fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Don’t let it go to waste

Don’t let it go to waste

Don’t let it go to waste

Packaging waste organisations relevant to your reusable cup solution

In our white paper you will remember we discussed the potential mobile ordering technology has for driving a reusable cup culture and therefore, cutting down on waste.

The push towards industry recycling and achieving a circular economy isn’t going to go away. If anything, it’s about to intensify. As more studies on the waste produced by various markets are carried out we will see government recycling targets grow and evolve.

In order to help you keep abreast of the objectives set, we thought it would be helpful to provide a quick guide to the most influential industry bodies in the field of recycling/reusability. These listed are specific to the UK and Europe, but there are many equivalent groups throughout the world. These are the organisations that are setting the agenda and which you should be aware if you want to keep ahead of the Green curve.

There are, of course, hundreds of bodies in total, but if you only keep an eye on three, make them these:

WRAP

WRAP works with governments, businesses and communities to deliver practical solutions to improve resource efficiency. Between 2010 and 2015 in England alone, WRAP initiatives reduced greenhouse gas emissions by nearly 50 million tonnes, the equivalent to the annual carbon dioxide emissions of Portugal.

Its mission is to accelerate the move to a sustainable, resource-efficient economy. As part of this it has released a five year plan, ‘Resource Revolution, Creating the Future’, which sets out how businesses, organisations and consumers can be part of a resource revolution that will re-invent, re-think and re-define how we use materials. Within this there are three priority areas, one of which is food and drink. You can download that plan here.

WRAP also manages Recycle Now, a national recycling campaign for England, supported and funded by Government, used locally by over 90% of English authorities.

Environment Directorate General of the European Commission (DG Environment)

DG Environment was set up in 1973 to protect, preserve and improve Europe’s environment for present and future generations. The Commission proposes policies and legislation that protect natural habitats and help businesses move towards a sustainable economy. It also makes sure that Member States apply EU environmental law correctly.

Within this sits the Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC, which is Europe-wide packaging legislation. The EU first introduced measures on the management of packaging waste in the early 1980s. To address the environmental aspects of packaging and packaging waste, some Member States started introducing their own measures in this area. To harmonise national measures concerning the management of packaging and packaging waste and to prevent or reduce its impact on the environment Directive 94/62/EC was adopted. The Directive aims at providing a high level of environmental protection and ensuring the functioning of the internal market by avoiding obstacles to trade and distortion and restriction of competition.

INCPEN

INCPEN is a research organisation funded by a group of companies with a common interest in packaging, the environment and sustainable development (material suppliers, packaging manufacturers, producers, wholesalers and retailers). Originally set up as an information-exchange network of supply chain associations, members share their views and information on issues concerning packaging and sustainability.

INCPEN’s goal is to ensure that policy on packaging makes a positive contribution to sustainability, encourages industry to minimise the environmental impact of packaging and packaged goods and continuously improve packaging. It also aims to explain the role of packaging in society.

As part of this it responds to government legislation, manages awareness events, commissions independent research and educates the market. INCPEN works closely with Keep Britain Tidy and the Campaign to Protect Rural England, supporting their efforts to influence behaviour to reduce littering as a whole

While there are other useful and influential organisations lobbying on behalf of retailers or influencing government, these three are key to the nation’s efforts to drive packaging recycling. Bear in mind the actions and outputs of these, and you will maintain a good handle on the evolution of industry packaging, recycling and reusable cup goals.

If you would like to discuss your reusable cup strategy further, please get in touch with us direct on hello@preoday.com 

Other Blog Articles

Lad det ikke gå til spilde

Lad det ikke gå til spilde

Lad det ikke gå til spilde

Emballageaffalds- organisationer er vigtig for din genanvendelses strategi

I min artikel om genanvendelige kopper advokerer jeg for at mobil bestillingsteknologi, potentielt set er løsningen på at få skabt en kultur omkring genanvendelige kopper, og dermed mindre affald.

Ambitionen om mere genbrug i industrien og opnåelse af en cirkulær økonomi bliver ikke mindre. Den intensiveres derimod. Der bliver lavet flere og flere studier om affald produceret af forskellige industrier, og vi vil se regeringer verden over øge deres fokus på dette.

For at holde dig ajour med nye tiltag i industrien, tænkte jeg det ville være en god ide, at lave en quick guide med de mest betydningsfulde organisationer i industrien, med fokus på genbrug og genanvendelse. Disse organisationer sætter agendaen og du skal være opmærksom på dem, hvis du vil være med på den grønne bølge.

Der er selvfølge hundredevis af organisationer, men hvis du kun skal have fokus på tre, lad det være disse:

WRAP

WRAP arbejder med regeringer, virksomheder og lokalområder om at levere praktiske løsninger til at øge effektiviteten i genbrugs-løsninger. Mellem år 2010 og 2015, har WRAP’s løsninger, alene i England, reduceret drivhusgasser med næsten 50 millioner tons, hvilket er det samme som Portugals totale udledning af carbondioxid.

Deres mission er at hjælpe med at skabe en mere bæredygtig og ressource-effektiv økonomi. De har lavet en 5-års-plan for dette kaldet ’Ressource Revolutionen, skab fremtiden’, som forklarer hvordan virksomheder, samfund og organisationer kan være en del af en ressource-revolutionen som vil genskabe, gentænke og redefinere hvordan vi bruger ressourcer. I denne er der tre punkter, hvoraf det ene punkt handler om mad og drikke i industrien. Du kan downloade deres plan her.

WRAP administrerer også Recycle Now, som er en national genbrugskampagne i England, støttet og finansieret af regeringen, og som bruges af over 90% af engelske myndigheder.

Miljø Generaldirektoratet for Europa-Kommissionen (GD Miljø)

GD Miljø blev dannet i 1973 for at beskytte, forbedre og være fortaler for Europas miljø for nuværende og fremtidige generationer. Kommissionen foreslår politikkere love der beskytter naturområder og hjælper virksomheder med at arbejde hen imod en bæredygtig økonomi. Organisationen sikrer også at medlemslande i EU efterlever de miljømæssige love korrekt.

På dette websted fremgår Direktivet om emballage og emballage affald 94/62/EF, som er en europæisk emballagelovgivning

EU indledte for første gang foranstaltninger til forvaltning af emballageaffald i begyndelsen af 1980’erne.

For at imødegå miljøaspekterne af direktivet om emballage og emballageaffald begyndte nogle medlemsstater at indføre deres egne foranstaltninger på dette område. For at harmonisere nationale foranstaltninger vedrørende håndtering af emballage og emballageaffald og for at forebygge eller mindske dets indvirkning på miljøet blev Direktiv 94/62 / EF vedtaget. Direktivet sigter på at yde et højt miljøbeskyttelsesniveau og samtidigt sikre det indre markeds funktion ved at undgå hindringer for handel og konkurrenceforvridning samt konkurrencebegrænsning.

INCPEN

INCPEN er en forskningsorganisation finansieret af en gruppe virksomheder med fælles interesse i emballage, miljø og bæredygtig udvikling (materialeleverandører, emballageleverandører, producenter, grossister og detailhandlere). Oprindelig oprettet som et informationsudvekslingsnetværk. Her udveksler medlemmer deres synspunkter og oplysninger om emner vedrørende emballage og bæredygtighed.

INCPENs mål er at sikre, at emballeringspolitikken yder et positivt bidrag til bæredygtighed, tilskynder industrien til at minimere miljøpåvirkningen af emballage og emballerede varer samt løbende forbedre emballagen. De sigter også på at formidle viden om emballage i samfundet.

Som en del af dette reagerer organisationen på lovgivningen, bedriver selvstændig forskning og uddanner markedet. INCPEN arbejder tæt sammen med Keep Britain Tidy og kampagnen for at beskytte landdistrikterne i England, der støtter deres indsats for at påvirke adfærd og dermed at reducere affald og spild.

Mens der er andre nyttige og indflydelsesrige organisationer der lobbyer på vegne af detailhandlere eller påvirker regeringen, er disse tre nøglen til Englands bestræbelser på at drive emballagegenbrug. Følg handlingerne og resultaterne af disse, og du vil opretholde et godt greb på udviklingen af Storbritanniens emballage-, genanvendelses- og genbrugelige mål.

Hvis du gerne vil diskutere jeres genanvendelige kop-strategi med mig, kan du kontakte mig direkte på: Georgina.miller@preoday.com

Other Blog Articles