fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Varför Just Eats kunder snart kommer att märka av ännu en prisökning och hur man undviker den

Varför Just Eats kunder snart kommer att märka av ännu en prisökning och hur man undviker den

Varför Just Eats kunder snart kommer att märka av ännu en prisökning och hur man undviker den

Från januari nästa år kommer den brittiska regeringen att ta hårdare tag mot ocker i samband med kreditkortsköp och kommer med det till konsumenternas försvar – de bedöms ha spenderat £ 473 miljoner pund bara under 2010 i olika tilläggsavgifter. Detta har redan påverkat vissa brittiska bolag som såg sina aktievärden sjunka omedelbart. Just Eat var bara ett av dessa företag och såg sina aktiekurser sjunka med så mycket som 9,4% samma dag som det offentliggjordes. Vi tror att detta kan ändra storleken på Just Eat:s avgifter.

Varför spelar det så stor roll för Just Eat?

Just Eats tar ut en avgift på 50 pence för varje kreditkortstransaktion och så sent som förra året stod detta för 13% av företagets intäkter. Detta kommer att drabba dem hårt. Det är deras näst största intäkt och kreditkortstransaktioner står för två tredjedelar av deras beställningar. Från januari kommer detta bara att försvinna.

Vad innebär det för restauranger?

Provisioner kommer sannolikt att stiga ännu mer än de 13% Just Eat höjde sin provision med 2016. Analytiker från Barclays förväntar sig att de företag som berörs av de nya reglerna sannolikt kommer ”höja priserna för att täcka detta”. Det krävs ingen större fantasi för att förutse att Just Eat kommer att skydda sig själva genom att flytta denna kostnad till restaurangerna.

Redan nu betalar några restauranger mellan £4 000 och £5 000 per månad per plats i kommission. När restaurangerna ser allt snävare vinstmarginaler har de inte råd att betala ännu mer.

Hur kan restauranger undvika detta?

Helt enkelt genom att inte enbart förlita sig på aggregatortjänster. Skaffa din egen mobil- och online-beställningsservice också. Just Eat hjälper restauranger bredda sin kundbas och locka nya konsumenter. Men för alla dina långsiktiga kunder eller när de redan är lojala, är det bara ett slöseri med pengar att fortsätta betala provision för att få dem att komma tillbaka gång på gång genom Just Eat.

Här på Preoday gillar vi att tänka på oss själva som ett alternativ till Just Eat, men till ett mycket lägre pris än de avgifter Just Eat tar – och vi tar inte ut någon provision. Vår white-label tjänst ger dig ditt eget varumärke på nätet och i din mobilsbeställningstjänst så att dina kunder kommer direkt till dig. Det kommer också att innebära att du äntligen kan återta kontrollen över dina kunders data. Just Eat är en mellanhand och som sådan är de en barriär mellan dig och dina kunder – de hindrar dig från att samarbeta direkt med dem eller marknadsföra dig till dem. Att inte ha tillgång till sina kunduppgifter innebär att man inte vet vem som köper vad, hur ofta och hur mycket. Om du inte känner dina kunder, kan du inte göra dem mer lojala.

Med ditt eget beställningssystem för mat online OCH Just Eat kan du få det bästa av två världar. Om de ger dig nya kunder är det de tar ut inte orimligt, men du ska inte behöva betala för att behålla lojala kunder. Hör av dig för att få reda på mer.

Other Blog Articles

Why Just Eat’s clients will soon see another price hike and how to avoid it

Why Just Eat’s clients will soon see another price hike and how to avoid it

Why Just Eat’s clients will soon see another price hike and how to avoid it

From next January, the UK government will be clamping down on “rip-off credit card charges”, coming to the defence of consumers who are estimated to have spent £473m in 2010 on surcharges. This has already impacted some UK companies who saw their share values drop straight away. Just Eat was just one of those companies, and saw its share value drop as much as 9.4% the day of the announcement. We believe this could change the amount Just Eat charges.

Why does it matter so much to Just Eat?

Just Eat charges 50p for every credit card transaction and as last year this accounted for 13% of Just Eat’s revenue, this is going to hit them hard. It’s their second biggest revenue stream and credit card transactions account for two thirds of its orders. From January this is just going to disappear.

What does this mean to restaurants?

Commissions are likely to rise even more than the 13% Just Eat raised its commission to in 2016 . Analysts from Barclays expect that the companies affected by the new rules would likely “raise prices to cover this”. It doesn’t take a leap of the imagination to anticipate that Just Eat will cover itself by moving this cost onto restaurants.

Already some restaurants are paying £4-5k per month, per site in commission, and with restaurants seeing ever narrower profit margins, they cannot afford to pay even more.

How can restaurants avoid this?

Quite simply, don’t solely rely on an aggregator, get your own mobile and online ordering service too. Just Eat helps restaurants widen their customer base and attract new consumers. However, for all your long-term customers or once they are loyal, then it’s just a waste of money to keep paying commission to have them come back time and again through Just Eat.

Here at Preoday we like to think of ourselves as the Just Eat alternative, but for a much lower price than Just Eat charges – and we don’t charge commission. Our white-label service gives you your own branded online and mobile ordering service – so your customers come directly to you. It will also mean that you can finally regain control of your customers’ data. Just Eat is a middle man and as such is a barrier between you and your customers – stopping you from engaging with them directly or marketing to them.  Not having access to their data means that you don’t know who is buying what, how often and how much. If you don’t know your customers, then you can’t make them more loyal.

With your own online food ordering system AND Just Eat you can have the best of both worlds. If they bring you new customers then what they charge isn’t unreasonable, but you shouldn’t need to pay to retain loyal customers. Get in touch to find out more.

Find out why Preoday clients are choosing the platform over Just Eat in this case study from our client Red Naga

Other Blog Articles