fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
How to attract visitors to your website – part two

How to attract visitors to your website – part two

How to attract visitors to your website – part two

Welcome back to part two of our articles on how to drive traffic to your website. In part one we covered Google My Business, reviews and Instagram. Here we consider another four opportunities for increasing the number of people that see and fall in love with your company.

#4 Tweets to drive traffic

Continuing the social media theme, having a presence on Twitter and properly using hashtags can also drive traffic to your website. The key is to get your customers engaged enough that they want to share your company’s tweet, raise your brand awareness and send people to visit your page.

If you have a pub running a special offer or perhaps have a summer menu you would like to promote, send a quick tweet and it will hopefully generate interest and some level of viral marketing. Remember to include a link to redirect your followers to your website and to also save your website’s URL in your profile so it is always there.

#5 The better the SEO, the better the website traffic

SEO (Search engine optimisation) is exactly what it sounds like – it’s the actions you take to optimise your website to be positively judged by platforms such as Google. These search engines have specific algorithms that search the internet for the most relevant sites and links for a person’s search. With billions of searches a day, optimising your website can help you rank higher and therefore, boost website traffic. Great SEO is an ongoing process, it can’t be achieved in one day, but it can provide long-term results and is essential for increasing website traffic.

Without SEO, you can become virtually invisible to customers using Google. Make sure all of your on-page content and metadata are focused around the keywords you want to rank for. And then the more links from other websites back to your own website shows popularity. The better the authority of the website that links to you, the better the link in Google eyes.

We know SEO isn’t an easy topic which is why we highly recommend you read this guide by the masters of SEO, Moz.

#6 Locked WiFi to increase website traffic

This one is short and simple. Do you provide WiFi for your guests? If so, rather than having an open network, employ a splash page and ask customers to provide their name and a password to access your Wi-Fi.

Splash page is the term used for the page that people see when are just about to begin the login process: splash pages can be completely personalised with your branding, logos and content.

Now, when they visit, you can set them to automatically be redirected to your website and hopefully drawn in by your excellent content.

#7 Internal links and compelling call-to-actions

Writing blogs and posting these to external websites with a compelling call-to-action will direct visitors with a specific purpose to your website. They may initially visit to download a white paper or sign up for a webinar, but an engaging website can encourage them to remain on the site and further explore its content.

A call-to-action should also form a strong part of your social media strategy, use them in Twitter, LinkedIn or Facebook posts to encourage followers to your page.

If you employ the tactics listed in these blogs we would expect your website traffic to increase instantly, however, as with all forms of marketing, experimentation may be needed to find the methods that work best for your business. If you’d like to discuss the specific needs of your company, please get in touch and we will be more than happy to guide you.

Other Blog Articles

Hur man kan locka besökare till sin webbplats – del två

Hur man kan locka besökare till sin webbplats – del två

Hur man kan locka besökare till sin webbplats – del två

Välkommen tillbaka till del två av vår artikelserie om hur man kan driva trafik till sin webbplats. I del ett täckte vi Google My Business, recensioner och Instagram. Här tittar vi på ytterligare fyra möjligheter att öka antalet personer som ser och blir förälskade i ditt företag.

# 4 Tweeta för att driva trafik

För att fortsätta på sociala medier-temat: Med en närvaro på Twitter och genom att på rätt sätt använda hashtags kan man också driva trafik till sin webbplats. Det viktiga är att få dina kunder engagerade nog att de vill dela ditt företags tweet, höja din varumärkeskännedom och skicka folk att besöka din sida.

Om du har en pub som kör ett specialerbjudande eller kanske har en sommarmeny du vill främja, skicka ett snabbt tweet och det kommer förhoppningsvis generera intresse och en viss nivå av viral marknadsföring. Kom ihåg att inkludera en länk som omdirigerar dina följare till din webbplats och att även spara adressen till din webbplats i din profil så att den alltid är där.

# 5 Ju bättre SMO, desto bättre webbplats trafik

SMO (SökMotorsOptimering) är precis vad det låter som – det är de åtgärder du vidtar för att optimera din webbplats för att bedömas positivt av plattformar som Google. Dessa sökmotorer har särskilda algoritmer som söker av Internet för de mest relevanta platserna och länkarna för en persons sökning. Med miljarder sökningar per dag kan att optimera din webbplats hjälpa dig att rankas högre och därmed öka webbplatsens trafik. Bra SMO är en pågående process, det kan inte uppnås på en dag, men det kan ge resultat på lång sikt och är nödvändigt för att öka webbplatsen trafik.

Utan SMO kan du bli nästan osynlig för kunder som använder Google. Se till att allt ditt innehåll på sidan och metadata fokuseras kring de sökord du vill rangordnas för. Fler länkar från andra webbplatser till din egen webbplats visar popularitet. Ju bättre status som webbplatsen som länkar till dig har, desto bättre är länken i Googles ögon.

Vi vet att SMO inte är ett lätt ämne och det är därför vi rekommenderar att du läser den här guiden av SMO:s mästare, Moz.

# 6 Låst WiFi för att öka webbplatsens trafik

Den här är kort och enkel. Vill du ge WiFi till dina gäster? Om så är fallet, i stället för att ha ett öppet nätverk, ha en splashsida och be kunderna att ge sitt namn och ett lösenord för att få tillgång till Wi-Fi.

Splashsidan är den term som används för sidan som folk ser när de bara är på väg att börja inloggningen: splashsidor kan personifieras fullständigt med ditt varumärke, logotyper och innehåll.

Nu, när de besöker dig, kan du ställa in den att automatiskt omdirigeras till din webbplats och förhoppningsvis dras in av ditt utmärkta innehåll.

# 7 Interna länkar och övertygande uppmaning till åtgärder

Att skriva bloggar och publicera dessa till externa webbplatser med en övertygande uppmaning till handling kommer att styra besökarna med ett specifikt syfte till din webbplats. De kan till en början gå in för att ladda ned ett white paper eller registrera sig för ett webb-seminarium, men en engagerande webbplats kan uppmuntra dem att stanna kvar på platsen och ytterligare utforska dess innehåll.

En uppmaning till handling bör också bilda en stark del av din sociala mediestrategi, använda dem i Twitter-, Linkedin- eller Facebook-inlägg för att uppmuntra följare att besöka din sida.

Om du använder den taktik som anges i dessa bloggar skulle vi förvänta oss att trafiken till din webbplats börjar öka omedelbart men, som med alla former av marknadsföring, kan experiment behövas för att hitta metoder som fungerar bäst för ditt företag. Om du vill diskutera de särskilda behoven för ditt företag, ta kontakt och vi kommer att vara mer än glada att guida dig.

Other Blog Articles