fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
The sun has got his app on for Glastonbury Festival

The sun has got his app on for Glastonbury Festival

The sun has got his app on for Glastonbury Festival

It’s 2017 and global warming or not, we are on track for the hottest Glastonbury Festival on record. Combine that hot weather with music and dancing and you have a recipe for success in the minds of the festival’s many food and drink stall owners.

Thousands of food traders, charities, campaigning organisations and peddlers of the bizarre and unique apply to trade at Glastonbury Festival each year, and with more than 170,000 people on site at its busiest, competition for business is high. However, the nature of the hungry or thrifty reveller means that it’s not always the product on offer that is most likely to win their wallets. No, for a good portion of revellers, what is for sale, be that food, drink or sunglasses, will be of less consequence than the size of the queue leading to its purchase.

Festival goers have strangely contradictory personalities. On the one hand they act on impulse, heading for food only when they feel hungry, sleeping only when they absolutely must. On the other, they plan their days intricately, knowing exactly where they want to be and who they want to be seeing at what time. They select their spot in the field precisely so it is an optimal distance from the stage, the bar and the toilets, and they make sure they’re in place an hour in advance so that their plans aren’t dashed by a rival fan. It’s this aspect of the festival-goer’s personality that would go head-over-heels for the opportunity to pre-order their food, drink and merchandise in advance. No more queues, no need to carry cash and a lower risk of losing their well earned viewing spot for Ed Sheeran on the Pyramid Stage.

What’s more, because of the collective nature of the festival, stalls don’t need to build or promote individual apps. To expect customers to download and compare apps from hundreds of stalls is unrealistic. Instead, food, drink and merchandise options can be integrated into the festival’s existing event app and laid over a map so as to be easily sorted and identified – much like an aggregator. Everything in one place? What could be easier for them?

Mobile ordering at festivals can only be win-win-win for the customers, the stall holders and the festival organisers themselves. Stall holders will lose less business if they aren’t obscured by lengthy queues and will therefore attract more walk-by customers: customers will benefit by paying, collecting and returning to their gig at record speed and the festival gets more downloads of its app and greater engagement.

With the offer of pre-ordering driving even more app downloads, food, drink and merchandise, sellers can integrate their business smoothly into the overall festival and app experience. And, after all, isn’t that what Glastonbury, Bestival, Download and every other festival of this kind is really about, the experience? Well, that and Ed Sheeran…

The great news for festivals is that Preoday has the ability and the experience to integrate its technology neatly into existing platforms, thereby creating a seamless experience for the customer, and a smooth workflow for the app manager.

To speak to us about app integrations – whether for festivals or other events, stadiums and experiences, contact us direct.

Other Blog Articles

Solen har fått igång sin app för Glastonbury Festivalen

Solen har fått igång sin app för Glastonbury Festivalen

Solen har fått igång sin app för Glastonbury Festivalen

Det är 2017 och oavsett den globala uppvärmningen, är vi på rätt spår för den hetaste Glastonburyfestivalen i mannaminne. Kombinera det varma vädret med musik och dans och du har ett recept för framgång för festivalens många livsmedels- och dryckesståndsägare.

Tusentals mathandlare, välgörenhetsorganisationer, kampanjorganisationer och handlare i det bisarra och unika försöker göra affärer på Glastonburyfestivalen varje år, och med som mest mer än 170.000 personer på plats är konkurrensen stenhård för företagen. Men med tanken på den typ av hungriga eller köpsugna rumlare som lockas innebär det att det inte alltid är produkten som erbjuds som är mest sannolik att vinna tillträde till besökarnas plånböcker. Nej, för en stor del av festprissarna är vad som är till salu, vare sig det är mat, dryck eller solglasögon, av mindre betydelse än storleken på kön som leder fram till köpet.

Festivalbesökare har märkligt motsägelsefulla personligheter. Å ena sidan agerar de på impuls, är på väg mot mat endast när de känner sig hungriga, sover endast när de absolut måste. Å andra sidan planerar de sina dagar noggrant och vet exakt var de vill vara och vem de vill se vid vilken tidpunkt. De väljer sin plats i området just så att de är på ett optimalt avstånd från scenen, baren och toaletterna och de ser till att de är på plats en timme i förväg så att deras planer inte hindras av en rivaliserande fans. Det är denna aspekt av festivalbesökarens personlighet som skulle älska möjligheten att beställa sin mat, dryck och varor i förväg. Inga mer köer, inget behov av att transportera kontanter och en lägre risk att förlora sin välförtjänta plats framför Ed Sheeran på Pyramidscenen.

Dessutom, på grund av festivalers kollektiva karaktär behöver stånd inte bygga eller marknadsföra enskilda appar. Att förvänta sig att kunder ska ladda ner och jämföra appar från hundratals olika stånd är orealistiskt. Istället kan alternativ om mat, dryck och handelsvaror integreras i festivalens befintlig app och läggas över en karta så att de lätt kan sorteras och identifieras – ungefär som en aggregatortjänst. Allt på ett ställe? Vad kan vara lättare för besökarna?

Mobilbeställning på festivaler kan bara vara win-win-win för kunderna, ståndinnehavare och festivalarrangörerna själva. Ståndinnehavare kommer att förlora mindre affärer om de inte skyms av långa köer och kommer därför locka fler kunder som bara råkar gå förbi; kunderna kommer att gynnas genom att kunna betala, hämta och återvända till sin spelning på rekordfart; festivalen får fler nedladdningar för sin app och större engagemang.

Med erbjudandet om förbeställning som driver på ännu fler appnedladdningar, köp av mat, dryck och handelsvaror kan säljare integrera sin verksamhet smidigt i den övergripande festival- och appupplevelsen. Och trots allt, är det inte det vad Glastonbury, Bestival, Download och alla andra festivaler av det här slaget egentligen handlar om, upplevelsen? Tja, det och Ed Sheeran…

Den stora nyheten för festivaler är att Preoday har förmågan och erfarenheten att integrera sin teknik prydligt i befintliga plattformar och därigenom skapa en sömlös upplevelse för kunden, och ett smidigt arbetsflöde för app-managern.

För att tala med oss om app-integration – oavsett om det gäller festivaler eller andra evenemang, arenor och upplevelser, kontakta oss nu.

Other Blog Articles