fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Mobilbeställningsintervju med Mobile World Live

Mobilbeställningsintervju med Mobile World Live

Mobilbeställningsintervju med Mobile World Live

Nedan finns två artiklar som presenterar intervjuer med Preoday och Hungry Monkey om mobilbeställningar. Dessa dök ursprungligen upp i Mobile World Live:

De verkställande direktörerna för Hungry Monkey (Mat Caldwell) och Preoday (Andrew White) tror att brittiska konkurrens- och marknadsmyndigheten (CMA) har rätt i sin oro över den planerade sammanslagningen av Just Eat och Hungryhouse.

I en exklusiv intervju med Mobile World Live sa White att om fusionen blir av så kommer Just Eat att ”röra sig mot ett monopol på marknaden för mobilbeställningar av mat i Storbritannien”.

”Ett viktigt bekymmer för CMA är att ett sådant monopol skulle tillåter innehavaren att fånga sina restauranger i en cykel, med allt högre avgifter. Den nuvarande siffran, någonstans mellan 12 procent och 14 procent, skär redan hårt in i restaurangernas smala marginaler. Höjda avgifter skulle minska dem ytterligare ”, förklarade han.

Caldwell höll med om att varje monopolisering av Just Eat ”inte kommer att vara till nytta för deras restaurangpartners på lång sikt”. Han gick så långt som att varna för att ”kvaliteten på maten kan påverkas” som ett resultat.

Hungry Monkey är en matbeställningsapp i Gibraltar och Preoday tillhandahåller en e-handelsplattform som erbjuder mobila beställningstjänster.

De två cheferna talade också om hur mellanhands-aggregatortjänster som Just Eat kan vara skadliga eftersom det inte låter restauranger få tillgång till data om deras kunder och beställningar – uppgifter som är avgörande för att förbättra marknadsföringen.

Du kan läsa den andra artikeln och hela intervjun nedan:

De verkställande direktörerna för Hungry Monkey (Mat Caldwell) och Preoday (Andrew White) anser att restauranger bör ha sina egna program, eller att aggregatortjänster bör göra det möjligt för företag att få tillgång till sin kunddata, snarare än att förlita sig på mellanhands-aggregatortjänster som Just Eat.

Hungry Monkey är en matbeställnings-app i Gibraltar och Preoday tillhandahåller en e-handelsplattform som erbjuder mobila beställningstjänster (Hungry Monkey är en av deras klienter, tillsammans med bland annat bagerikedjan Greggs, som har butiker över hela Storbritannien, och Benugo, en restaurang- och kafékedja).

Deras VD:er är kritiska till Just Eat eftersom de inte låter restauranger få tillgång till data om kunder och beställningar – uppgifter som är avgörande för att förbättra marknadsföringen.

Mobile World Live bad dem förklara sina tankar och även att dela med sig av sina åsikter om att den brittiska konkurrens- och marknadsmyndighetens (CMA) oro över att en sammanslagning mellan Just Eat and Hungryhouse kan resultera i minskad konkurrens och sämre villkor för restauranger.

Varför är det bättre att restauranger har sin egen app istället för att använda en tjänst som Just Eat, och hur kommer kunderna dra nytta av detta?

AW: De två viktigaste nackdelarna är höga provisioner och hur de blockerar restauranger från att komma åt kund- och orderdata.

På grund av höga avgifter har många hämtmatställen varit tvungna att höja sina priser för att hålla huvudet ovanför vattenytan. Men med en courtagefri app kan hämtmatställen ha råd att erbjuda sina användare app-exklusiva rabatter och sänkta priser.

Just Eat existerar i utrymmet mellan restaurangerna och deras kunder och använder denna position till att kräva kunddata som deras egendom, inte restaurangens. Restaurangen får reda på vilken mat de ska laga men har ingen möjlighet att spara, analysera och dra nytta av orderinformationen.

Genom att använda sin egen app, kan restauranger samla kunddata och analysera den för att visualisera beteendemönster. Denna kunskap gör det möjligt för dem att skapa skräddarsydda erbjudanden för trogna kunder. Till exempel kan de lägga upp strategier för marknadsföring till dem som har beställt mindre under de senaste veckorna och hantera lagerbeställningarna genom att avslöja försäljningsmönster.

I korthet kan att ha sin egen app hjälpa dem att fatta bättre affärsbeslut och förbättra intäkterna; de kan behålla sina data och sina pengar.

Till detta kommer att när man använder portaler som Just Eat är det svårt att inte bli bara ett annat hämtmatställe vilket som helst, där företagens anseende bedöms främst efter platsen de finns på och vilken typ av mat som säljs, och hur mycket företaget betalar sig att vara högst upp på listan.

Med sin egen app kan en restaurang fokusera på de viktigaste orsakerna för en kund att beställa från just dem: maten, servicen, varumärket.

Allt detta gynnar naturligtvis kunderna. De stöder företag som de uppskattar. Det stödet ger tillbaka i form av kundservice och personliga fördelar. När en restaurang inte behöver betala höga provisioner kan de även skicka tillbaka den kostnadsbesparingen till kunden i form av lägre priser på maten eller hemleveransen.

MC: Så länge de kan fånga upp data bör varje restaurang analysera konsumtionsmönster för att få en större insikt i sin verksamhet och sina kunder. Med mycket liten ansträngning kan de lära sig vad deras kunder beställer, när, var och hur ofta, och de kan skapa en bild av sin typiska kund.

Genom att veta detta kan de sedan skapa marknadsföringskampanjer som är idealiska för den kunden.

Det slutliga resultatet är förbättrade kundupplevelser och engagemang som sedan driver besök och leder till en ökad försäljning.

Restauranger kan dra nytta av mobil beställning i form av ökad försäljning, korgstorlek, räckvidd på marknaden, kundlojalitet, affärsdata och verksamhet.

Om man tittar på en av våra kunder för att ge ett exempel: det finns en restaurangkedja på Gibraltar som ägs av Hunter Group. Det tror mobilbeställningar har gett dem en fördel gentemot konkurrerande restauranger som ännu inte erbjuder förbeställningar och hemleverans. Genom att mata data som de har samlat in genom mobilbeställningarna i ny marknadsföring och nya reklamkampanjer har de kunnat växa och bredda sin kundbas.

Restauranger har sett en ökning av intäkterna i kombination med en ökning av den genomsnittliga inkomsten per beställning.

Vad är dina tankar om att CMA:s oro över att förlusten av konkurrensen till följd av Just Eat och Hungryhouse sammanslagning och att den kan leda till sämre villkor för restauranger som använder något av de två företagen?

AW: CMA gör rätt i att vara oroade. Om fusionen blir av kommer Just Eat att röra sig mot ett monopol på marknaden för mobilbeställningar av mat i Storbritannien. En viktig angelägenhet för CMA är att ett sådant monopol skulle tillåta innehavaren att fånga sina restauranger i en cykel med allt högre avgifter. Den nuvarande siffran, någonstans mellan 12 procent och 14 procent, skär redan hårt in på restaurangernas smala marginaler. Förhöjda avgifter skulle minska dem ytterligare.

Just Eat s aggregatortjänst ses av många som att den erbjuder den mest tillgängliga vägen till online- och mobilbeställningar. Detta gör att restauranger felaktigt känner att det är det enda sättet de kan vara framgångsrika och lönsamma. I händelse av ett samgående med Hungryhouse kommer dessa restauranger känner sig pressade att betala vilka avgifter Just Eat än sätter.

MC: Det kommer inte att vara till nytta för deras restaurangpartners på lång sikt eftersom konkurrensen är avgörande för att upprätthålla den bästa servicen från restaurangerna. Kvaliteten på maten kan påverkas om kommissionen ökar procentuellt.

Vad är det som Hungry Monkey gör annorlunda?

MC: Vi identifierade en möjlighet i Gibraltar för att skapa en ny mobil och online-hämtmatsservice. Det fanns inga befintliga leverantörer ännu men det fanns en högteknologisk befolkning som var redo för en.

Hittills har 32 procent av Gibraltar befolkningen hämtat Hungry Monkeys app; i början av detta år hade cirka 41.000 beställningar gjorts genom systemet.

Vår största skillnad gentemot Just Eat är att vi låter våra restauranger behålla sina orderdata. Just Eat låter aldrig sina restauranger se den informationen men vi tror att det är viktigt för dem att bidra till att förbättra sitt tjänsteutbud. Med den kan de marknadsföra rätt produkter till rätt personer och tjäna mer pengar än de skulle utan den.

Vi strävar efter att tillhandahålla en tjänst som är verkligt lokal. Varje ställe som finns med på vår app är ett som användarna kan beställa från – det finns inget letande för att se till att de är inom rätt radie som med Just Eat.

Other Blog Articles

Mobile ordering interview with Mobile World Live

Mobile ordering interview with Mobile World Live

Mobile ordering interview with Mobile World Live

Below are two articles featuring interviews with Preoday and Hungry Monkey about mobile ordering: these originally appeared in Mobile World Live:

The CEOs of Hungry Monkey (Mat Caldwell) and Preoday (Andrew White) believe the UK Competition and Markets Authority (CMA) is right to be concered about a merger of Just Eat and Hungryhouse.

In an exclusive interview with Mobile World Live, White said if the merger goes ahead, Just Eat will “move towards holding a monopoly on the food mobile ordering market in the UK.”

“A key concern of the CMA is that such a monopoly would allow the holder to trap its restaurants into a cycle, charging ever-higher fees. The current figure, somewhere between 12 per cent and 14 per cent, already cuts into restaurants’ slim margins. Raised fees would slash them further,” he explained.

Caldwell agreed, noting any monopolisation by Just Eat “will not be beneficial to the restaurant partners in the long term”, and went so far as to warn the “quality of food could be affected” as a result.

Hungry Monkey is a food ordering app in Gibraltar, and Preoday provides an e-commerce platform offering mobile ordering services.

The two executives also spoke about how middle-man aggregators like Just Eat can be detrimental because it does not let restaurants access data about customers and orders – information which is crucial to improve marketing.

You can read the second article and the full interview below:

The CEOs of Hungry Monkey (Mat Caldwell) and Preoday (Andrew White) are of the opinion restaurants should have their own apps, or that aggregators should allow companies to access customer data, rather than rely on middle-man aggregators like Just Eat.

Hungry Monkey is a food ordering app in Gibraltar and Preoday provides an e-commerce platform offering mobile ordering services (Hungry Monkey is a client, along with companies including bakery Greggs, which runs retail outlets across the UK, and Benugo, an operator of restaurants and cafes).

Their CEOs are critical of JustEat because, they say, it does not let restaurants access data about customers and orders – information which is crucial to improve marketing.

Mobile World Live asked them to explain their thoughts and also to share their opinion on the UK Competition and Markets Authority’s (CMA) concerns a merger of Just Eat and Hungryhouse may result in a loss of competition and worse terms for restaurants.

Why are restaurants better off having their own app rather than using a service like Just Eat, and how will customers benefit from this?

AW: The two key drawbacks are high commission fees and the way they block restaurants from accessing customer and order data.

Due to high charges many takeaways have had to raise their prices to keep their head above water. But with a commission-free app, takeaways can afford to offer their users app-exclusive discounts and reduced prices.

Just Eat exists in a space between restaurants and their customers and uses this position to claim online customer data is its property, not a restaurant’s. The restaurant will be told the food to prepare, but have no way to record, analyse or benefit from order information.

By using their own app, restaurants can gather customer data and analyse it to visualise behaviour. This knowledge allows them to create bespoke offers for loyal customers. For instance, they can strategise marketing for those that have ordered less in recent weeks and manage stock ordering by revealing sale patterns.

In short, having their own app can help them make better business decisions and improve revenue; they can keep their data and their money.

Added to this, when using portals like Just Eat, it’s hard not to become just another takeaway, where the businesses’ reputation is judged primarily by location and cuisine type, and how much the company pays to be at the top of the list.

With its own app, a restaurant can focus on the more important reasons for a customer to order with them: the food, the service, the brand.

All of this naturally benefits customers. They are supporting businesses that they are fans of. That support is returned in terms of customer service and personalised benefits. Where a restaurant isn’t having to pay high commission fees, they may even be able to pass that cost saving onto the customer via lower dish or delivery prices.

MC: As long as they can capture data, every restaurant should be analysing spending patterns to gain a greater insight into their business and customers. With very little effort they can learn what their customers are ordering, when, where, and how often, and they can form an image of their typical customer.

Knowing this, they can then create marketing campaigns ideally suited to that customer.

The ultimate result is improved customer experiences and engagement which then drives visits and leads to an increase in sales.

Restaurants can benefit from mobile ordering in terms of increased sales, basket size, market reach, customer loyalty, business data and operations.

Looking to one of our customers to provide an example: there’s a series of restaurants in Gibraltar owned by the Hunter Group. It believes mobile ordering has given it an advantage over competitor restaurants not yet offering pre-ordering and delivery. By feeding data it has collected through mobile ordering into fresh marketing and promotional campaigns it has been able to grow and diversify its customer base.

Restaurants have seen an increase in revenue alongside a rise in the average spend per order.

What are your thoughts on the UK CMA’s concerns that the loss of competition resulting from the Just Eat/Hungryhouse merger may result in worse terms for restaurants using either of the two companies?

AW: The CMA is right to be concerned. If the merger goes ahead Just Eat will move towards a holding a monopoly on the food mobile ordering market in the UK. A key concern of the CMA is that such a monopoly would allow the holder to trap its restaurants into a cycle, charging ever-higher fees. The current figure, somewhere between 12 per cent and 14 per cent, already cuts into restaurants’ slim margins. Raised fees would slash them further.

Just Eat’s aggregator service is seen by many as offering the most accessible route to online and mobile ordering. This causes restaurants to wrongly feel it is the only way they can be successful and profitable. In the event of a merger with Hungryhouse, those same restaurants will feel under pressure to pay whatever fees Just Eat sets.

MC: It will not be beneficial to the restaurant partners in the long term as competition is crucial here to maintain the best service from restaurants. The quality of food could be affected if the commission percentage increases.

What makes Hungry Monkey different?

MC: We identified an opportunity in Gibraltar to create a new mobile and online takeaway service. There were no existing providers yet but there was a high-tech population ready for one.

So far 32 per cent of the Gibraltar population has downloaded the Hungry Monkey app; at the start of this year approximately 41,000 orders had been placed through the system.

Our biggest differentiator is that we let our restaurants keep their order data. Just Eat never lets venues see that information, but we think it’s essential for them to help improve their service offering. With it, they can market the right products to the right people and make more money than they would without it.

We look to provide a service that is truly local. Every venue on our app is one that users can order from – there’s no searching to make sure they are within the right radius as with Just Eat.

Other Blog Articles