fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Why the Just Eat and Hungryhouse merger is a bad idea

Why the Just Eat and Hungryhouse merger is a bad idea

Why the Just Eat and Hungryhouse merger is a bad idea

This article from Andrew White was first published on the FCSI website, a global organisation for professional consultants in the hospitality industry.

Andrew White, CEO, Preoday, believes Just Eat‘s mooted merger with Hungryhouse will not be good for competition.

Last month Just Eat announced that it had topped 300 million restaurant orders; a positive piece of news from a company that just a few days earlier made headlines for an investigation into its attempts to merge with fellow restaurant aggregator, Hungryhouse.

You might wonder, what is the problem with Just Eat buying Hungryhouse? Or, in fact, with similar mergers?

Just Eat charges restaurants commission fees falling somewhere between 12% and 14%, severely cutting into restaurants’ already slim margins. Its role is as a broker, a third party that exists in a space between restaurants and their customers; it uses this position to claim online customer data is its property, not a restaurant’s.

With a Hungryhouse merger on the horizon, Just Eat will move towards a holding a monopoly on the food mobile ordering market in the UK. A key concern of the Competition and Markets Authority (CMA) is that such a monopoly, whether it belongs to Just Eat or another, would allow the holder to trap its restaurants into a cycle, charging ever-higher fees.

Technology investment

Mobile and online ordering have been gaining momentum fast. In May, a GO Technology report claimed 40% of 25 to 34-year-olds prefer to use their smartphone to order food and drink than queue at the bar or wait for table service. Names across the market are investing in the technology, either by appearing on an aggregator, as in Pizza Express’ deal with Deliveroo, or having their own app such as London’s Camm & Hooper.

Just Eat’s aggregator service is seen by many as offering the most accessible route to online and mobile ordering. This causes restaurants to (wrongly) feel it is the only way they can continue be successful and profitable. Because of this, in the event of a merger with Hungryhouse, those same restaurants will feel under pressure to pay whatever fees Just Eat sets.

What is encouraging is the growing number of restaurants that have found launching their own mobile app and web alternatives is achievable and affordable. By no longer relying on the Just Eat model they’re declaring a desire for independence and refusing ridiculous fees. And by having customers come direct, they are able to glean greater margins on each order. What’s more, they are keeping their precious order data, allowing them to improve internal operations, marketing and customer loyalty.

The fact is, restaurant customers are loyal to the outlets they buy from, not to Just Eat or Deliveroo. Now is the time for these restaurants to launch their own mobile and online pre-ordering offerings. Their faithful customers will follow them off Just Eat and they will see their profits soar because they won’t lose a huge percentage of every order to another business.

 

Other Blog Articles

Derfor må Just eat ikke fusionere med hungryhouse

Derfor må Just eat ikke fusionere med hungryhouse

Derfor må Just eat ikke fusionere med hungryhouse

 

Denne blog af Andrew White er oprindeligt publiceret på FCSI hjemmeside, en global organisation for professionelle konsulenter i hospitalsbranchen

Andrew White, CEO Preoday, mener, at en Just Eat fusion med Hungryhouse vil få fatale konsekvenser for markedets konkurrencedygtighed.

Sidste måned meddelte Just Eat, at de har toppet 300 millioner restaurantordrer; En positiv nyhed fra et firma, der bare et par dage tidligere var i overskrifterne for en undersøgelse af sine forsøg på at fusionere med restaurantaggregaterne, Hungryhouse.

Du undrer dig måske over hvad er problemet ville være for Just Eat hvis de køver Hungryhouse? Eller,  med lignende fusioner? Det skal jeg fortælle dig:

Just Eats afgifter til restauranter ligger på et sted mellem 12% og 14%, en høj udgift i forhold til restauranternes allerede stramme økonomi. Just Eats rolle er som mægler, en tredjepart, der opererer som et mellemled mellem restauranter og deres kunder; Just Eat bruger denne position til at høste online kundedata som deres ejendom, ikke en restaurants.

Med en Hungryhouse-fusion i horisonten vil Just Eat bevæge sig hen imod monopol på markedet for fastfood mobilbestilling i Storbritannien. En central bekymring for konkurrencemyndigheden i Storbritannien (CMA) er, at et sådant monopol, hvad enten det tilhører Just Eat eller et andet, vil gøre det muligt for indehaveren at lokke sine kunder i en cyklus og opkræve stadig højere gebyrer.

Teknologisk investering

Mobil og online bestilling har hurtigt fået fart. I maj fastslog en GO-teknologirapport, at 40% af 25-34-årige foretrækker at bruge deres Smartphone til bestilling af mad og drikke, frem for at stå i kø i baren, eller vente på en tjener. Navne på tværs af markedet investerer i teknologien, enten ved at dukker op på en aggregater, som i Pizza Express aftale med Deliveroo eller ved at have deres egen app som Londons Camm & Hooper.

Just Eats service ses af mange som den mest tilgængelige vej til online og mobil bestilling. Dette får restauranter til (fejlagtigt) at føle, at det er den eneste måde, hvorpå de kan forblive konkurrencedygtige på et marked der kræver smarte, teknologiske løsninger. På grund af dette,, vil de samme restauranter føle sig under pres for at betale alle gebyrer Just Eat sætter, hvis Just Eat fusionerer med Hungryhouse.

Det opmuntrende er at et voksende antal restauranter, der har lanceret deres egen mobilapp, og webalternativer er en overkommelig mulighed. Ved ikke længere at stole på Just Eat-modellen erklærer de et ønske om uafhængighed og afviser latterlige gebyrer. Ved at få direkte forbindelse til kunderne, er de i stand til at samle større profit på hver ordre. Desuden opbevarer de deres dyrebare kundedata, så de kan forbedre restaurantens processer, marketing og kundeloyalitet.

Faktum er, restaurantkunder er loyale overfor de forretninger, de køber fra, ikke bare Just Eat eller Deliveroo. Nu er det tid for disse restauranter at lancere deres egne mobile og online forudbestillings tilbud. Deres trofaste kunder vil følge dem. Og virksomhederne vil øge indkomsten, fordi de ikke mister en stor procentdel af hver ordre til en anden virksomhed.

 

Other Blog Articles

Varför fusionen mellan Just Eat och Hungryhouse är en dålig idé

Varför fusionen mellan Just Eat och Hungryhouse är en dålig idé

Varför fusionen mellan Just Eat och Hungryhouse är en dålig idé

Denna artikel, skriven Andrew White, publicerades först på FCSI:s hemsida. FCSI är en global organisation för professionella konsulter inom besöksnäringen.

Andrew White, VD Preoday, tror Just Eats omdiskuterade samgående med Hungryhouse kommer att ha negativ inverkan på konkurrensen i branschen.

Förra månaden meddelade Just Eat att man hade nått över 300 miljoner beställningar; en positiv nyhet från ett företag som bara några dagar tidigare skapade rubriker på grund av en utredning om deras försök att gå samman med en annan aggregator-tjänst, Hungryhouse.

Du kanske undrar vad problemet är med att Just Eat skulle köpa Hungryhouse? Eller, i själva verket, med liknande sammanslagningar?

Just Eats provision på restaurangernas beställningar landar någonstans mellan 12% och 14%, något som skär in på restaurangernas redan smala marginaler. Deras roll är att vara en mäklare, en tredje part som finns i utrymmet mellan restaurangerna och deras kunder och de använder detta läge för att samla in kunddata som blir deras egendom, inte restaurangernas.

Med en sammanslagning med Hungryhouse vid horisonten, kommer Just Eat att gå mot ett monopol på marknaden för mobila beställningar av mat i Storbritannien. En viktig fråga för den brittiska Konkurrens- och marknadsmyndigheten (CMA) är att ett sådant monopol, oavsett om det tillhör Just Eat eller någon annan aktör skulle göra det möjligt för innehavaren att fånga sina restauranger i en cykel och kräva allt högre avgifter.

Teknikinvesteringar

Marknaden för mobil- och onlinebeställningar växer snabbt. I maj hävdade en rapport från GO Technology att 40% av 25-34-åringar föredrar att använda sin smartphone för att beställa mat och dryck än att köa i baren eller vänta på bordsservering. Företag över hela marknaden investerar i tekniken, antingen genom att finnas med på en aggregator-tjänsr, som i fallet med Pizza Express avtal med Deliveroo eller har sin egen app som Londonbaserade Camm & Hooper.

Just Eat s aggregator-tjänst ses av många som att de erbjuder den mest tillgängliga vägen till online- och mobilbeställningar. Detta medför att restauranger (felaktigt) tycker att det är det enda sättet de kan fortsätta vara framgångsrika och lönsamma på. På grund av detta, i händelse av ett samgående med Hungryhouse, kommer dessa restauranger att känna pressen på sig att betala vilka avgifter Just Eat än sätter.

Det som är uppmuntrande är det växande antalet restauranger som har funnit att möjligheten att  lansera sin egen mobil- och webbapp är en möjlig och prisvärd väg att gå. Genom att inte längre förlita sig på Just Eats modell förklarar de en önskan om självständighet och vägrar betala löjliga avgifter. Och genom att kunderna kommer direkt till dem kan de få större marginaler på varje order. Vad mer, de behåller sina värdefulla orderdata själva så att de kan förbättra den interna verksamheten, marknadsföringen och kundlojaliteten.

Faktum är att restauranggäster är lojala mot de etablissemang de köper från, inte mot Just Eat eller Deliveroo. Nu är det dags för dessa restauranger att lansera sina egna förbeställningstjänster, mobilt och online. Deras trogna kunder kommer att följa med dem från Just Eat och de kommer att se sina vinster stiga eftersom de inte kommer att förlora en stor andel av intäkterna till ett annat företag.

Other Blog Articles