fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Fallstudie: Hungry Monkey

Fallstudie: Hungry Monkey

Fallstudie: Hungry Monkey

Utmaningen

Grundarna av Hungry Monkey har identifierat en möjlighet i Gibraltar för att skapa en ny hämtmatstjänst med mobil- och onlinebeställningar. Det fanns inga befintliga leverantörer inom området men en högteknologisk befolkning redo för en. Hungry Monkey ville effektivisera processen med att beställa mat samt erbjuda konsumenter fler valmöjligheter om hur, när och var de kan beställa. Man ville vara där när hungern sparkar in och konsumenterna inte har tid att vänta i kö på sin mat. I slutändan ville de vara konsumentens första tanke när det gäller allt matrelaterat i Gibraltar.

Lösningen

Preoday försåg Hungry Monkey med lösningen på deras utmaning och hjälpte till att skapa Gibraltars första kollektiva takeaway- och matbeställningsapp. Hungry Monkey gick online i november 2015 med Preodays mobil- och online-beställningssystem som nås från webbplatsen eller hämtas på App Store och Google Play. Hungry Monkey har nu 37 restauranger i Gibraltar som använder sig av Preodays beställningssystem.

Resultatet

Resultatet av Hungry Monkey samarbete med Preoday har varit överväldigande positivt. 32% av Gibraltars befolkning har hämtat Hungry Monkey-appen hittills. I början av 2017 hade cirka 41.000 beställningar gjorts genom Hungry Monkeys beställningssystem, detta på en befolkning om cirka 30.000 personer (enligt 2012 års folkräkning) vilket motsvarar att varje enskild person i Gibraltar beställt genom Hungry Monkey minst en gång.

Hur Hungry Monkey har hjälpt ett lokalt företag

Bridge Bar & Grill, The Star Bar, Lord Nelson, Jury’s och Gibraltar Arms, alla ägda  av Hunter Group, kan hittas på Hungry Monkey.

Med en amerikansk-tema meny och ett utmärkt läge, nära till marinan, är Bridge Bar & Grill populär bland såväl lokalbefolkningen som besökare till området. Trots framgångarna visste Hunter Group att lokalbefolkningen var benägna att förbli lojala mot en eller två restaurang-varumärken och sällan experimenterade genom att gå till andra ställen. Detta begränsade restaurangens möjligheter att attrahera nya gäster.

Att vara med i Hungry Monkey, tror man starkt, har gett det en fördel gentemot konkurrerande restauranger som ännu inte erbjuder förbeställningar och leveranser. De leder vägen för andra på plattformen – man var de första som erbjöd alkoholhaltiga alternativ, något som har visat sig vara särskilt populärt bland kunder som fanns på båtar i marinan.

Genom att mata data som samlats in av Hungry Monkey i nya marknadsförings- och reklamkampanjer har Bridge Bar & Grill vuxit och diversifierat sin kundbas; De har till och med fått order från patienter på det lokala sjukhuset. Baren har sett en ökning av intäkterna tillsammans med en ökning av den genomsnittliga summan spenderad per beställning. Med mobila beställningar som anländer mellan 18:00 och 20:00 hålls de anställda produktiva redan innan tillströmningen av sittande besökare vid rusningstiden från 20:00 varje kväll, medan kunderna blir mer benägna att prova nya maträtter och experimentera med sina alternativ.

Med deras egna ord

”Hungry Monkey föddes när vi såg en lucka i Gibraltar hämtmatsmarknad. Vi hade en mycket tekniskt kunnig befolkning och en stark takeaway-kultur men hade inget sätt att beställa på mobila enheter eller på nätet. Vår vision gjordes till verklighet tack vare Preoday. Flexibiliteten i Preodays plattform tillåter Hungry Monkey att skala mycket snabbt liksom att tillfredställa en mängd olika krav, såsom integration med tredje part och flera beställningskanaler. Vi är nu stolta att kunna erbjuda app- och online-beställningar för Gibraltar bästa, från lokala favoriter som Ramsons och Maharaja till internationellt erkända varumärken som Dominos och Pizza Express. I själva verket har nu omkring en tredjedel av Gibraltar befolkningen använt tjänsten. Vi ser redan fram emot att se vart Hungry Monkey kommer att expandera till härnäst!”

Genom Mat Caldwell, grundare av Hungry Monkey

 

Other Blog Articles

Case Studie: Hungry Monkey

Case Studie: Hungry Monkey

Case Studie: Hungry Monkey

Udfordring: Stifterne af Hungry Monkey så muligheden for at skabe en ny mobil og online takeaway service i Gibraltar. Der var ingen eksisterende online eller mobile take-away udbydere, men der var en højteknologisk befolkning. Hungry Monkey ønskede at strømline bestillingsprocessen, samt tilbyde forbrugerne flere valgmuligheder i forhold til hvordan, hvornår og hvor de vil bestille. Grundlæggende ønsker de at være der, når forbrugerne ikke har tid til at vente i kø. I sidste ende ønsker de at være forbrugernes første tanke ved hvad der var fødevarerelateret i Gibraltar.

 Løsning: I forvejen leverede Hungry Monkey løsningen på deres udfordring og var med til at oprette Gibraltars første kollektive takeaway og food ordering app. Hungry Monkey gik online November 2015 med Preoday’s mobile og online bestilling system, adgang fra hjemmesiden samt downloadet på App Store og Google Play. Hungry Monkey har nu 37 restauranter i Gibraltar ved hjælp af Preodays ordresystem.

Resultat: Resultatet af Hungry Mones samarbejde med Preoday har været overvældende positivt. 32% af befolkningen i Gibraltar har hidtil hentet app’en Hungry Monkey. I begyndelsen af ​​2017 blev ca. 41.000 ordre placeret gennem Hungry Monkeys ordresystem med en befolkning på omkring 30.000 (2012 folketælling). Det svarer til hver eneste person i Gibraltar bestiller gennem Hungry Monkey mindst en gang.

Sådan har Hungry Monkey hjulpet lokal forretning: Bridge Bar & Grill, The Star Bar, Lord Nelson, Jury og Gibraltar Arms, alle ejet af Hunter Group, findes på Hungry Monkey. Bridge Bar & Grill er populære blandt lokalbefolkningen og besøgende, med en amerikansk-tema-menu og en førsteklasses beliggenhed tæt på marinaen. Trods sin succes vidste Hunter Group at lokale beboere var tilbøjelige til at forblive loyale over for et eller to restaurantmærker, og sjældent eksperimenterede med alternative steder. At være på Hungry Monkey, giver en fordel i forhold til konkurrerende restauranter, der endnu ikke tilbyder forudbestilling og levering. På vej mod andre på platformen var det de første til at inkludere alkoholindstillinger, noget der har vist sig at være særligt populært blandt kunderne med lystbåde i marinaen. Aktuel data fra marketing- og reklamekampagner viser at Bridge Bar & Grill øger sin kundebase; Den har endda modtaget ordrer fra patienter på det lokale hospital. Linjen har set en stigning i indtægterne sammen med en stigning i den gennemsnitlige udgift pr. ordre. 

Med deres egne ord: ”Hungry Monkey udviklet, da vi så et hul i Gibraltar takeaway-markedet, som havde en meget teknologisk bevidst befolkning og en stærk takeaway-kultur, uden en måde at bestille via mobile eller online. Vores vision blev realiseret takket være Preoday. Fleksibiliteten i Preodays platform gjorde det muligt for Hungry Monkey at vokse meget hurtigt, såvel som imødekomme en række forskellige krav, som f.eks. flere bestillingskanaler. Vi er nu stolte over at tilbyde app og online bestilling af Gibraltar’s finest; alt sfra lokale favoritter som Ramsons og Maharaja til internationalt anerkendte mærker som Domino og Pizza Express. Faktisk har omkring en tredjedel af Gibraltar-befolkningen brugt tjenesten. Vi ser allerede frem til at udvide Hungry Monkey!” Af Mat Caldwell, grundlægger, Hungry Monkey

 

 

 

 

Challenge

The founders of Hungry Monkey identified an opportunity in Gibraltar to create a new mobile and online takeaway service. There were no existing online or mobile takeaway providers but there was a high-tech population ready for one. Hungry Monkey wanted to streamline the food ordering process, as well as offer consumers more choice on how, when and where to order from. The founders wanted to be there when hunger kicks in and consumers don’t have time to wait in line for food. Ultimately, they wanted to be the consumer’s first thought for everything food-related in Gibraltar.

Solution

Preoday provided Hungry Monkey with the solution to their challenge and helped create Gibraltar’s first collective takeaway and food ordering app. Hungry Monkey went online November 2015 with Preoday’s mobile and online ordering system, accessed from the website as well as downloaded on App store and Google Play. Hungry Monkey now has 37 restaurants in Gibraltar using Preoday’s ordering system.

Result

The result of Hungry Monkey’s collaboration with Preoday has been overwhelmingly positive. 32% of the Gibraltar population has downloaded the Hungry Monkey app to date. By the start of 2017 approximately 41,000 orders were placed through Hungry Monkey’s ordering system, with a population of around 30.000 (2012 census) this equates to every single person in Gibraltar ordering through Hungry Monkey at least once.

How Hungry Monkey has helped a local business

Bridge Bar & Grill, The Star Bar, Lord Nelson, Jury’s and the Gibraltar Arms, all owned by the Hunter Group, can be found on Hungry Monkey.

With an American-themed menu and a prime location, close to the marina, the Bridge Bar & Grill is popular with locals and visitors to the area. Despite its success, Hunter Group knew local residents were inclined to remain loyal to one or two restaurant brands, rarely experimenting with alternative venues. This limited the venue’s opportunities for attracting fresh custom.

Being on Hungry Monkey, it strongly believes, has given it an advantage over competitor restaurants not yet offering pre-ordering and delivery. Leading the way for others on the platform, it was the first to include alcohol options, something that has proved particularly popular with customers based on yachts within the marina.

Feeding data collected by Hungry Monkey into fresh marketing and promotional campaigns, the Bridge Bar & Grill has grown and diversified its customer base; it has even received orders from patients at the local hospital. The bar has seen an increase in revenue alongside a rise in the average spend per order. With mobile orders arriving between 18:00 and 20:00 staff remain productive ahead of the influx of sit-down visitors at the peak time of 20:00 each evening, while the customers are more inclined to try new foods and experiment with their food options.

In their own words

“Hungry Monkey was born when we saw a gap in the Gibraltar takeaway market, which had a very tech-savvy population and a strong takeaway culture, but had no way of ordering on mobile devices or online. Our vision was made reality thanks to Preoday. The flexibility of Preoday’s platform allowed Hungry Monkey to scale very quickly as well as accommodate a variety of different requirements, such as integration with third parties and multiple ordering channels. We are now proud to offer app & online ordering for Gibraltar’s finest, from local favourites such as Ramsons and Maharaja to internationally recognised brands such as Domino’s and Pizza Express. In fact, now around a third of the Gibraltar population have used the service. We are already looking forward to where Hungry Monkey will be expanding to next!”

By Mat Caldwell, founder, Hungry Monkey

Other Blog Articles

Case Study: Hungry Monkey

Case Study: Hungry Monkey

Case Study: Hungry Monkey

Challenge

The founders of Hungry Monkey identified an opportunity in Gibraltar to create a new mobile and online takeaway service. There were no existing online or mobile takeaway providers but there was a high-tech population ready for one. Hungry Monkey wanted to streamline the food ordering process, as well as offer consumers more choice on how, when and where to order from. The founders wanted to be there when hunger kicks in and consumers don’t have time to wait in line for food. Ultimately, they wanted to be the consumer’s first thought for everything food-related in Gibraltar.

Solution

Preoday provided Hungry Monkey with the solution to their challenge and helped create Gibraltar’s first collective takeaway and food ordering app. Hungry Monkey went online November 2015 with Preoday’s mobile and online ordering system, accessed from the website as well as downloaded on App store and Google Play. Hungry Monkey now has 37 restaurants in Gibraltar using Preoday’s ordering system.

Result

The result of Hungry Monkey’s collaboration with Preoday has been overwhelmingly positive. 32% of the Gibraltar population has downloaded the Hungry Monkey app to date. By mid-2018 approximately 216,000 orders had been placed through Hungry Monkey’s ordering system, with a population of around 30.000 (2012 census) this equates to every single person in Gibraltar ordering through Hungry Monkey multiple times.

How Hungry Monkey has helped a local business

Bridge Bar & Grill, The Star Bar, Lord Nelson, Jury’s and the Gibraltar Arms, all owned by the Hunter Group, can be found on Hungry Monkey.

With an American-themed menu and a prime location, close to the marina, the Bridge Bar & Grill is popular with locals and visitors to the area. Despite its success, Hunter Group knew local residents were inclined to remain loyal to one or two restaurant brands, rarely experimenting with alternative venues. This limited the venue’s opportunities for attracting fresh custom.

Being on Hungry Monkey, it strongly believes, has given it an advantage over competitor restaurants not yet offering pre-ordering and delivery. Leading the way for others on the platform, it was the first to include alcohol options, something that has proved particularly popular with customers based on yachts within the marina.

Feeding data collected by Hungry Monkey into fresh marketing and promotional campaigns, the Bridge Bar & Grill has grown and diversified its customer base; it has even received orders from patients at the local hospital. The bar has seen an increase in revenue alongside a rise in the average spend per order. With mobile orders arriving between 18:00 and 20:00 staff remain productive ahead of the influx of sit-down visitors at the peak time of 20:00 each evening, while the customers are more inclined to try new foods and experiment with their food options.

In their own words

“Hungry Monkey was born when we saw a gap in the Gibraltar takeaway market, which had a very tech-savvy population and a strong takeaway culture, but had no way of ordering on mobile devices or online. Our vision was made reality thanks to Preoday. The flexibility of Preoday’s platform allowed Hungry Monkey to scale very quickly as well as accommodate a variety of different requirements, such as integration with third parties and multiple ordering channels. We are now proud to offer app & online ordering for Gibraltar’s finest, from local favourites such as Ramsons and Maharaja to internationally recognised brands such as Domino’s and Pizza Express. In fact, now around a third of the Gibraltar population have used the service. We are already looking forward to where Hungry Monkey will be expanding to next!”

By Mat Caldwell, founder, Hungry Monkey

Other Blog Articles