fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Millennial marketing: how to engage the millennial generation

Millennial marketing: how to engage the millennial generation

Millennial marketing: how to engage the millennial generation

This article on millennial marketing by Georgina Miller first appeared in Hospitality Review Northern Ireland

The millennial has become somewhat of a mythical creature within marketing. How to identify a millennial, interact with it and keep it happy are questions that professionals in the hospitality industry ask regularly. We are told that millennials are attracted by ‘perks’, that they use social media to vent and engage with businesses, and that they are quick to anger but loyal once won over.

Though it is easy to position every millennial under a single umbrella persona, the truth is that like other consumer brackets, there are variations within the group. Differences caused by age, gender and lifestyle mean there can never be any one-size-fits-all formula. That said, there are some overarching rules for engaging millennials that should be followed to maximise success with this generation.

Social media and millennial marketing

Millennials conduct their lives on social media. They speak to their friends using Whatsapp, promote their personalities on Snapchat and Instagram and absorb their daily brand updates through Twitter or Facebook. Which specific platform they frequent largely depends on their age; though millennials are aged up to 33, few over the age of 25 will be found on Snapchat.

Social platforms are a cheap and easy way to promote the visual brand of a business, as well as its persona. Customers appreciate it when favoured brands engage directly with them. Young people can also be targeted through simple competitions, challenges and humour. Engagement is key, an engaged millennial is a happy and loyal millennial.

A brand can further engagement using cost-effective social media advertising; paid ads help a company reach an audience beyond its existing followers. With just one word of caution, we would encourage all brands to experiment with social advertising; millennials will engage with ads in different ways depending on the platform. Monitoring what type of content performs well, and where, and adapting strategy to suit is therefore vital to success.

Loyalty

The concept of ‘social proof’ goes some way towards explaining why the millennial has been branded the most loyal consumer of all modern generations. Being such a technologically engaged group you can understand how constant online exposure to company brands, reviews and the opinions of others would impact attitudes towards a company. Indeed, according to eMarketer, nearly 70% of millennial social media users are influenced to make purchases based on their friends’ posts.

Unfortunately, traditional loyalty schemes can only reach so far in 2018. There is no space left in the wallet of the high-street consumer, millennial or otherwise, for another paper loyalty card. But just because there’s no space, doesn’t mean there’s no desire to participate and benefit from loyalty schemes. Data from Nielson tells us that 80% of millennials find loyalty points or rewards earned from making purchases on a website or mobile device attractive, as is the option to choose between several types of rewards (81%). In a similar vein, research from Oracle shows 52% of millennials want to use their mobile devices to take advantage of loyalty programmes offered by restaurants, bars and coffee shops

Mobile ordering

We’ve already talked about the ties between millennials and their personal technology. In fact, according to a Statista forecast, the number of mobile app downloads will reach 268.7 billion in 2017. And, because this generation has come to rely on smartphones for everything from booking tickets to watching films, if a company – in any market – wants to get in front of them, they need to utilise the internet and their customers’ mobile phones to do it.

Perhaps due to the ease of internet access, millennials have also become incredible multi-taskers, placing huge value on speed and convenience and personalisation in their everyday lives. Their expectations of brands have been shaped and honed by the feeling of satisfaction they get when speedily checking off a task completed using their smartphone or when a company engages with them directly and publically.

It’s why giving a millennial the opportunity to order food or drink through an app, rather than in person, is intensely attractive to them. It’s also why they appreciate brands that take the time to analyse data gathered via mobile ordering to construct personalised marketing campaigns. Who wouldn’t love a free cup of their favourite drink and feel more loyalty towards a company offering a discount on an item they regularly to order?

It’s not just food or drink they would appreciate ordering either, mobile ordering technology can be used to book tables, pay or collect those all-important loyalty points. The end result is a satisfied, loyal customer who will hopefully go on to engage with said business online, offering other millennials positive social proof of your brand.

Other Blog Articles

Marknadsföring till millenials: hur man kan engagera den yngre generationen

Marknadsföring till millenials: hur man kan engagera den yngre generationen

Marknadsföring till millenials: hur man kan engagera den yngre generationen

Denna artikel om marknadsföring till milleniegenerationen av Georgina Miller dök först upp i Hospitality Review Northern Ireland

Millenials – milleniegenerationen – har blivit något av en mytisk varelse inom marknadsföringen. Hur man identifierar en millenial, interagerar med den och håller den glad är frågor som yrkesverksamma inom besöksnäringen frågar regelbundet. Vi får höra att millennials lockas av ‘förmåner’, att de använder sociala medier för att ventilera och samarbeta med företag och att de är snabba att med att ilskna till men lojala när de väl vunnits över.

Även om det är lätt att placera varje millenial under en enda paraply-persona är sanningen att det, i likhet med andra konsumentgrupper, finns variationer inom gruppen. Skillnader som orsakas av ålder, kön och livsstil betyder att det aldrig kan finnas någon one-size-fits-all-formel. Med det sagt finns det några övergripande regler för hur man kommunicerar med millennials som bör följas för att maximera framgång med denna generation.

Sociala medier och marknadsföring till millenials

Millennials lever sina liv på sociala medier. De talar till sina vänner med hjälp av Whatsapp, marknadsför sina personligheter på Snapchat och Instagram och absorberar sina dagliga varumärkesuppdateringar via Twitter eller Facebook. Vilken specifik plattform de använder oftast beror till stor del på deras ålder; även om millennials är i åldern upp till 33 så kommer få över 25 år finnas på snapchat.

Sociala plattformar är ett billigt och enkelt sätt att främja ett företags visuella varumärke, liksom dess persona. Kunderna uppskattar när deras favoritvarumärken kommunicerar direkt med dem. Ungdomar kan också nås genom enkla tävlingar, utmaningar och humor. Engagemang är nyckeln, en engagerad millenial är en glad och lojal millenial.

Ett varumärke kan ytterligare engagera med hjälp av kostnadseffektiv reklam i sociala medier, betalda annonser hjälper ett företag att nå en publik utanför dess nuvarande följare. Med bara ett varningens ord vill vi uppmuntra alla varumärken att experimentera med social reklam, Millennials kommer att interagera med annonser på olika sätt beroende på plattformen. Att övervaka vilken typ av innehåll som fungerar bra, och var, och att anpassa strategin efter der är därför avgörande för framgång.

Lojalitet

Begreppet ‘sociala bevis’ kan i viss mån förklara varför millenials har kallats den mest lojala konsumentgruppen av alla moderna generationer. Med tanke på att de är en sådan tekniskt engagerad grupp kan du förstå hur konstant exponering för företags varumärken online, deras betyg och andras åsikter om dem kan påverka attityderna till ett företag. Faktum är, enligt eMarketer, att nästan 70% av sociala medier-användare i milleniegenerationen påverkas att göra inköp baserat på deras vänners inlägg.

Tyvärr har traditionella lojalitetsprogram 2018 en begränsad räckvidd. Det finns inget utrymme kvar i plånboken för den vanlige konsumenten, millenial eller inte, för ännu ett papperslojalitetskort. Men bara för att det inte finns något utrymme betyder det inte att det inte finns någon önskan att delta och dra nytta av lojalitetsprogram. Data från Nielson berättar att 80% av millennials finner lojalitetspoäng eller belöningar intjänade från att göra inköp på en webbplats eller mobil enhet attraktiva, liksom möjlighet att välja mellan flera olika typer av belöningar (81%). På liknande sätt visar forskning från Oracle att 52% av millennials vill använda sina mobila enheter för att dra nytta av lojalitetsprogram som erbjuds av restauranger, barer och kaféer.

Mobila beställningar

Vi har redan talat om banden mellan millennials och deras personliga teknikprylar. I själva verket, enligt en Statista-prognos, kommer antalet hämtningar av mobilappar nå 268.700.000.000 år 2017. Och eftersom denna generation har kommit att förlita sig på smartphones för allt från att boka biljetter till att titta på filmer, om ett företag – på någon marknad – vill nå framgång hos dem så måste de utnyttja internet och kundernas mobiltelefoner för att göra det.

Kanske på grund av internets lättillgänglighet har millennials också blivit otroliga multitaskers som placerar ett stort värde på hastighet och bekvämlighet och personalisering i sin vardag. Deras förväntningar på varumärken har formats och slipats av känslan av tillfredsställelse de får när de snabbt bockar av en uppgift som färdig efter att ha använt sin smartphone eller när ett företag kommunicerar med dem direkt och offentligt.

Det är därför det är väldigt attraktivt för en millenial att få möjligheten att beställa mat eller dryck via en app, snarare än över disk. Det är också därför de uppskattar varumärken som tar sig tid att analysera data som samlats in via mobila beställningar för att bygga personliga marknadsföringskampanjer.Vem skulle inte älska en gratis kopp av sin favoritdrink och känna sig mer lojala mot ett företag som erbjuder en rabatt på ett objekt de regelbundet beställer?

Det är inte bara mat eller dryck som de skulle uppskatta att beställa. mobil beställningsteknik kan användas för att boka bord, betala eller samla in alla viktiga lojalitetspoäng. Slutresultatet är en nöjd, lojal kund som förhoppningsvis kommer att fortsätta att samarbeta med din verksamhet på nätet och erbjuda andra generationskamrater positiva sociala bevis på ditt varumärke.

Other Blog Articles