fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Our top-tips for in-store marketing

Our top-tips for in-store marketing

Our top-tips for in-store marketing

Welcome to our top tips for in-store marketing. This blog forms part of our ongoing marketing series and these tips will help ensure your app and online ordering launch is as successful as possible.

 1. Make the app and online ordering as visible as possible in your venue – Make sure patrons who arrive early are reminded of the app, or can remember it for next time. This can include posters, business cards at the bar or by the checkout, flyers, as well as adverts on any large screen.
 2. Explain how to use it – Posters, flyers, website pages etc should all contain directions on how to use the service and where it is available – usually the Apple App Store and Google Play.
 3. Create app envy – Everyone loves a VIP experience so make your pre-ordering customers feel cherished by creating a distinct pick-up area, with special signage.
 4. Make the pre-ordering service a feature of your website – Have a dedicated section of the website promoting the online and mobile app. Link to this from the homepage and make it easily located.
 5. Blog about it – Blog posts will boost initial attention for the launch, which can also redirect your customers to the app webpage and can be reposted for later use.
 6. Spread the word – If you are a performance venue, customers place their pre-orders between 12 and 48 hours before a performance or event so this is the best time to remind them! This can be in the form of weekly newsletters, or automated reminders about the performance they are attending.
 7. Make the front pages – Local and trade media can be a good way of letting people know about your new service – you could even invite a journalist to try it out.
 8. Be social – Using your social media platforms will help you promote your new service. This can range from simply posting a link to the app, to getting celebrity endorsement to promoting special offers.
 9. Promote yourself – A promotion is by far the best way to get patrons to download the app first time. This could be: “Get X% off your first order” or “Get X% when you spend £X or more.”
 10. Ensure sure your staff are talking about it – Employees are always your best ambassadors in business and they need to be on hand to explain the service to patrons. Having staff available to demonstrate the app or talk to customers about it will encourage customer use like nothing else.

If you’d like to discuss further ideas, or the specific needs of your business, let us know. We can help find you some inspiration, as well as help you develop necessary materials.

Other Blog Articles

Våra topptips för butiksmarknadsföring

Våra topptips för butiksmarknadsföring

Våra topptips för butiksmarknadsföring

Välkommen till våra bästa tips för butiksmarknadsföring. Den här bloggen är en del av vår pågående marknadsföringsserie och dessa tips kommer att bidra till att din lansering av app- och online-beställningar är så framgångsrik som möjligt.

 1. Gör appen och online-beställningar så synliga som möjligt på din arena – Se till att besökare som anländer tidigt påminns om appen, eller kan komma ihåg det till nästa gång. Detta kan inkludera affischer, visitkort i baren eller vid kassan, flygblad, liksom annonser på någon stor skärm.

 2. Förklara hur man använder den – affischer, flygblad, webbsidor etc bör alla innehålla anvisningar om hur man använder tjänsten och var den finns – oftast Apples App Store och Google Play.

 3. Skapa app-avund – Alla älskar en VIP-upplevelse så gör så att dina förbeställningskunder känner sig omhuldade genom att skapa ett tydligt avhämtnings-område med särskild skyltning.

 4. Gör förbeställningstjänsten till en funktion på din webbplats – Ha en särskild del av webbplatsen som marknadsför online- och mobilapp:en. Länka till den från hemsidan så att den blir lätt att hitta.

 5. Blogga om det – Blogginlägg kommer att öka initial uppmärksamhet för lanseringen, som också kan dirigera dina kunder till appens webbsida och kan postas igen för senare användning.

 6. Sprid ordet – Om du är en livescen kommer kunderna att placera sina förbeställningar mellan 12 och 48 timmar innan föreställningen eller eventet så detta är den bästa tiden att påminna dem! Detta kan vara i form av nyhetsbrev, eller automatiserade påminnelser om uppträdandet de ska se.

 7. Ta plats på förstasidan – lokala medier och branchmedia kan vara ett bra sätt att låta folk veta om din nya tjänst – du kan även bjuda in en journalist att prova den.

 8. Var social – Att använda dina sociala medier kommer hjälpa dig att marknadsföra din nya tjänst. Detta kan vara allt från att helt enkelt lägga en länk till appen till att få någon kändis att prata om den eller att marknadsföra  speciella erbjudanden.

 9. Marknadsföra dig själv – en kampanj är det överlägset bästa sättet att få kunder att ladda ner appen första gången. Detta skulle kunna vara: ”Få X% rabatt på din första order” eller ”Få X% när du spendera Y kronor eller mer.”

 10. Se till att din personal talar om det – De anställda är alltid dina bästa ambassadörer i affärer och de måste finnas tillgängliga att förklara tjänsten för kunderna. Att ha personal för att visa appen eller prata med kunder om det kommer att uppmuntra kunden till användning som inget annat.

Om du vill diskutera ytterligare idéer eller de särskilda behoven som ditt företag har, låt oss veta det. Vi kan hjälpa till att ge dig inspiration, samt hjälpa dig att utveckla nödvändigt material.

Other Blog Articles