fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
How the modern restaurant can benefit from food pre-orders

How the modern restaurant can benefit from food pre-orders

How the modern restaurant can benefit from food pre-orders

This article first appeared from Preoday’s Tom Kneubuehl in Modern Restaurant Management magazine.

The modern restaurant industry is undergoing rapid change fueled by consumer demand for a better customer experience that is defined by their ability to order food and drink from their mobile phones and computers. Restaurants that are responding to this customer demand are seeing higher same-store growth rates and better margins.

In the U.S., households spend more than $3,000 per year at restaurants, a figure that has been rising. Across the pond, the British, as a whole spend an equally sizeable £2,345 ($3,000) on restaurant and hotel bills. Millennials alone spend 44 percent of food dollars in eating out – representing $2,921 annually. In the U.S., Millennials also spend more generally than non-Millennials and by 2020 will make up 50 percent of the workforce. Given that millennials spend an enormous 90 hours per month on smartphone apps alone, the potential for the mobile pre-ordering industry is huge.

By leveraging mobile and online ordering technology, restaurants can meet customer demands for convenience, grow revenue through significantly larger orders, increase brand loyalty and position themselves for long-term success. The biggest names in the restaurant industry like McDonald’s, Chipotle, Panera Bread, Starbucks, Subway and others have all recently announced investments and aggressive plans for 2017 in online pre-ordering.

As they demonstrate success, many other restaurants will follow in their footsteps. However, it will be important for them to have a solid strategy in place. Mobile technology provides a great opportunity to grow a business and satisfy customers, but it needs to be done right. It’s not just another channel or a fad that consumers will grow tired of or abandon. Like the drive-through, it is here to stay.

To achieve the full potential that pre-order brings through mobile and online channels, we recommend restaurants consider the following suggestions.

Embrace Technology

Embrace the idea that mobile and online ordering is part of your identity and not just a check-box effort. Enabling customers to interact with you digitally results in a wealth of data at your fingertips. Moreover, you should expect a mobile and online ordering solution to give you meaningful insights through intelligent analytics. This data will help improve your understanding of the operations of your own business as well as help you know and understand customers better. Your customers know you have their data and when you engage with them on a more personal basis they understand you are paying attention to them and they feel a connection. Your mobile ordering solution should give you insights into customers both at an individual level and at segment levels so you can target individuals and segments with personalized messages and marketing. For example, you may develop a segmentation strategy with demographic groups that receive specialized offers to encourage group usage. This might be a group of people who work in the same office, support the same sports team or have some other common interest.

Think Integration

Consider other elements that can be digitized at the same time and how the different technologies can complement each other. How can mobile ordering be integrated with your existing gift card or loyalty programs? Rather than having a separate digital gift card, or loyalty solution, or worse yet a paper-based one, integrating these programs into mobile ordering will enable you to better offer personalized discounts and offers. For example, if one of your regular customers or high spenders doesn’t visit for a while, you can send them a personal message to encourage a return visit, with a special discount or gift card, applicable to their favorite item.

Plan Ahead

Make sure the technology platform at your modern restaurant is future-proof. Customer demands evolve quickly and in unexpected ways. It is impossible to know that what customers want today from an online and mobile ordering solution will be the same in two years. That is why the solution you invest in needs to be reliable and robust today, but flexible enough to change to suit customer needs. Moreover, it needs to be scalable so that if your pre-order program takes off as you hope, it isn’t crippled by its own popularity. Businesses need to partner with a technology provider who is focused on mobile technology, has the industry insights to know what customers need and the technology-savvy to ensure that your pre-ordering technology can scale and change as the market evolves.

The potential and growth of online and mobile ordering is enormous and any modern restaurant is fully embracing it. Restaurants that want to compete need to see it as part of an industry transformation that customers are demanding, rather than viewing it as a passing trend or simply a supplementary sales channel.

Other Blog Articles

Derfor er forudbestilling en fordel for moderne restauranter

Derfor er forudbestilling en fordel for moderne restauranter

Derfor er forudbestilling en fordel for moderne restauranter

Denne artikkel er skrevet af Preodays Tom Kneubuehl og oprindeligt trykt i Modern Restaurant Management magazine. 

Den moderne restaurantindustri er midt i en stor forandring, som er drevet af kundernes krav om at kunne bestille mad og drikke via deres telefon eller deres computer. De restauranter som imødekommer disse krav oplever øget salg.

I USA bruger et almindelig husstand mere end $3,000 om året på restaurantbesøg, og tallet er stigende. Englænderne bruger, alt i alt, det samme beløb, altså £2,345 ($3,000), på restauranter og hoteller. De unge bruger alene 44% af madbudgettet på at spise ude – $2,921 pr. år. De unge forbruger generelt mere end ældre generationer, og de vil, i 2020 udgøre 50% af arbejdende. De bruger en enorm mængde tid på deres smartphone-apps; 90 timer pr. måned. Derfor er forudbestilling via mobiletelefonen så stort potentiale.

Generelt kan mobil bestillingsteknologi imødekomme kundernes krav om bekvemmelighed, øget indtægt, større ordre, øget loyalitet og dermed skabe en langvarig succes. De største navne i restaurantindustrien, som McDonald’s, Chipotle, Panera Bread, Starbucks, Subway med flere har for nyligt annonceret store investeringsplaner i 2017, med fokus på forudbestilling.

Deres succes vil inspirere andre til at følge samme strategi. Men det er vigtigt at have en solid strategi. Mobilteknologi giver gode muligheder for at en virksomhed kan vokse, og møde kundernes forventninger. Men det skal gøres rigtigt. Mobilteknologi er nemlig kommet for at blive.

Vi har samlet en række råd, som vi mener at virksomheder bør følge, i forhold til forudbestilling.

Teknologi er din ven

I kan lige så godt vænne jer til idéen om at mobilbestilling er en del af jeres identitet og hverdag. Du får en rig mængde data, når kunderne kan kommunikere direkte med jer. Derfor bør din virksomhed vælge en løsning hvor data behandles og gøres tilgængelig og analyseres på den mest intelligente måde.

Kundedata bidrager til din forståelse af og hjælper dig med at forstå dine kunder bedre. Dine kunder ved, at du har deres data, og når du engagerer dig i dem på et personligt plan, forstår de, at du er opmærksom på dem, og de føler en forbindelse. Din virksomheds mobilbestillingsløsning skal give indsigt i kunder både på individniveau og på segmentniveau, så du kan målrette enkeltpersoner og segmenter med personlige meddelelser og marketing. For eksempel kan du udvikle en segmenteringsstrategi med demografiske grupper, der modtager specialiserede tilbud for at opmuntre segmentets til købe mere. Dette kan være en gruppe mennesker, der arbejder på samme kontor, støtter det samme sportshold eller har en anden fælles interesse.

Tænk integration

Overvej andre elementer, der kan digitaliseres på samme tid, og hvordan de forskellige teknologier kan supplere hinanden. Hvordan kan mobilbestilling integreres med dine eksisterende gavekort eller loyalitetsprogrammer? I stedet for at have et separat digitalt gavekort, en loyalitetsløsning, eller endnu værre end en papirbaseret løsning, vil integrering af disse programmer til mobilbestilling gøre det muligt for din virksomhed at tilbyde personlige rabatter og tilbud.

Hvis en af ​​dine faste kunder ikke besøger hjemmesiden i en længere periode, kan du sende dem en personlig besked for at opmuntre til et returbesøg med en særlig rabat eller gavekort, der gælder på deres foretrukne køb.

Planlæg forud

Sørg for, at teknologiplatformen er fremtidssikker. Kravene fra kunden udvikler sig hurtigt og på en uventede måder. Det er umuligt at vide, om det kunderne ønsker fra et online/mobilordresystem i dag vil være det samme om to år. Derfor skal løsningen du investerer i være pålidelig og robust i dag, men fleksibel nok til at følge kundens behov i morgen. Desuden skal det være skalerbart, så hvis dit forudbestillings-program starter som du håber, er det ikke forkrøblet af sin egen popularitet. Virksomheder har brug for at samarbejde med en teknologiudbyder, der er fokuseret på mobilteknologi, har industriens indsigt i at vide, hvad kunderne har brug for og den teknologiske evne til at sikre, at din forudbestillings teknologi kan skalere og ændre sig efterhånden som markedet udvikler sig. Potentialet og væksten i online- og mobilbestilling er enorm. Restauranter, der ønsker at konkurrere, skal se det som en del af en industriomdannelse, som kunderne kræver, snarere end at se det som en forbipasserende trend eller blot en supplerende salgskanal.

 

Other Blog Articles

Hur den moderna restaurangen kan dra nytta av förbeställningar

Hur den moderna restaurangen kan dra nytta av förbeställningar

Hur den moderna restaurangen kan dra nytta av förbeställningar

Denna artikel av Preodays Tom Kneubuehl publicerades först i magasinet Modern Restaurant Management.

Den moderna restaurangbranschen genomgår snabba förändringar, drivna av konsumenternas efterfrågan på bättre kundupplevelser som definieras av deras förmåga att beställa mat och dryck från sina mobiltelefoner och datorer. Restauranger som svarar på denna efterfrågan ser högre tillväxttakt och bättre marginaler.

I USA spenderar hushållen mer än $3000 per år på restaurangbesök, en siffra som har ökat. PÅ andra sidan Atlanten spenderar britterna lika mycket, £2345 ($ 3000) på restaurang- och hotellräkningar. Enbart så kallade millennials spenderar 44 procent av sina livsmedelskostnader på att äta ute, motsvarande $2921 per år. I USA spenderar millennials också allmänt mer än icke-millennials och 2020 kommer de att utgöra 50 procent av arbetskraften. Med tanke på att millennials tillbringar enorma 90 timmar per månad enbart på smartphone-app:ar är potentialen för den mobila förbeställningsindustrin enorm.

Genom att utnyttja mobil och online-beställningstekniken kan restauranger möta kundernas krav på bekvämlighet, öka intäkterna genom betydligt större beställningar, öka varumärkeslojaliteten och positionera sig för långsiktig framgång. De största namnen inom restaurangbranschen som McDonalds, Chipotle, Panera Bread, Starbucks, Subway och andra, har alla nyligen aviserade investeringar och aggressiva planer inom förbeställningar online för 2017.

När de visar framgång kommer många andra restauranger att följa i deras fotspår. Det kommer dock att vara viktigt för dem att ha en solid strategi på plats. Mobil teknik ger en stor möjlighet för ett företag att växa och tillfredsställa sina kunder men det måste göras rätt. Det är inte bara ännu en kanal eller modefluga som konsumenterna kommer att tröttna på eller överge. Liksom drive-through är den här för att stanna.

För att uppnå den fulla potentialen som förbeställningar via mobila och online-kanaler ger rekommenderar vi restauranger överväga följande förslag.

Omfamna tekniken

Omfamna tanken på att mobil- och online-beställningar är en del av din identitet och inte bara en box som ska kryssas i. Om du uppmuntrar kunderna att interagera med dig digitalt kommer det att resultera i att du får en mängd data till hands. Dessutom kan du räkna med att en mobil- och online-beställningslösning kommer att ge dig meningsfulla insikter genom intelligenta analyser. Dessa uppgifter kommer att bidra till att förbättra din förståelse för din egen verksamhet samt hjälpa dig att lära känna och förstå kunderna bättre. Dina kunder vet att du har deras data och när du tar kontakt med dem på ett mer personligt sätt förstår de att du uppmärksammar dem och får dem att känna en anknytning. Mobil beställningslösningar bör ge dig insikter om kunderna såväl på individnivå som på segmentnivå så att du kan rikta personliga meddelanden och marknadsföring till såväl utvalda individer som segment. Till exempel kan du utveckla en segmenteringsstrategi med demografiska grupper som får specialerbjudanden för att uppmuntra gruppanvändning. Detta kan vara en grupp av människor som arbetar på samma kontor, intrresserar sig för samma lagsporter eller har något annat gemensamt intresse.

Tänk integration

Tänk andra element som kan digitaliseras samtidigt och hur de olika teknikerna kan komplettera varandra. Hur kan mobila beställningar integreras med befintliga presentkort eller lojalitetsprogram? Hellre än att ha en separat digital presentkorts- eller lojalitetslösning, eller ännu värre ett pappersbaseratt, integrera dessa program med mobila beställningar så att du bättre kan rikta personliga rabatter och erbjudanden. Till exempel, om en av dina stam- eller storkunder inte besökt din verksamhet på ett tag kan du skicka dem ett personligt meddelande för att uppmuntra ett återbesök med en särskild rabatt eller ett presentkort som gäller för deras favorit från din meny.

Planera

Se till att den tekniska plattformen på din moderna restaurang är framtidssäker. Kundernas krav utvecklas snabbt och på oväntade sätt. Det är omöjligt att veta om det kunderna vill ha i dag från en online- och mobilbeställningslösning kommer att vara detsamma i två år. Det är därför den lösning du investerar i måste vara tillförlitlig och robust idag, men tillräckligt flexibel för att ändras på för att passa kundens behov imorgon. Dessutom måste den vara skalbar så att du inte blir handikappad av dess popularitet om ditt förbeställningsprogram utvecklas som du hoppas. Företagen behöver samarbeta med en teknikleverantör som är inriktad på mobil teknik, har branschinsikterna att veta vad kunderna behöver och teknikkunnandet att säkerställa att din förbeställningsteknik kan skalas och förändras efter hur marknaden utvecklas.

Potentialen och tillväxten hos online- och mobilbeställningar är enorm och varje modern restaurang omfamnar det till fullo. Restauranger som vill konkurrera behöver se det som en del av en förändring av industrin som kunderna efterfrågar i stället för att se det som en passerande trend eller bara en kompletterande försäljningskanal.

Other Blog Articles