fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
‘Ett race mot avgrunden’ när kaféer och restauranger försöker ansluta sig till den digitala tidens online-beställningar

‘Ett race mot avgrunden’ när kaféer och restauranger försöker ansluta sig till den digitala tidens online-beställningar

‘Ett race mot avgrunden’ när kaféer och restauranger försöker ansluta sig till den digitala tidens online-beställningar

Preoday och kunden, the Snooty Mehmaan, var med på This is Money, Daily Mail finansiella webbplats. Du kan läsa hela artikeln nedan eller på This is Moneys webbplats.

Tusentals små kaféer och restauranger riskerar undergång om de inte anpassar sig till revolutionen med online-beställningar, har en expert varnat.

Företagen inom branschen är mer än 15 år efter detaljhandeln med att anamma beställningssystem på nätet, enligt chefen för Preoday, ett företag som tillhandahåller online- och mobilbeställningsteknik.

Andrew White, vars företag i mars ingick samarbete med det globala betalningsföretaget Worldpay, jämför företag som misslyckas med att hålla jämna steg med konsumenternas ökande beroende av teknik med dinosaurier och säger att de börjar få panik.

Han säger: ‘Detaljhandeln hade för 15 år sedan vad gästnäringen tittar på nu, det vill säga online-beställningar. Det finns en hel del att ta igen, men de kommer att komma ikapp om cirka fyra eller fem år. Det är lite av panik. Problemet är att bara fyra eller fem procent av restaurangerna kan ta emot en betald order för från en mobiltelefon.’

White avråder små företag inom gästnäringen från att i panik enbart förlita sig på provisionsbaserade teknikföretag som Just Eat och Deliveroo.

Detta kommer efter att konkurrensmyndigheten förra månaden inlett en granskning av den föreslagna sammanslagningen av Just Eat och Hungryhouse. De har fram till den 2 november på sig att besluta om affären ska tillåtas eller inte.

Just Eat har sagt att verksamheten är ‘tvungen’ att erbjuda ett utbud av restauranger för att locka konsumenter så de skulle ‘se till att de ger attraktiva villkor till restaurangerna’.

Men White säger att restauranger som använder provisionsbaserade företag har sett stigande avgifter genom åren och har mindre kontroll över marknadsföringen av sitt företag och affärsdata jämfört med deras klienter.

En Preoday-kund, Asad Ahmed vars tre restauranger inkluderar The Snooty Mehmaan i Faringdon, Oxfordshire, säger: ‘En hel del restauranger och hämtställen har ingen webbplats’.

De hade ingen online-närvaro. Och det är det Just eat har kapitaliserat på. Kommissionen var låg, men eftersom Just Eat höll sig flytande lovade de sina aktieägare att ”vi kommer att öka vinsten”, och det enda sättet att öka den är genom att trycka upp kommissionen.’

‘Restauranger behöver ett oberoende sätt att interagera med konsumenterna, kunddata bör ägas av företaget och webbplatsen ska vara lätt att underhålla, lägga till och ändra, säger Andrew White.

Preoday, som har 181 klienter, tar betalt av mindre kunder på månadsbasis, och större betalar en fast avgift för anpassade system.

Preoday säger att deras kunder interagerar direkt med konsumenterna via sina egna webbplatser, för vilka de tillhandahåller teknik och app medan Just Eat styr beställningarna och deras kunder har ingen direkt kontakt med konsumenterna.

‘Vinstmarginalen för de flesta av dessa restauranger är cirka 10 procent och nu kommer upp till 30 procent av deras verksamhet från Just Eat. Om det kostar dig cirka 14 procent i provision och du bara får 10 procent vinst, då är det en kapplöpning mot undergången’, säger Andrew White.

En talesman för Just Eat säger att företaget tar sitt ansvar för sina 28 000 brittiska restaurang-partners “på mycket stort allvar”.

Han tillägger att de under det senaste året har investerat 40 miljoner pund på marknadsföring och teknik, inklusive ny orderhanteringshårdvara och “ett självbetjäningsverktyg för att tillåta restauranger att själva köra många delar av sin verksamhet och få tillgång till de viktigaste insikterna och affärsdata.”

Han tillägger: ‘Vi fortsätter att driva innovation inom viktiga nya konsumentplattformar som Amazon Alexa, Xbox och Apple TV för att säkerställa att våra restaurang-partners kan nå konsumenterna oavsett var de befinner sig.’

Just Eat förhandlar också affärer med grossister som Booker och Sky på uppdrag av restauranger och har en kundtjänst som hanterar frågor och klagomål för företag.

Om du vill diskutera något av de punkter som tas upp i den här artikeln mer i detalj, kontakta oss på hello@preoday.com

Other Blog Articles

‘Race to the cliff’ as cafes and restaurants try to join digital age in online orders

‘Race to the cliff’ as cafes and restaurants try to join digital age in online orders

‘Race to the cliff’ as cafes and restaurants try to join digital age in online orders

Preoday and customer, the Snooty Mehmaan, was featured in This is Money, the Daily Mail’s financial website. You can read the full article below or on the This is Money website

Thousands of small cafes and restaurants risk ruin unless they adapt to the revolution in online orders, an expert has warned.

The businesses are more than 15 years behind retailers in adopting online ordering systems, according to the chief executive of Preoday, which provides online and mobile ordering technology.

Andrew White, whose company partnered global payments business Worldpay in March, compared firms failing to keep up with consumers’ increasing reliance on technology to dinosaurs and said they were beginning to panic.

He said: ‘Retail had 15 years ago what hospitality is looking at now, which is online ordering. There’s a lot of catching up to do, but they’ll catch up in about four or five years. There’s a bit of a panic. The problem is only four or five per cent of venues can take an order for money from a mobile phone holder.’

White advised small hospitality firms against relying solely on commission-charging technology companies such as Just Eat and Deliveroo in the panic.

It comes after the Competition & Markets Authority launched an investigation last month into the proposed merger of Just Eat and Hungryhouse. It has until November 2 to decide whether to permit the deal.

Just Eat has said the business would be ‘compelled’ to offer a range of restaurants to attract consumers, so it would ‘ensure it provides attractive terms to restaurants’.

But White said companies using commission-based firms have seen rises in the fees they pay over the years and have less control over the marketing of their company or business data compared with his clients.

One Preoday customer, Asad Ahmed, whose three restaurants include The Snooty Mehmaan in Faringdon, Oxfordshire, said: ‘A lot of restaurants and takeaways didn’t have a website.

They didn’t have an online presence. And that’s where Just Eat has capitalised. The commission rate was low, but because Just Eat floated, it promised shareholders, “Right we’re going to be increasing the bottom line”, and the only way to increase it is by pushing up commission.’ White said:

‘Restaurants need an independent way to interact with consumers, the data should be owned by the firm and the website should be easy to maintain, add to and change.

Preoday, which has 181 clients, charges smaller ones on a monthly basis, and charges larger ones a flat fee for custom systems.

Preoday said its clients interact directly with consumers via their own websites, for which it provides the technology and app, whereas Just Eat controls the ordering and its clients have no direct contact with consumers.

White said: ‘The profit margin of most of these restaurants is around 10 per cent. And now up to 30 per cent of their business is coming from Just Eat. If it costs you about 14 per cent commission and you only get 10 per cent profit, it’s a race to the cliff.’

A Just Eat spokesman said the firm takes responsibilities to its 28,000 UK restaurant partners ‘very seriously’.

He added that in the last year it has invested £40 million in marketing and technology, including new order processing hardware and ‘a self-service tool to allow restaurants to run many elements of their business and access key insights and data about their business performance.’

He added: ‘We continue to drive innovation across key new consumer platforms such as Amazon Alexa, Xbox and Apple TV to ensure our restaurant partners can reach consumers wherever they are.’

Just Eat also brokers deals with the likes of wholesaler Booker and Sky on behalf of restaurants and has a customer care team handling enquiries and complaints for firms.

If you want to discuss any of the points raised in this article in more detail, please contact us on hello@preoday.com 

Other Blog Articles

Subscribe to our newsletter

Keep up to date with our news and what’s happening in the industry
View our privacy policy