fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
4 faktorer att tänka på innan mobilbeställningar implementeras

4 faktorer att tänka på innan mobilbeställningar implementeras

4 faktorer att tänka på innan mobilbeställningar implementeras

Denna artikel om mobilbeställningar publicerades ursprungligen i Hospitality Technology.

Online- och mobilbeställningar av mat och dryck upplever en explosiv tillväxt. I sin senaste kvartalsrapport uppgav Starbucks att deras mobila order- och betalkanal nu står för 8 procent av alla transaktioner och det växer än. Dessutom nådde enbart mobila betalningar 29 procent av transaktionerna för  Starbucks amerikanska bolag. Andra företag har planer på att expandera sina mobilerbjudanden med den tydliga förväntningen att det kommer att utöka deras verksamhet. McDonalds tror att de förlorat 500 miljoner beställningar i USA under de senaste fem åren och mobila beställningar och betalningar är en del av deras strategi för att vinna dem tillbaka. Många företag inom gästnäringen känner trycket att erbjuda eller förbättra sina digitala beställningstjänster eftersom det finns bevis för att mobilbeställningar flyttar på marknadsandelar. Även om en framgångsrik förbeställnings- och förbetalningstjänst har potential att dramatiskt öka butiksförsäljning och vinst kommer det att krävas löpande operativa justeringar för att säkerställa att ordervolymen kan hanteras på ett effektivt sätt. I den här artikeln erbjuder Preoday några viktiga faktorer att tänka på innan du integrerar en mobil tjänst i din verksamhet.

Tänk utanför din traditionella driftsbox

Företagen måste förbereda sig genom att tänka framåt om hur de ska klara av en ökning av sin butiksförsäljning. Detta innebär både hemma i köket och vid kundkontakter. Operatörerna måste tänka utanför boxen och överväga alternativ som kan vara nya för deras etablissemang.

Till exempel skulle upphämtning vid sidan av vägen vara ett sätt att lätta på trycket i butiken? Bör du skapa ett separat område för mobil/nät-avhämtning? Ska ett separat område i köket ägnas åt förbeställningar när det växer? Skulle det vara bra att skicka ett sms till kunder och meddela dem när deras beställning är klar? Dessa är bara några av de operativa justeringar som early adopters av förbeställningar har tänkt ut och genomfört för att ta itu med den ökade försäljningsvolymen.

Kundkommunikation och mobila beställningar

Kundkommunikationen är kritisk vid genomförandet av system för förhandsbeställningar. Företagen måste tänka på: Vem ska låta kunden veta att de har tagit emot dennes beställning och vid vilken tidpunkt då den kommer att vara redo? Och om något går fel, måste en utsedd anställd vara ansvarig för att kommunicera problemet till kunden så att de inte kommer till butiken eller restaurangen och förväntar sig att kunna plocka upp sin beställning. Beroende på ordervolym kan spårning och hantering av kundkommunikation för förbeställningar själv vara en rejäl operativ driftjustering som måste noggrant planeras.

Se till att personalen är redo för mobila beställningar

Ett företags anställda är nyckeln till att göra mobil- och nätbeställningar till en framgång. De är fortfarande verksamhetens ansikte och röst och kommer att såväl förbereda maten som interagera med kunderna som lägger digitala beställningar. Med mobila beställning kan du nå nya rekord i ordervolym och din personal måste vara redo för detta.

Du kan behöva tänka om arbetsrutiner och uppmuntra personalen att vara flexibel, särskilt som du rullar ut tjänsten och gör din marknadsföringspush. De kan behöva vara redo att hjälpa till på ett ögonblick i en annan del av verksamheten för att ta itu med en topp i efterfrågan. Välutbildad personal kommer att anpassa sig snabbt och skapa de kundupplevelser som du önskar.

Utbildning runt mobil- och online-beställningssystem bör integreras i den vidareutbildning du redan gör. Personalen bör kunna hjälpa kunderna med eventuella frågor, samt vara ambassadörer för den nya tjänsten.

Att leverera eller inte leverera?

Enkelheten med mobila eller digitala beställningar väcker snabbt frågor kring leverans av maten. Att erbjuda hemleverans för konsumenter eller företag som är ovilliga eller oförmögna att hämta själva har sina fördelar: Du kommer att utöka din räckvidd långt utöver den fysiska placeringen av din restaurang; det leder till bättre utnyttjande av kökskapaciteten; och ökar lojaliteten bland kunderna hemma eller på arbetet. Men om en restaurangen inte har erbjudit hemleverans tidigare kan det vara skrämmande. Ett sätt är att stödja avhämtning först och sedan kliva in på leveransservice. När du är klar finns det massor av verktyg och företag som enbart är inriktade på att underlätta hemleverans, hjälpa den att fungera smidigt och integrera med förbeställningstekniken.

I slutändan förstärker en framgångsrik förbeställningstjänst kundens upplevelse, fördjupar kundrelationer, driver mer intäkter och ökar vinstmarginaler. Det är viktigt att din personal och verksamhet är redo att erbjuda den mobila upplevelsen dina kunder förväntar sig.

Other Blog Articles

4 factors to consider before implementing mobile orders

4 factors to consider before implementing mobile orders

4 factors to consider before implementing mobile orders
Online and mobile ordering for food and drink is experiencing explosive growth. In its recent quarterly earnings report, Starbucks stated that its mobile orders and pay service now accounts for 8 percent of all transactions and growing. Additionally, mobile payment alone reached 29 percent of Starbucks U.S. company-operated transactions.Other companies have announced plans to expand their mobile offering with the clear expectation that it will grow their businesses. McDonald’s believes it lost 500 million U.S. orders in the past 5 years, and mobile order and pay is part of its strategy to win them back. Many hospitality providers are feeling the pressure to offer or improve their digital ordering services as there is mounting evidence that mobile is shifting market share.While a successful pre-order and pre-pay service has the potential to dramatically increase same-store sales and increase profits, it will require ongoing operational adjustments to ensure order volume can be managed effectively. In this article, Preoday offers some key factors to consider before integrating a mobile offering into your operations.

Think outside your traditional operating box

Businesses need to prepare by thinking ahead about how they’re going to cope with an increase in same-store sales. This means both back in the kitchen and with customer interaction. Operators will need to think outside the box and consider options that might be new to their establishment.

For example, would curb-side pick-up be a way to ease the pressure in-store? Should you create a separate area for mobile/online collection? Should a separate area of the kitchen be dedicated to pre-ordering as it grows? Would it be useful to text customers to notify them when their order is ready? These are just some of the operational adjustments that early pre-order adopters have considered and implemented to address the increase in sales volume.

Customer communication and mobile orders

Customer communication is critical when implementing a pre-order system. Businesses must consider: Who is going to let the customer know they’ve received their order and the time when it will be ready? And, if something goes wrong, a designated staff member must be in charge of communicating the issue to the customer so they don’t arrive at the store or restaurant expecting to be able to pick up their order. Depending on order volume, tracking and managing customer communication of pre-orders can itself be a material operational adjustment that needs to be thoroughly planned.

Make sure the staff is ready for mobile orders

A company’s staff is key to making mobile and online ordering a success. They are still the face and voice of the operation and will be both preparing the food and interacting with customers who place digital orders. With mobile ordering, you may reach new peak order volume records and your staff needs to be ready for this.

You may have to rethink work routines and encourage staff to be flexible especially as you roll out the service and make your marketing push. They may need to be ready to help at a moment’s notice in another area of the business to address a peak in demand. Well-trained staff will adapt quickly and create the customer experience that you desire.

Education around your mobile and online ordering system should be integrated into the continuous training you already do. Staff should be able to help customers with any queries, as well as be ambassadors for the new service.

To deliver or not to deliver?

The ease of mobile or digital ordering quickly raises issues around food delivery. Offering delivery for consumers or businesses unwilling or unable to pick-up has its benefits: You will expand your reach well beyond the physical location of your restaurant; it leads to better utilization of kitchen capacity; and boosts loyalty among customers at home or work. However, if a restaurant hasn’t offered delivery before, it can be daunting. One approach is to support pick-up first and then step into delivery service. When ready, there are plenty of tools and companies that are solely focused on facilitating delivery, help it run smoothly and integrate with pre-ordering technology.

Ultimately, a successful pre-ordering service enhances the customer experience, deepens customer relationships, drives more revenue and increases profit margins. It’s important that your people and operations are ready to provide the mobile experience your customers expect.

Other Blog Articles