fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Publiken på National Theatre kan nu hoppa pauskön

Publiken på National Theatre kan nu hoppa pauskön

Publiken på National Theatre kan nu hoppa pauskön

Londons Royal National Theatre har lanserat en online- och mobilbeställningsapp för de 759,205 besökare som årligen besöker deras hemmaarena vid South Bank. Teaterns nya app och webbportal möjliggör för biljettinnehavare att beställa och betala för förfriskningar innan deras besök och effektivisera deras teaterupplevelse.

De välkomnar publiken att se deras mer än 30 föreställningar per år, från nytolkningar av klassiker till moderna mästerverk och nya verk av samtida författare. Köer till att köpa drycker före föreställningen och i pausen är ett stående inslag för alla välbesökta teatrar. De nya plattformarna som nyligen lanserats av National Theatre gör en utflykt till teatern så enkel och angenäm som möjligt genom att låta användarna hoppa över kön helt och hållet och istället beställa förfriskningar inför föreställningen och till pausen via en app.

Appen finns att ladda ner på Google Play och Apple iTunes. Beställningar kan också göras direkt via National Theatres hemsida.

När de använder appen eller online-beställnings-portalen kan besökarna helt enkelt välja show och datum för besöket och göra sitt val av drycker och snacks, bestämma vilken tid de vill hämta dem och betala med ett bankkort. En unik avhämtningskod skickas till gästen att visa när de hämtas.

Neil Brooke, chef för cateringverksamheten vid National Theatre säger:
– På National Theatre blir vi, liksom den senaste generationen av teaterbesökare, alltmer tekniskt kunniga, organiserade och tidseffektiva. Genom att införa denna nya app erbjuder vi publiken möjlighet att maximera sin tid och njutning på teatern.

AndrewWhite, VD för Preoday kommenterar:
– Vi är mycket glada över att arbeta tillsammans med National Theatre, en ikonisk institution, känd över hela världen för de fanrastiska produktioner de sätter upp liksom deras inbjudande, publikcentrerade atmosfär; Preoday är nu en del av den historien. National Theatre ansluter sig nu till andra arenor som antar ett tekniskt kunniga tillvägagångssätt inom denna mycket speciella marknad. Som vid andra arenor är vi övertygade om att biljettinnehavare kommer att få en betydligt förbättrad kundupplevelse och kommer att vara snabba att dra full nytta av möjligheten att kunna ställa sig i snabbare och mer rörliga köer och spendera mer tid  med att koppla av mellan uppträdandena.

Publiken kommer att kunna förbeställa förfriskningar på vilken som helst av de föreställningar som planeras under resten av året. Några av höjdpunkterna är:

Angels in America, av Tony Kushner, i regi av Marianne Elliott
Salomé, i en ny version av Yaël Farber
Follies, i regi av Dominic Cook
Oslo, en ny pjäs av JT Rogers, direkt från Broadway under en begränsad period
Mosquitos, en ny pjäs av Lucy Kirkwood, i regi av Rufus Norris

Other Blog Articles

National Theatre audiences can now skip the interval queue

National Theatre audiences can now skip the interval queue

National Theatre audiences can now skip the interval queue

London’s Royal National Theatre has launched an online and mobile ordering app for the 759,205 annual visitors to its South Bank home. The theatre’s new app and web portal enables ticket-holders to order and pay for refreshments in advance of their visit, streamlining their theatre experience.

Welcoming audiences in to see more than 30 shows a year, from re-imagined classics to modern masterpieces and new works by contemporary writers, queues for pre-show and interval drinks are a feature in all busy theatres. The new platforms recently adopted by the NT make a trip to the theatre as effortless and enjoyable as possible by letting users skip the queue entirely to order pre-show or interval refreshments via an app.

The app is available to download on Google Play and Apple iTunes. Orders can also be made directly through the National Theatre’s website.

When using the app or online ordering portal, visitors simply select the show and date of their visit and make their choice of drinks and snacks, decide what time they want to collect them and pay using a bank card. A unique collection code is sent to the guest to show upon collection of the drinks and snacks.

Neil Brooke, Head of Catering Operations at the National Theatre said: “At the National Theatre we are and the latest generation of theatre-goers are increasingly tech-savvy, organised and time efficient. By introducing this new app we are offering audiences the opportunity to maximise their time and enjoyment in the theatre.”

Andrew White, CEO of Preoday comments: “We are extremely pleased to work alongside the National Theatre, an iconic venue, known the world over for the outstanding productions it stages as well as its inviting, audience-centric atmosphere; Preoday is now part of that story. The NT is joining other venues that are adopting a tech savvy approach within this very special market. As at other venues, we are confident ticket-holders will enjoy a vastly improved customer experience and will be quick to take full advantage of the opportunity to join faster-moving queues and spend more time relaxing between performances.”

Audiences will be able to order ahead for refreshments at any of the shows planned for the rest of the year, Highlights include:

Angels in America, by Tony Kushner, Directed by Marianne Elliott
Salomé, in a new version by Yaël Farber
Follies, directed by Dominic Cook
Oslo, a new play by J.T. Rogers, direct from Broadway for a limited season
Mosquitos, a new play by Lucy Kirkwood, directed by Rufus Norris

Other Blog Articles