrens och marknadsmyndigheten (CMA) att skjuta fram Just Eat förvärv av Hungryhouse till 2 november i syfte att ge dem tid att undersöka lagligheten i Just Eats önskemål. CMA är mycket oroat över att sammanslagningen av de två bolagen skulle innebära sämre villkor för restauranger och kunder.

Konkurrenter och kunder till Just Eat måste titta på dem med största uppmärksamhet. Det finns ingen återvändo. Just Eat kommer att påverkas av vad CMA beslutar härnäst i sin undersökning. För att få affären klar måste Just Eat och Hungryhouse blidka CMA och göra eftergifter.

Men om Just Eat inte får vad de kräver och förkastar det som CMA ber om kommer de sannolikt att dra tillbaka sitt bud. Hungryhouse skulle då lamslås och, ironiskt nog, vara ett ännu enklare och billigare mål för Just Eat att tränga undan. Hur vet vi det? Tja, kort sagt, som Just Eat förklarar, ”Vinnaren-tar-allt”. Nedan följer några citat från Just Eats skriftliga inlagor till CMA för att få dem att gå deras väg. Läs, det är ett fantastiskt dokument.

  • ”HH [Hungryhouse] är en litet hinder för JE [Just Eat] idag.”

  • ”HH har förlorat denna ‘vinnaren tar allt’ marknad till JE, vilket framgår av dess lilla marknadsandel (mindre än en tiondel av storleken på JE) och totalt antal erbjudna restauranger (mindre än 40% av storleken på JE) och dess ännu mindre andel (mindre än 15% av HH:s restaurangbas) unika restauranger.”

  • ”80-90% av restaurangerna på HH är också noterade på JE, medan 30-40% av HH restauranger är unika för dem.”

  • “Det finns ingen realistisk möjlighet för HH att uppnå en konkurrenskraftig position i framtiden.”

I båda fallen bör konkurrenter till de samgående företagen vara bekymrade om denna dominerande jätte skulle kunna använda sitt marknadsinflytande att tvinga restauranger till exklusivitet och/eller längre kontrakt. Det skulle hota restaurangers förmåga att lyckas och växa och eventuellt skada deras kundbaser med icke-konkurrenskraftiga priser. Restauranger måste överväga om Just Eat då kan verka för allt högre provisionsnivåer och införa en potentiellt dödlig press. De flesta restauranger har en smal marginal på 10% och Just Eat kräver redan 13-14%.

Just Eats intäkter och vinst växer som raketartat och har utökats ännu en gång. Är det på grund av att deras tjänster förbättras eller för att det vänder sitt grepp om marknaden? Finns det mer konkurrens på denna marknad eller mindre, och vem är det som vinner på det? Vilket dilemma det är för alla – utom naturligtvis Just Eat. Att förbli tyst i denna fråga kommer leverera ett resultat som inte gynnar varken konsumenter eller restauranger och som kan leda till en katastrof på marknaden.

Men det finns ett gryende och snabbt växande hopp och alternativ som Preoday är mycket glada över att vara en del av. Medan Just Eat och Hungryhouse är mellanhänder som sitter mellan kunder och restauranger gör leverantörer av white-label-teknik för mobil- och onlinebeställningar som Preoday det möjligt för kunder att interagera direkt med restauranger genom deras digitala kanaler.

Som ett motvilligt men subtilt erkännande uppmärksammar Just Eat detta verkliga hot mot deras monopol när de skriver i samma dokument:

”SLC:s [begränsningen av konkurrensen] beslut poängterar betydelsen av direktbeställning. Det har blivit allt billigare för restauranger att erbjuda sina egna online-beställningsgränssnitt (eller använda en tredje part för att bygga sin egen – t.ex. Preoday) och restauranger söker ofta att styra konsumenterna bort från aggregeringsplattformar för att rikta beställningar via sina egna webbplatser och appar. Dessa resultat bekräftar att direktbeställning fortsätter att vara en viktig konkurrens [för Just Eat] på marknaden.”

Intressant nog väljer Just Eat Preoday att vara det främsta alternativet till dem och deras affärsmodell. Preoday är en courtagefri direktbeställningsplattform som drivs av restaurangerna själva vilket gör det möjligt för dem att kontrollera sina kostnader och äga alla sin kunddata. Preodays teknik hjälper restauranger behålla befintliga kunder, utan att betala 14% i provision. Just Eat skulle fortfarande ha en plats, men i stort sett bara för nya kunder. Som sådant är Just Eats provision på 14% inte en sådan orimlig avgift!

Other Blog Articles