fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Marknadsföring: att förstå kundens persona

Marknadsföring: att förstå kundens persona

Marknadsföring: att förstå kundens persona

Den första och viktigaste aspekten av marknadsföring i gästnäringens konkurrensutsatta värld är att förstå sin kund och dess persona. När du har gjort det kan du börja att bygga en solid strategi med kunden i centrum.

Om du driver en restaurang, är din kundpersona en hungrig person, eller hur? Och om du hanterar ett hotell kommer det att vara människor på semester? Inte nödvändigtvis. Vem din kund är kan ändras helt baserat på faktorer såsom läge, meny och budget.

Om du inte har en personastrategi på plats, det spelar ingen roll om du är ett nytt företag eller en tioårigt, skaffa det. Ta ett steg tillbaka och tänk noga efter vem det är du betjänar varje dag – steg in i deras skor och försök förstå deras personlighet, behov och utmaningar.

Där du är är vem du är

När man bygger en kundpersona, tänk på var du befinner dig.

Du kanske har en restaurang vid Canary Wharf? Chansen är då att din tänkta kund är en näringsidkare, välbetald men upptagen. Låt oss kalla honom John; han har en familj hemma och pendlar 90 minuter varje väg till kontoret. Han arbetar långa dagar, känner sig alltid trött och söker bekvämlighet och snabbhet från sina lunchmatställen. Han vill ha mat som smakar bra men där det estetiska är av liten betydelse och ibland använder han sin lunchrast för informella arbetsmöten.

Alternativt kan du driva ett kafé i Cotswolds. Du befinner dig i en vacker by som är populär bland turister. Vid sidan av byns invånare är din huvudsakliga målgrupp familjen Jones; vandringshjältar med ryggsäck på campingtur runt sjöarna. De kommer in som turister som vill vila fötterna och torka upp. De kommer att kräva massor av kalorier eftersom de kommer att laga baslivsmedel över en lägereld på kvällen. De kommer att omedelbart dras mot den smaskigaste kakan i skåpet; de är människor som väljer med sina ögon.

Nyckeln är denna. Om kunden är John vid Canary Wharf måste allt i din marknadsföring skilja sig från den du skulle använda för att rikta dig mot familjen Jones, även ditt företagsnamn och din meny.

Känn din publik och du kan räkna ut vad de vill, när de umgås på nätet, vad de läser och hur man bygger en relation med dem.

Klättra upp på rätt plattformar

i den digitala åldern skulle det vara förvånande om någon i gästnäringen inte har en närvaro i sociala medier. Men har du den rätta närvaron och är du tillräckligt engagerad för att göra din sida framgångsrik?

Tänk på att när varje nätverk på sociala medier har olika behov, de kräver alla att du är en aktiv del av sammanhanget. När du planerar dina inlägg, hänvisa till dina inköpspersonas och skapa unikt innehåll som fungerar specifikt för dem.

Sociala medier kommer att öppna upp för recensioner och feedback. Detta är en bra sak eftersom vissa målgrupper kommer att lägga mycket tilltro till dem. Om du har förtroende för din verksamhet, uppmuntra kunderna att ge feedback online. Lämna visitkort på borden med länkar till alla dina sociala plattformar för att göra det riktigt enkelt att hitta dem.

Kommer du ihåg dina personas? Familjen Jones kommer att ha planerat sin rutt för hela dagen i förväg, eventuellt med hjälp av plattformar som Yelp eller TripAdvisor för att lägga in stoppen längs vägen. Om du inte skulle vara med på dessa plattformar skulle du i så fall gå miste om dem som kunder.

Lockande erbjudanden

Planera dina erbjudanden mycket noggrant. När ska de köras och hur länge? Vad är det långsiktiga målet? Försöker du skapa en lojal och återkommande kundbas eller hitta folk som kan sprida ordet om ditt företag?

John från Canary Wharf har inte tid att leta efter nya lunchställen varje dag, han är en vanemänniska. Med John är målet är att få in honom i din restaurang en gång, sedan ge honom en avslappnad, enkel och snabb upplevelse så att han återvänder. Varför inte publicera ett erbjudande för nya kunder eller en tidsgaranti? Har du inte fått din mat inom fem minuter? Då ger vi dig 50% rabatt på din nästa beställning.

Familjen Jones är det, å andra sidan, osannolikt att få att återvända och om de gör det så blir det sällan. För dem är traditionella erbjudanden, såsom: bara £1.50 för en extra scone med grädde, mer lämpliga. Kom också ihåg att deras rekommendationer är värdefulla. Tänk dig till exempel en månatlig utlottning för kunder som lämnar en recension av din verksamhet på nätet.

Online och mobilt

Människor tillbringar mycket tid på nätet. Enligt ONS uppgifter är 87,9% av alla vuxna i Storbritannien, eller 99,2% av 16- 24-åringar, uppkopplade mot internet. Dessutom visar en undersökning av 4.000 brittiska vuxna från Deloitte att hälften har tillgång till minst en typ av ansluten underhållningsenhet. I genomsnitt har smartphoneanvändare mellan 11 och 20 appar på sin telefon.

Nuförtiden är din hemsida företagets ytterdörr. När människor väljer var de ska äta eller stanna kommer de att använda en sökmotor för att hitta alternativ i området. Om ett företag inte visas i resultaten kommer det inte att vinna kunder – det kommer en konkurrent med webbplats göra.

Slutsatsen? Om du vill att allmänheten ska veta vem du är, så behöver du en onlinestrategi – eller ännu hellre en e-handelsstrategi – på plats.

Vad den online- och mobilstrategi bör innehålla kommer vi att täcka i ett senare inlägg inom denna marknadsföringsserien, så om du inte redan har registrerat dig för att få vårt marknadsföringsinnehåll så gör det nu här eller så kan du missa något.

Detta är den första i en serie av marknadsföringsbloggar vi kommer att publicera under de kommande veckorna. Klicka här för att se en lista över kommande ämnen eller prenumerera nedan för att få den senaste versionen.

Sign up to our blog series by entering your email below:

Other Blog Articles

Marketing: understanding the customer persona

Marketing: understanding the customer persona

Marketing: understanding the customer persona

The first and most important aspect of marketing in the competitive world of hospitality is understanding your customer and their persona. Once you have done that, you can start to build a solid strategy with the customer happily at the centre.

If you’re running a restaurant, your customer persona is a hungry person, right? And if you manage a hotel, it will be people on holiday? Not necessarily. Who your customer is can change completely based on factors such as location, menu and budget.

If you don’t have persona strategy in place, it doesn’t matter whether you’re a new business or a ten-year old company, stop. Step-back and really think who it is you’re serving every day – step into their shoes and try to understand their personality, needs and challenges.

Where you are is who you are

When building a customer persona, consider your location.

You have a restaurant in Canary Wharf? Chances are your target customer is a business person, well-paid but busy. Let’s call him John; he has a family at home and commutes 90 minutes each way to the office. He works long hours, always feels tired and is looking for convenience and speed from his lunches. He wants food that tastes nice but aesthetics are of little consideration; he sometimes uses his lunch break for informal work meetings.

Alternatively, you run a coffee shop in the Cotswolds. You’re located in a pretty village that is popular with tourists. Aside from the lovely village residents, your main audience is Family Jones; the hiking heroes on a backpack camping tour around the lakes. They’re coming in as tourists, wanting to rest their feet and dry out. They are going to require plenty of calories because they will be cooking basic food over a campfire that night. They will be immediately drawn towards the yummiest looking cake in the cabinet; these are people that choose with their eyes.

The key is this. If your customer is Canary Wharf John, everything about your marketing strategy must differ from the one you’d use to target the Jones’. Even your business name and your menu.
Know your audience and you can work out what they like, where they hang out online, what they read and how to build rapport with them.

Climb onto the right platforms

In this digital age it would be surprising if any hospitality business didn’t have a social media presence. But do you have the right one and are you dedicated enough to make your page a success?

Keep in mind that while every social media network has different needs, they all require you to be an active member of the community. When planning your posts, refer back to your buying personas and create unique content that works specifically for them.

Social media will open you up to reviews and feedback. This is a good thing as certain audiences will pay them a lot of creed. If you’re confident in your business, encourage customers to give online feedback. Leave business cards on the tables with links to each of your social platforms to make it really easy to find them. Remember your personas? The Jones’ will have planned their route in advance of their day out, possibly using a platform like Yelp or TripAdvisor to decide where to stop. In this case, if you’re not on these platforms, you might miss out on their business.
Enticing offers

Plan the offers you want to make very carefully. When should they run and how long for? What’s the long term goal? Are you trying to generate a loyal and returning customer base or find people that can spread the word about your company?

Canary Wharf John hasn’t got time to look for new food venues every lunchtime, he’s a creature of habit. With John the goal is to get him into your restaurant once, then give him a chilled, easy and speedy experience so he will return. Why not publicise an offer for new customers or a service time guarantee? Don’t get served within five minutes? We’ll give you 50% off your next order.

The Family Jones’ on the other hand are unlikely to return, and if they do it will be infrequently. For them, traditional offers such as: Just £1.50 for an extra scone with your cream tea, should work well. Remember also that their recommendations are valuable. Consider a monthly prize draw for customers that leave a review for you online.

Online and mobile

Humans spend a lot of time online. According to ONS data, 87.9% of all adults in the UK, or 99.2% of 16- 24-year-olds, have access to the internet. Additionally, a Deloitte survey of 4,000 UK adults tells us half have access to at least one type of connected entertainment device. On average, smartphone users have 11-20 apps downloaded to their device.

These days your website is your business’ front door. When people are choosing where to eat or stay they will use a search engine to find options in the area. If a business doesn’t appear in the results, it won’t win the customers; a competitor with a website will.

The conclusion? If you want the public to know who you are, you need an online – and better still, an e-commerce strategy, in place.

What that online and mobile strategy should be, we’ll cover in a later post within this marketing series, so if you haven’t already signed up to receive our marketing content, do so now here or you may miss out.

This is the first in a series of marketing blogs we will be publishing in coming weeks. Click here to see the list of upcoming topics or subscribe below to receive the latest installment.

Sign up to our blog series by entering your email below:

Other Blog Articles

Marketing: Forstå kundernes persona

Marketing: Forstå kundernes persona

Marketing: Forstå kundernes persona

Det første og vigtigste aspekt ved markedsføring i den konkurrencedygtige hospitalityverden er at forstå dine kunder og deres persona. Når du har gjort det, kan du begynde at opbygge en solid strategi med kunden lykkeligt i centrum.

Hvis du har en restaurant, er din kundepersona en sulten person, ikke? Og hvis du styrer et hotel, er det folk på ferie? Ikke nødvendigvis. Hvem dine kunder er, kan ændre sig baseret på faktorer som placering, menu og budget.

Hvis du ikke har din virksomheds persona-strategi på plads, er det ligegyldigt, om du er en ny virksomhed eller et tiårigt firma, stop! Tag et skridt tilbage og tænk! Hvem er det du serverer for hver dag – træd i deres sko og prøv at forstå deres personlighed, behov og udfordringer.

 

Hvor du er, er hvem du er

Når du skal finde ud hvad din kundes persona er, skal du overveje din placering.

Har du en restaurant i Canary Wharf? I så fald er det højst sandsynligt at din målgruppe er en forretningsmand, velbetalt, men travlt. Lad os kalde ham John; Han har en familie derhjemme og pendler 90 minutter hver vej til kontoret. Han har lange arbejdsdage, føler sig altid træt og leder efter bekvemmelighed og effektivitet i sine frokoster. Han vil have mad, der smager fint, men æstetik er af ringe overvejelse; Han bruger sommetider sin frokostpause til uformelle arbejdsmøder.

Alternativt kan du drive en kaffebar i Cotswolds. Den er beliggende i en smuk landsby, der er populær blandt turister. Bortset fra de dejlige landsbyboere er dit hovedmålgruppe familie Jensen; Vandrende folk med en rygsæk, på campingtur rundt om søerne. De kommer ind som turister, der ønsker at hvile deres fødder og få energi igen. De kræver masser af kalorier, de vil have foretrukket at lave mad over et bål om natten. De bliver straks tiltrukket af den lækreste kage i kommunen; Disse mennesker vælger med deres øjne.

Her er nøglen: Du skal målrette din markedsføringsstrategi, så den aldrig afviger fra den persona din kunder er. Selv dit firmanavn og din menu skal passe ind. Kend dit publikum, find ud af, hvad de kan lide, hvor de hænger ud online, hvad de læser og hvordan man bygger en rapport med dem.

Brug den rette platform

I denne digitale tidsalder ville det være overraskende, hvis en hospitalityvirksomhed ikke er tilstede på de social media. Men er din virksomhed tilstede på den bedst mulige måde? Er du dedikeret nok til at gøre din del for at få succes?

Husk, at selvom sociale medier er forskellige, kræver de alle, at du er et aktivt medlem. Når du planlægger dine indlæg, skal du rette det mod dine købspersoner, og oprette unikt indhold, der fungerer specifikt for dem.

Sociale medier vil åbne din virksomhed for anmeldelser og feedback. Dette er en god ting, da visse kunder vil betale en mere for et troværdig sted. Hvis du er sikker på din virksomhed, skal du opfordre kunderne til at give online feedback. Lad visitkortene stå på bordene med links til hver af dine sociale platforme for at gøre det virkelig nemt at finde dem. Husk dine personas. Familien Jensen vil have planlagt deres rute forud for deres dag, muligvis ved hjælp af en platform som Yelp eller TripAdvisor så de kan beslutte hvor de skal stoppe. Hvis du ikke er på disse platforme, kan du måske gå glip af deres besøg.

Tiltalende tilbud

Planlæg din tilbud, omhyggeligt. Hvornår skal de løbe og hvor længe? Hvad er det langsigtede mål? Forsøger du at generere en loyal og tilbagevendende kundebase eller finde personer, der kan sprede budskabet om din virksomhed?

Canary Wharf John har ikke tid til at kigge efter nye madsteder ved hver frokost, han er et væsen af vane. Med John er målet at få ham til din restaurant en gang, giv ham en afkølet, let og hurtig oplevelse, så han hurtigt kommer tilbage. Hvorfor ikke offentliggøre et tilbud til nye kunder eller en servicetidsgaranti? ”Får du ikke din mad inden for fem minutter? Så giver vi dig 50% rabat på din næste bestilling”.

Derimod er det usandsynligt, at familien Jones vender tilbage, og hvis de gør det, vil det være sjældent. Med dem kan et traditionelle tilbud som: Kun Kr. 15 for en ekstra scone med til din te være den bedste strategi. Husk også, at deres anbefalinger er værdifulde. Overvej en månedlig præmie for kunder, der laver en online anmeldelse af din virksomhed.

 

Online og mobil

Mennesker bruger meget tid online. Ifølge ONS-data har 87,9% af alle voksne i Storbritannien eller 99,2% af de 16-24-årige adgang til internettet. Derudover fortæller en Deloitte-undersøgelse at ud af 4.000 britiske voksne, har halvdelen af dem adgang til mindst én type tilsluttet underholdningsenhed. I gennemsnit har smartphone-brugere 11-20 apps på deres enhed.

Disse dage er dit websted din forretningsdør. Når folk vælger hvor de skal spise eller sove, bruger de en søgemaskine til at finde muligheder i området. Hvis en virksomhed ikke vises i resultaterne, vil den ikke vinde kunderne; En konkurrent med et websted vil.

Konklusionen? Hvis du vil have at offentligheden ved, hvem du er, skal du være synlig online – og endnu bedre, få en e-handelsstrategi på plads.

Hvad denne online- og mobilstrategi skal være, dækker vi i et senere indlæg inden for denne markedsføringsserie. Så hvis du ikke allerede har tilmeldt dig vores marketing indhold, så gør det nu her.

Dette er den første i en række marketing blogs, som vi vil udgive i de kommende uger. Klik her for at se listen over kommende emner eller abonner nedenfor for at få den seneste rate.

 

Other Blog Articles