fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Kortreist og lokal satsing – vil forbrukerne ha lokale markeder?

Kortreist og lokal satsing – vil forbrukerne ha lokale markeder?

Kortreist og lokal satsing – vil forbrukerne ha lokale markeder?

Er det lokale markeder som er fremtiden?

Nå som vi har digitalisert tilværelsen, har vi fått et bredere blikk på verden. Aldri før har vi visst så mye om hva som foregår i selv de fjerneste avkrokene på planeten. Ikke på noe tidspunkt i historien har vi vært oss så bevisst vår egen ubetydelige eksistens – vi er bare én av milliarder.

Internett har gitt oss en følelse av anonymitet, og vi kan dra hvor som helst og snakke med hvem som helst uten å ta et eneste steg. For noen av oss er denne følelsen av distanse helt topp. For andre er det å være en ørliten fisk i et enormt hav bare frustrerende. Stadig flere av oss savner kontakt – med ekte mennesker, med lokalsamfunnet og med næringslivet. Vi vil ikke bli betjent av enorme, anonyme organisasjoner som ikke har noen reell tilknytning til omgivelsene våre, og som kun betrakter oss som tall på et regneark. Vi ønsker ikke å forholde oss til konsernstore kanaler, vi vil samhandle med – og støtte – mennesker.

Det er grunnen til at så mange av oss er på vei tilbake til alt som er «lokalt». Vi støtter byene og tettstedene våre ved at vi handler, treffer hverandre, spiser og drikker lokalt. Denne trenden henger nøye sammen med en bevegelse hvis tilhengere kalles «locavores» og er opptatt av kortreist og lokalprodusert mat. Kortreist-tilhengerne støtter lokale foretak og matprodusenter, og de velger å bruke de fleste av pengene sine hos dem, slik at de kan få tilbake en følelse av å være seg selv og en del av samfunnet.

Patrick Fagan er associate lecturer ved Goldsmiths i London og ekspert på forbrukerpsykologi. Vi tok en prat med ham og fikk forklaring på hvorfor kortreist og lokalprodusert blir stadig mer populært:

«Vi forbrukere er skrudd sammen slik at vi foretrekker lokale virksomheter. I psykologien kalles dette for nærhetsprinsippet – det vil si at vi liker folk (og i utvidet betydning virksomheter) som er fysisk nære. For eksempel blir vi ofte gode venner med dem som bor i samme etasje på studenthjemmet.»

«Det er tre grunner til at vi foretrekker lokale markeder: bekvemmelighet, kjennskap og likhet.»

«For det første er vi programmert til å spare fysisk og mental energi der vi kan. Én undersøkelse viste for eksempel at bare åtte prosent av de spurte ville gå trappene i Londons undergrunnssystem dersom rulletrappene sluttet å fungere. Dette skyldes at vi utviklet oss under forhold da det var knapt med ressurser, og at vi fra naturens side er laget slik at vi ikke sløser med kaloriene. Lokale foretak blir foretrukket fordi de er lettere tilgjengelig, de kan levere raskere, og vi har dem friskt i minne siden vi stadig ser dem i nærmiljøet.»

«Det andre er at vi instinktivt stoler på det som er kjent. En anerkjent studie viste til og med at vestlige deltakere foretrakk kinesiske skrifttegn de hadde sett før, selv om de ikke kunne huske å ha sett dem. Det er fordi hjernen finner det enklere å behandle kjente ting, og fordi vi vet at vi kan stole på dem. Forbrukerne har mer erfaring med lokale virksomheter og stoler dermed mer på dem.»

«For det tredje foretrekker vi mennesker som ligner oss selv, og lignende mennesker befinner seg gjerne i det samme området. Ta for eksempel King’s Road i Chelsea. Der ligger den eksklusive restauranten Bluebird, ikke en Perfect Fried Chicken. Utviklingen i grupper, som svært sosiale vesen, gjør at vi favoriserer dem som ligner oss selv. Studier har vist at vi er mer tilbøyelige til å gi noen vekslepenger til bussen dersom de er kledd omtrent som oss selv – en forretningsmann er mer tilbøyelig til å gi penger til en forretningsmann, og en hippie til en hippie. Forbrukere som bor i Hoxton, vil foretrekke de lokale virksomhetene der fordi de vil ha beslektede holdninger, verdier, og så videre.»

Vi kan ikke nekte for at gigantene innenfor mat, drikke og varehandel gjør en fantastisk jobb med å gjøre verden mer tilgjengelig. Nå er det imidlertid kortreist som gjelder, og lokale markeder er i ferd med å vokse i både styrke og popularitet. Slike tjenester oppfyller de psykologiske prinsippene som ble beskrevet av Patrick. De gir oss dessuten et alternativ – et digitalt alternativ som lar oss mennesker holde fast ved kontakten med den virkelige verden, som noen vil si er i ferd med å svekkes av det stadig større nettverket som de fleste av oss nå er tilkoblet.

Hvis du vil vite mer om lokale markeder og løsninger i ditt område, eller kanskje ønsker å bidra til å fremme kortreist-bevegelsen ved å opprette eller støtte en lokal markedsplass, ta kontakt nå.

 

Other Blog Articles

Going Locavore – do consumers want local marketplaces?

Going Locavore – do consumers want local marketplaces?

Going Locavore – do consumers want local marketplaces?

Are local marketplaces the future?

Since our lives have gone digital, our perception of the world has grown. Never have we been so conscious of the goings on in far flung corners of the planet, at no time in the past have we been more aware of our minute existence, our existence as just one person among billions.

The internet has granted us a sense of anonymity, we can go where we want and speak to who we like without taking a step. For some of us that feeling of removal is wonderful. For others, being a tiny fish in a gigantic tank is no less than frustrating. Increasingly we are craving connections, with real people, our local community and businesses. We don’t want to be served by huge, faceless organisations that offer no real link to our surroundings and which see us only as numbers on a spreadsheet. We don’t want to interact with enterprise-size conduits, we want to interact with, and support, people.

It’s why so many of us are moving back towards all things ‘local’. Backing our towns and cities by shopping, socialising, eating and drinking local. It’s a trend that ties into a movement known as being a ‘Locavore’. So-called locavores support local businesses and food producers, choosing predominantly to spend their money with them and thereby regain a sense of self and existence within the community.

Consumer psychology expert, Patrick Fagan, an Associate Lecturer at Goldsmiths, spoke to us about the locavore movement and explained why it’s growing in popularity:

“We consumers are all hardwired to prefer local businesses. In psychology, this is known as the proximity principle – that is, we like people (and by extension, businesses) which are physically close by. For example, we tend to make friends with our dorm-mates at University.

“There are three reasons why we prefer local marketplaces: easiness, familiarity and similarity.

“Firstly, we are programmed to save as much physical and mental energy as possible. One study found, for example, that just 8% of people will walk on the London Underground stairs when the escalators are working. This is because we evolved under conditions of scarce resources and we are hardwired to be as stingy as possible with our calories. Local businesses are preferred because they are easier to get to, they will be delivered quicker, and they are more front-of- mind due to being seen frequently outside the house.

“Secondly, we will instinctively trust anything that is familiar. One influential study even found that western participants prefer Chinese ideographs they have seen before, even if they don’t remember having seen them. This is because familiar things are more easily processed by the brain, and because we know we can trust them. Consumers will have more experience with local businesses, and will consequently trust them more.

“Finally, we prefer people that are similar to us, and similar people tend to be located in the same area – think how King’s Road in Chelsea has the Bluebird restaurant instead of, say, a Perfect Fried Chicken. Having evolved in groups as highly social animals, we prefer those who are similar to us. For instance, studies have shown that people are more likely to give somebody change for a phone box if they are dressed similarly – a businessman is more likely to give to a businessman, and a hippy to a hippy. Consumers living in Hoxton will prefer the local businesses there because these businesses will be in line with their attitudes, values, and so on.”

We can’t deny that the giants of the food, drink and retail industry have done, and will continue to do a great job in opening us up to the world. But now is the time of the locavore, and the moment when local marketplaces start to gain strength and popularity. Such services meet the psychological principles described by Patrick, but more than that, they provide an alternative. A digital alternative that lets us humans hold onto real-world connections, arguably weakened by the widening network into which we plug.

If you want to hear about local marketplaces and solutions in your area, or, in fact, want to help us grow the locavore movement by creating or supporting a local marketplace, get in touch, now.

Other Blog Articles

Dags att bli locavore? Allt fler konsumenter väljer lokala marknader.

Dags att bli locavore? Allt fler konsumenter väljer lokala marknader.

Dags att bli locavore? Allt fler konsumenter väljer lokala marknader.

Är lokala marknader framtiden?

I takt med att våra liv blir allt mer digitala växer vår uppfattning om världen. Aldrig tidigare har vi vetat så mycket om vad som händer runt om på jordklotet. Och aldrig tidigare har vi varit så medvetna om vår egen obetydliga existens – vår existens som bara en person bland miljarder.

Internet har gett oss känslan av att vara anonyma. Vi kan gå vart vi vill och prata med vem vi vill utan att ta ett enda steg. För vissa av oss är känslan av förflyttning underbar. För andra är det bara frustrerande att känna sig som en fisk i ett stort akvarium. Vi törstar allt mer efter kontakter med verkliga människor, vårt lokalsamhälle och med lokala företag. Vi vill inte betjänas av enorma, anonyma organisationer som saknar anknytning till vår omgivning och bara ser oss som en siffra på ett kalkylblad. Vi vill inte ha kontakt med jätteföretag, vi vill ha kontakt med människor och stödja dem.

Det är därför så många nu söker sig tillbaka till allt som är lokalt och vill stärka sina egna städer genom att handla, umgås, äta och dricka lokalt. Den här trenden har lett till en hel rörelse som kallas ”locavore”. Den går ut på att stödja lokala företag och matproducenter och i första hand välja att spendera pengar hos dem. På så sätt får man samtidigt själv en känsla av sammanhang och tillhörighet i sitt lokalsamhälle.

Vi har pratat om locavore-rörelsen med Patrick Fagan, som är lektor på Goldsmiths och expert på konsumentpsykologi. Han förklarade bland annat hur det kommer sig att rörelsen blivit så populär.

”Vi konsumenter är programmerade att föredra lokala företag. Inom psykologin talar man om närhetsprincipen, det vill säga att vi gillar människor (och i förlängningen även företag) som är fysiskt nära oss. Man blir till exempel ofta vän med sina rumskompisar.

Det finns tre anledningar till att vi föredrar lokala marknader, nämligen enkelhet, igenkänning och likhet.

För det första är vi programmerade att spara så mycket fysisk och mental energi som möjligt. En undersökning visar till exempel att bara åtta procent av alla människor i Londons tunnelbana går upp för trapporna om rulltrapporna fungerar. Det beror på att vi utvecklades under villkor med knappa tillgångar, och vi har lärt oss att snåla så mycket som möjligt med våra kalorier. Vi föredrar lokala företag då de är lättare att ta sig till, kan leverera snabbare och stannar i vårt medvetande eftersom vi ser dem ofta.

För det andra litar vi instinktivt på något vi känner igen. En inflytelserik studie visade till och med att västerländska deltagare föredrog kinesiska tecken de sett tidigare, även om de inte hade något minne av det. Det beror på att det är lättare för hjärnan att bearbeta saker vi känner igen. Konsumenter har mer erfarenhet av lokala företag och har därför större förtroende för dem.

Slutligen föredrar vi personer som är lika oss själva, och människor som liknar varandra brukar samlas i samma områden. Ta till exempel King’s Road i Chelsea i London. Där ligger den exklusiva restaurangen Bluebird, inte en Perfect Fried Chicken. Eftersom vi utvecklats i grupper som sociala djur gillar vi dem som liknar oss själva. Det finns till exempel undersökningar som visar att det är mer troligt att man lånar ut pengar till någon på gatan om personen har kläder som liknar ens egna. En affärsman ger hellre en annan affärsman några mynt, och en hippie ger hellre växel till en annan hippie. På samma sätt föredrar konsumenter som bor i ett visst kvarter företag från just den delen av staden. Det återspeglar helt enkelt deras egna attityder och värden.”

Vi kan inte neka till att jättarna inom mat, dryck och detaljhandel gör ett fantastiskt jobb när de öppnar upp världen för oss. Men nu är tiden inne för lokala marknader att växa i styrka och popularitet. En plattform för lokala tjänster motsvarar de psykologiska principer som Patrick beskriver. Och inte bara det – den erbjuder också ett alternativ: ett digitalt alternativ som låter oss människor hålla fast vid våra kontakter i den verkliga världen, som försvagats av det allt större nätverk som vi ständigt kopplar upp oss till.

Om du vill veta mer om lokala marknader och lösningar i just ditt område, eller om du vill hjälpa locavore-rörelsen att växa genom att skapa eller stödja en lokal marknad, kontakta oss nu.

 

 

Other Blog Articles