fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Din marknadsföringsrevision i fyra steg

Din marknadsföringsrevision i fyra steg

Din marknadsföringsrevision i fyra steg

I en tidigare blogg, talade vi om vikten av att veta vem din kund är och att skap en stark marknadsföringsstrategi kring denna kunskap. För att få den informationen är det viktigt för företag inom gästnäringen att genomföra en marknadsföringsrevision, men vi vet att detta kan tyckas skrämmande för vissa. För dessa människor har vi sammanställt några riktlinjer för upprättandet av en granskning: Vad är det? Varför behöver du göra en? Vad ingår i den?

Vad är en marknadsföringsrevision?

En marknadsrevision granskar ett företags marknadsföringsmiljö, dess styrkor och svagheter tillsammans med deras mål, nuvarande strategi och aktiviteter. Slutresultatet ska vara en tydlig bild av verksamheten som möjliggör skapandet av en klar och intelligent marknadsstrategi. Även om ett företag har en marknadsföringsstrategi på plats bör en granskning genomföras med jämna mellanrum för att möta förändringar i marknaden eller själva företaget. Förändringarna går snabbt inom gästnäringen, nya konkurrenter kommer in på marknaden och andra lämnar den, färsk, omvälvande teknik introduceras och kundvanor varierar. Regelbundna kontroller innebär att dessa förändringar inte missas.

Varför behöver du en marknadsföringsrevision?

Enkelt uttryckt är målet för en marknadsföringsrevision att se vad som fungerar och vad som inte gör det så att du kan identifiera förbättringsområden.

Det kan vara svårt att erkänna att ditt företag har svagheter men kom ihåg att en erkänd svaghet är ett kraftfullt verktyg som, om man vänder på det, kan driva dig framåt; för att gå vidare, måste du veta var du befinner dig innan du kan lägga upp resvägen mot seger. Naturligtvis är också att vara tydlig med sina styrkor viktigt när man planerar hur man bygger framgång; i en sådan konkurrensutsatt marknad är det avgörande att veta sin USP för att locka kunder.

Vad ingår i ett marknadsföringsrevision?

Svaret på detta kommer att variera beroende på hur avancerad din befintliga marknadsföringsstrategi är. Allt eftersom fler verktyg, taktik och tekniker används, kommer detaljrikedomen med vilken granskningen utförs öka. Om vi nu antar att din marknadsföringsstrategi är i sin linda så rekommenderar vi att de områden som din revision inkluderar är:

Ett självporträtt

Vem är du, var passar du in i den aktuella marknaden, vilka är dina konkurrenter och vad erbjuder du som är annorlunda? Vilka är dina unika identifieraringspunkter, ditt varumärke och personlighet? Hur är din interna kommunikation i jämförelse med externa? Är du ägare till en oberoende restaurang som är omgiven av kedjor? Kanske har du ett kafé i ett område med liknande butiker?

Fullständig bild av konkurrensen

För att till fullo förstå dig själv måste du förstå hur du jämförs med konkurrenterna. Tänk på din servicenivå jämte deras, hur mycket tar de betalt och hur är kvaliteten på deras produkter jämfört med dina? Vad är deras webbrankning, hur många följare har de på sociala medier och varför tror du att det är så? Testa deras verksamhet – om det är en bar, beställ en drink. Hur lång tid tog det att komma fram, vad var priset jämfört med ert? Hur smakar det och tycks andra personer i baren njuta av sitt besök?

En analys av marknaden

Uppskatta storleken och tillväxten hos din marknad och alla relevanta marknadstrender, såsom industriutvecklingen, införandet av ny teknik, nya produkter eller eventuell ökning av utgifterna hos konkurrenter. Ta online- och mobilbeställningar som exempel: användningen av förbeställningsplattformar har verkligen tagit fart under de senaste arton månaderna, förbättrat kundupplevelsen och talar till konsumentens kärlek till digital teknik. Genom att implementera en förbeställningsplattform nu, har du möjlighet att ställa dig före konkurrenterna, eller att komma ikapp om de redan är där.

Försök också identifiera och beskriva ditt företags nuvarande kunder, vilka är de, vilka utmaningar står de inför och varför skulle de gilla dig? Gillar de udda mat och dryck eller skulle de föredra ett mer traditionellt utbud?

Gör en SWOT-analys

Med alla ovanstående punkter i beaktan, gör en SWOT-analys – styrkor, svagheter, möjligheter, hot. Satsa sedan på att blockera hoten, arbeta på dina svagheter, odla dina styrkor och dra nytta av ditt företags möjligheter.

Att genomföra en marknadsrevision regelbundet (minst en gång per år) är en lärorik erfarenhet som hjälper dig att maximera resultatet av dina marknadsföringsinvesteringar, vilket gör att du kan fokusera på de aktiviteter som fungerar bäst för dig. Naturligtvis måste du, när du har utfört forskningen, använda den informationen för att bygga en strategi, kapitalisera på dina styrkor och neutralisera svagheter. Detta kommer att vara nyckeln till att skapa en plan för långsiktig hållbar tillväxt.

Viktigast är att skapa en lista över prioriterade uppföljningssteg. Vi kommer att dela en revisionsmall med dig som täcker var och en av dessa punkter mer i detalj inom kort, så kolla vår resurssida (lanserar även den inom kort) för att ladda ner den.

Klicka här för att se nästa avsnitt i vår marknadsföringserie och registrera dig för notifieringar. Om du behöver hjälp att marknadsföra din online- eller mobilbeställningsplattform, kontakta oss och vi kommer att svara inom kort. Vi erbjuder marknadsföringsstöd som en del av vår kundtjänst och kommer gärna att prata igenom alla utmaningar du kan ha samt att ge råd och strategier och besvara dina frågor.

Other Blog Articles

Your 4 step marketing audit

Your 4 step marketing audit

Your 4 step marketing audit

In an earlier blog, we talked about the importance of knowing who your customer is and forming a strong marketing strategy around that knowledge. To gain that information, it is important for hospitality businesses to carry out a marketing audit, however we know that for some this might seem a daunting prospect. For those people, we’ve put together some guidance on carrying out an audit: What is it? Why would you need to do one? What’s included in it?

What is a marketing audit?

A marketing audit examines a company’s marketing environment, its strengths and weaknesses alongside its objectives, current strategy, and activities. The end result should be a clear view of the business that enables a clear and intelligent marketing strategy to be created. Even if a business has a marketing strategy in place, an audit should be carried out at regular intervals in order to address changes in the market or company itself. The hospitality industry changes rapidly, new competitors enter the market and leave it, fresh, game-changing technologies are introduced and customer habits vary. Regular audits mean these changes aren’t missed.

Why do you need a marketing audit?

Put simply, the goal of a marketing audit is to see what’s working and what isn’t so you can identify areas for improvement.

It can be tough admitting that your business has weaknesses but remember, an acknowledged weakness is a powerful tool which, turned around, can propel you forward; in order to progress, you need to know where you are before you can plot a route to victory. Of course, being clear on your strengths is also vital when planning how to build upon success; in such a competitive marketplace, knowing your USP is essential for attracting custom.

What’s included in a marketing audit?

The answer to this will change depending on how sophisticated your existing marketing strategy is. As more tools, tactics and techniques are employed, the detail with which the audit is carried out will increase. For now, if we assume that your marketing strategy is in its early stages, then the areas we would recommend you review include:

A self-portrait

Who are you, where do you fit in the current market, who are your competitors and what do you offer that is different? What’s your unique identifier, your brand and personality? How is your internal communication in comparison to your external? Are you the owner of an independent restaurant surrounded by chains? Perhaps you have a coffee shop in an area with similar stores?

Complete picture of the competition

To fully understand yourself, you need to understand how you compare to the competition. Consider your levels of service alongside theirs, how much do they charge and how does the quality of their product compare? What’s their website ranking, how many social followers do they have and why do you think that is? Test out their venue – if it’s a bar, order a drink. How long did it take to arrive, what was the price point compared to yours? How did it taste and are other people in the bar seeming to enjoy themselves?

An analysis of the market

Estimate the size and growth of your market and any relevant market trends, such as industry developments, introduction of new technology, new products or any increase in spending by competitors. Take online and mobile ordering for example: the use of  pre-ordering platforms has really taken off in the last eighteen months, it improves customer experience and plays to the consumer’s love of digital technology. By adopting a pre-ordering platform now, you have the opportunity to put yourself ahead of the competition, or to catch up if they’re already there.

Look also to identify and describe your company’s current customers, who are they, what challenges do they face and why might they like you? Do they like quirky food and drink or would they prefer a more traditional offering?

Carry out a SWOT analysis

Taking all above points into account, complete a SWOT Analysis – strengths, weaknesses, opportunities, threats. Then set out to block the threats, work on your weaknesses, cultivate your strengths and take advantage of your business’ opportunities.

Conducting a marketing audit on a regular basis (at least once a year) is a learning experience that helps you maximise your marketing investment, making you focus on the activities that work best for you. Of course, once you’ve conducted the research, you need to use that information to build a strategy, capitalising on your strengths and neutralising weaknesses. This will be the key to creating a plan for long term sustainable growth.

Most important, build a list of prioritised follow-up steps. We have now created a marketing audit template that covers each of these points in greater detail. Visit our Resource Centre page to download this.

Click here to see the next topic in our marketing series and to sign up for notifications. If you need help marketing your online or mobile ordering platform, contact us and we’ll get in touch shortly. We offer marketing support as part of our customer service and will be happy to talk you through any challenges you might have as well as providing advice and strategy and answering your questions.

Other Blog Articles