fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Gästnäringen har betydelse för dina kunder

Gästnäringen har betydelse för dina kunder

Gästnäringen har betydelse för dina kunder

Gästnäringen är viktig för den globala ekonomin. Det är det den fjärde största industrin i Storbritannien och har skapat ett av fem nya jobb sedan 2010. En av arton amerikaner är sysselsatta, direkt eller indirekt, inom rese- eller turism-relaterade jobb.

Termen ‘gästnäringen’ är omfattande och inkluderar restauranger, hotell, snabbmatställen, kaféer och även stadion eller konsertarenor och barer. Trots deras olikheter finns det en enhetlighet som genomsyrar dem alla: deras syfte är att vara värd för allmänheten och deras mål att erbjuda bra produkter och kundservice.

Det är på grund av detta tudelade syfte som, när förändringar sker i själva ryggraden på gästnäringen, de alla påverkas. Oavsett typen av verksamhet är effekten kännbar när branschen förändrar sig för att tillgodose kundernas krav och ny teknik. Så vad händer nu?

För närvarande finns det ett betydande tryck på företagen att anpassa sig till och anamma en rad nya tekniker som redan visat sig populära bland konsumenterna. Vid sidan av detta finns det en ökad betoning på kundupplevelse och bekvämlighet som är en utmaning både finansiellt och operativt. För varje utmaning som framgångsrikt erövrats finns det möjligheter och belöningar.

Vi tror att det kommer att vara de företag som väljer att möta de utmaningarna med huvud före, som arbetar med enkla men effektiva lösningar som tillgodoser allas behov som har bäst chans att ta ett fast tag om dessa belöningar och lyckas under de kommande åren. Om inte annat bör 2017 bli det år företag avsätter tid åt att förstå och undersöka vilken typ av teknik kunderna redan använder eller vill använda inom en snar framtid. Att veta detta, att utforska om de kan vara till nytta för verksamheten och anpassa strategin för att passa till det är säkerligen ett recept för framgång.

För att hjälpa till har vi skapat en komplett guide till online- och mobilbeställningar, full av råd och stödjande statistik som du kan ladda ner, läsa och smälta på din fritid. Detta kommer att bli den första i en pågående serie av papper som fokuserar på ämnen och ger råd att ta itu med de olika utmaningar besöksnäringen som helhet och enskilda segment står inför.

Ladda ned den kompletta guiden till online- och mobilbeställningar

 

Other Blog Articles

Hospitality matters to your customers

Hospitality matters to your customers

Hospitality matters to your customers

Hospitality matters to the global economy, it’s the fourth largest industry in the UK and has created one out of every five new jobs since 2010. One in every eighteen Americans is employed, directly or indirectly, in a travel or tourism-related job.

The term ‘hospitality’ is a far-reaching one encompassing restaurants, hotels, fast-food outlets, coffee shops and even stadium or gig venues and bars. Despite their differences, there is a commonality that runs through each: their purpose to host the public and their goal, to provide excellent products and customer service.

It’s because of this shared purpose that when changes occur in the backbone of the hospitality market, they are all affected. No matter the business type, as the industry shifts to accommodate customer demand and emerging technologies, the impact is bound to be felt. So what’s happening right now?

Currently, there is significant pressure being placed on companies to adapt to and adopt a raft of new technologies already proving popular with consumers. Alongside this, there’s an increased emphasis on customer experience and convenience which presents a challenge financially and operationally. Still, for every challenge successfully conquered there are opportunities and rewards to be found.

We believe that it will be those businesses that decide to meet the challenges head on, working on simple, yet effective solutions which meet everyone’s needs that stand the best chance of grabbing said rewards and succeeding in coming years. If nothing else, 2017 should be the year companies set time aside to understand and explore what technologies their customers are already using or want to adopt in the near future. Knowing this, exploring whether they can be of benefit to the business and adapting strategy to suit, is surely a recipe for success.

To help out we have created a complete guide to online and mobile ordering, packed full of advice and supporting stats, for you to download, read and digest at your leisure. This will be the first in an ongoing series of papers focusing on topics and providing advice to tackle the various challenges the hospitality industry, as a whole, and individual segments face.

Download the Complete Guide to Online and Mobile Ordering

 

Other Blog Articles