fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
How to attract visitors to your website – part one

How to attract visitors to your website – part one

How to attract visitors to your website – part one

One result of a successful marketing campaign is a boost in the number of visitors that come to a business’s website. In our latest article from our ongoing marketing series we look at tips hospitality businesses can use to raise website traffic.

Of course, you can pay to increase website traffic using tools such as a Google AdWords campaign, however, if you have just a bare-boned digital marketing budget, there are plenty of free strategies you can use to send traffic direct to your website.

#1 ‘Google My Business’ to get you on the radar

Google My Business appears to the right of a screen when you search for a company and is what drives the pins for each business on Google Maps.

Once you create your account you will appear in local searches. This is particularly important for ‘bricks and mortar’ businesses that rely on local custom for a sizeable portion of their revenue. By registering with Google My Business, increases visibility for anyone searching locally for your service.

Another perk is that all of the information you list is clickable. Customers can press your phone number to call on their smartphones, or tap your website address to access your site. Google says 50 percent of mobile consumers that search for a local business visit it within a day of the search, and 18 percent of consumers make a purchase.

#2 Positive ratings mean website visits

Word of mouth is such a powerful marketing tool that can really influence customer decision making. When star ratings are displayed in Google search results or company Facebook pages, prospective customers can instantly judge whether they can trust a product or service enough to go onto visit the website.

Review websites such as TripAdvisor, is the go to source to find the best places to eat, drink and sleep in town. If you’re in the hospitality industry, and confident in your business, create a profile and encourage customers to leave online feedback. We’re sure you won’t be surprised to know how important it is for web traffic to have positive reviews for your homemade flapjack and special espressos. A huge 89% of diners research restaurants online before visiting them in person, so it is important to get those stars to capture their business.

Once you’ve started to gather reviews it is also crucial to carry out regular audits of what is being said, good or bad. Remember, these comments can really make or break your brand. When managed effectively, they can move people to your website to find details on where you are and what you offer. Where possible, take the time to send public, individual responses and deal with negative comments in a measured manner.

#3 Attractive images to lure people in

You can harness the power of Instagram to build your brand, boost engagement and drive traffic to your website; 50% of Instagram users follow at least one business.

Let’s assume you’re a boutique hotel in Marlow. Having an Instagram account means you can post images of your elegant and stylish rooms to tempt potential customers to your website where they can check out availability and prices. Don’t forget to add your website’s URL in the bio so users can simply click to be redirected to your page where they will hopefully book the expensive room with the floral Roberts Radio!

If you’re a restaurant owner, the news is even better – consumers love a food photo; in February of 2017 there were 168,375,343 posts on Instagram for #food and 76,239,441 posts for #foodporn (though the numbers will have risen seconds after this figure was released). That’s amazing and shows the fantastic opportunity images offer any food-based business.

This brings us to the end of our first three top tips for improving website traffic. Next week we have another four suggestions that we know will help your business’ website traffic soar. Sign up to our marketing series email to be notified as soon as it has been published.

Other Blog Articles

Hur man lockar besökare till sin webbplats – del ett

Hur man lockar besökare till sin webbplats – del ett

Hur man lockar besökare till sin webbplats – del ett

En följd av en lyckad marknadsföringskampanj är ett uppsving i antalet besökare som kommer till ett företags hemsida. I denna vår senaste artikel i vår pågående marknadsföringsserie tittar vi på tips företag inom gästnäringen kan använda för att höja trafiken till sin webbplats.

Naturligtvis kan du betala för att öka webbplatsens trafik med hjälp av verktyg som Google AdWords-kampanj, men om du bara har en liten budget för digital marknadsföring finns det gott om gratis strategier du kan använda för att skicka trafik direkt till din webbplats.

# 1 ‘Google My Business’ för att få upp dig på radarn

Google My Business visas till höger om en skärm när du söker efter ett företag och är det som driver kartnålarna för varje företag på Google Maps.

När du väl har skapat ditt konto kommer du att visas i lokala sökningar. Detta är särskilt viktigt för fysiska företag som förlitar sig på lokala kunder för en stor del av sina intäkter. Genom att registrera sig med Google My Business, ökar synligheten för den som söker lokalt efter din tjänst.

En annan anledning är att all information du anger är klickbar. Kunderna kan trycka på ditt telefonnummer att ringa med sina smartphones, eller trycka på din webbadress för att komma åt din webbplats. Google säger att 50 procent av mobila konsumenter som söker efter ett lokalt företag besöker det inom en dag efter sökningen och att 18 procent av konsumenterna också gör ett köp.

# 2 Positiva betyg betyder besök på webbplatsen

Word of mouth är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg som verkligen kan påverka en kunds beslutsfattande. När stjärnklassificeringar visas i Googles sökresultat eller företags Facebook-sidor, kan potentiella kunder omedelbart bedöma om de kan lita på en produkt eller tjänst tillräckligt för att gå in och besöka webbplatsen.

Att titta på webbplatser som Tripadvisor, är ett bra sätt att hitta de bästa platserna att äta, dricka och sova i staden. Om du är i besöksnäringen och säker på din verksamhet, skapa en profil och uppmuntra kunderna att lämna feedback på nätet. Vi är säker på att du inte blir förvånad över att få veta hur viktigt det är för webbtrafiken att  ha positiva omdömen om sina hemgjorda pannkakor och särskilda espressos. Enorma 89% av gästerna gör efterforskningar om restauranger på nätet innan de besöker dem personligen så det är viktigt att få dessa stjärnor för att få dem som kunder.

När du har börjat samla recensioner är det också viktigt att utföra regelbundna granskningar av vad som sägs, bra eller dåligt. Kom ihåg att dessa kommentarer kan verkligen skapa eller knäcka ditt varumärke. När de hanteras på ett effektivt sätt kan de flytta människor till din webbplats för att hitta information om var du är och vad du erbjuder. Där det är möjligt ta dig tid att skicka offentliga, individuella svar och ta itu med negativa kommentarer på ett välbalanserat sätt.

# 3 Attraktiva bilder för att locka folk

Du kan utnyttja kraften hos Instagram för att bygga ditt varumärke, öka engagemang och driva trafik till din webbplats; 50% av Instagramanvändare följer åtminstone ett företag.

Låt oss anta att du är ett boutiquehotell i Marlow. Att ha ett Instagram-konto innebär att du kan lägga upp bilder på dina eleganta och stilfulla rum att locka potentiella kunder till din webbplats där de kan kolla tillgänglighet och priser. Glöm inte att lägga till adressen till din webbplats i biografin så att användarna enkelt kan klicka för att omdirigeras till din sida där de förhoppningsvis kommer att boka dyra rum.

Om du är en restaurangägare, är nyheterna ännu bättre – konsumenter älskar ett matfoto; i februari 2017 fanns 168,375,343 inlägg på Instagram för hashtaggen #food och 76,239,441 inlägg för #foodporn (även om siffrorna kommer att ha stigit sekunden efter att denna siffra släppts). Det är fantastiskt och visar de fantastiska möjligheter bilderna erbjuda matbaserade företag.

Detta leder oss till slutet av våra första tre topp-tips för att förbättra webbplatsens trafik. Nästa vecka har vi ytterligare fyra förslag som vi vet kommer att hjälpa trafiken till ditt företags webbplats att stiga kraftigt. Anmäl dig till vår marknadsföringsserie-utskick och få meddelande så snart det har publicerats.

Other Blog Articles