fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Oxford Orders styrker lokale serveringssteder og utsalg

Oxford Orders styrker lokale serveringssteder og utsalg

Oxford Orders styrker lokale serveringssteder og utsalg

Oxford Orders, byens første bestillingsplattform for mat og andre varer, lanserer tjenestene sine for Oxfords innbyggere og forretningsdrivende. Den nett- og mobilbaserte plattformen er den første i en serie lokale markedsløsninger som skal fremme regionale aktører ved å samle restauranter og foretak i en felles e-handelsplattform.

I motsetning til tradisjonelle aggregatorer som satser utelukkende på bestilling og levering av mat (som Deliveroo, UberEats og Just Eat), er Oxford Orders en plattform for alle typer foretak som kan dra nytte av forhåndsbestilling, for eksempel lokale blomsterhandler, bakerier og selv slakterbutikker.

Løsningen drives av Preoday og blir administrert av ForPOS. Plattformen er del av en større kampanje basert på den såkalte locavore-bevegelsen, som er opptatt av kortreist og lokalprodusert mat, og målet er å gi makten tilbake til lokale bedrifter og hjelpe dem å bygge et tettere forhold til kundene sine. Mange eksisterende aggregatorløsninger, blant annet Just Eat, tar høye gebyrer og plasserer seg selv mellom foretakene og deres forbrukere. Oxford Orders gjør det motsatte. Etter en nærmest symbolsk etableringsavgift er prisen bare to pund i måneden, og løsningen legger til rette for å bygge gode kundeforhold ved at bedriftene får direkte kontakt med lokale forbrukere.

Patrick Fagan er associate lecturer ved Goldsmiths i London og ekspert på forbrukerpsykologi. Han forklarer hvorfor vi liker kortreist-bevegelsen: «Vi forbrukere er skrudd sammen slik at vi foretrekker lokale virksomheter. I psykologien kalles dette for nærhetsprinsippet – vi liker folk (og i utvidet betydning virksomheter) som er fysisk nære. Det er grunnen til at vi ofte blir gode venner med dem som bor i samme etasje på studenthjemmet.»

Patrick forklarer: «Det er tre grunner til at vi foretrekker virksomheter i nærheten: bekvemmelighet, kjennskap og likhet. Vi mennesker er makelige av oss, og lokale virksomheter er lettere tilgjengelige, teoretisk sett kan de levere raskere, og fordi vi ser dem ofte, har vi dem friskt i minne. Grunnen til at vi stoler på det som er kjent, er at det er lettere for hjernen å behandle det. En undersøkelse avdekket at vestlige deltakere foretrakk kinesiske skrifttegn de hadde sett før, selv om de ikke kunne huske å ha sett dem. Vi kan heller ikke unngå å bli tiltrukket av dem som ligner oss selv, og det er forklaringen til at vi er mer tilbøyelige til å låne noen penger dersom de er kledd omtrent som oss selv. Innbyggerne i Oxford vil bli trukket mot plattformer som Oxford Orders som representerer lokale virksomheter, fordi de oppfatter dem som noen som har holdninger og verdier på linje med deres egne.»

Med mer enn 200 restauranter bare i Oxford, i tillegg til hundrevis av andre selskaper, er de potensielle fordelene for lokalsamfunnet enorme. Du får tilgang til plattformen på oxfordorders.co.uk, og den tilhørende appen kan lastes ned fra App Store og Google Play. Grensesnittet i appen er lettfattelig og enkelt å bruke, med innebygd GPS som kan vise hvilke virksomheter som finnes i nærheten av brukeren.

Andrew White, som er administrerende direktør for Preoday, sier dette: «Vi ønsker å tilby lokale virksomheter et reelt alternativ til aggregatorer som Just Eat. De nasjonale aggregatorene tar enorme provisjoner fra selskapene de samarbeider med. Disse kostnadene kan komme til å knekke noen av aktørene, spesielt dersom provisjonene fortsetter å øke. Vi ønsker å knytte kontakt mellom lokale foretak og lokale innbyggere, fremme regionale tiltak og hjelpe bedriftene med å lykkes. Oxford Orders kan støtte lokale virksomheter når de tar sine første uavhengige steg med digitale bestillinger, og etter hvert som selvtilliten vokser, vil Preoday stille opp og hjelpe dem videre. Oppstarten skjer riktignok i Oxford, men det lokale nettverkskonseptet vil være høyst aktuelt også for andre byer.»

Oxford Orders er tenkt som en praktisk plattform for bedrifter, men har fordeler også for byens beboere: Tjenesten er praktisk og effektiv – egenskaper moderne forbrukere setter stor pris på.

Roger Foran eier ForPOS, og han legger til: «Det er veldig mange som bestiller mat og varer på nettet, men de trenger ikke noen Amazon, Just Eat eller Deliveroo for å gjøre det. De fleste menneskers yndlingsrestauranter og -butikker ligger bare noen kilometer fra hjemmet, og en nasjonal aggregator er helt overflødig. Ved å benytte Oxford Orders gjør de lokale beboerne det mulig for favorittstedene å beholde pengene de bruker, slik at stedene kan fortsette å betjene dem også i fremtiden.»

1855 Wine Bar Bistro var et av de første stedene som hengte seg på Oxford Orders. Daglig leder Steve Plast sier: «Oxford Orders var et naturlig valg for virksomheten vår. Den potensielle kapitalavkastningen er større enn for noen av alternativene – det kunne vi ikke takke nei til. Null provisjon er selvsagt et pluss, men et sted som vårt må også kunne appellere til et bredt spektrum av kunder. Vi vet at stadig flere bruker digitale, mobile teknologier til å orientere seg og gjøre livet enklere. Ved å være med i Oxford Orders kan vi posisjonere oss midt i denne trenden – når disse brukerne fisker frem mobilen for å avtale kafétreff eller en kveld på byen, er vi til stede og kan oppfylle behovene.»

Map Chalmers er markedsføringssjef for den eksklusive thai-restauranten The Old Tom, som også er å finne på plattformen: «En virksomhet som vår er helt avhengig av lokale beboere. Store kjederestauranter er i ferd med å ta kontroll over kundemarkeder over hele landet, og små, uavhengige steder må jobbe ekstra hardt for å bygge opp de solide kundeforholdene som gjør det mulig å overleve. God kundeservice er helt avgjørende. Vi vet at de som har dårlige erfaringer på lokale steder, sjelden kommer tilbake. Oxford Orders vil være en måte å styrke servicen på, og de som vil bestille digitalt, vil sette pris på ordningen. Dermed kan vi befeste vår posisjon i lokalsamfunnet.»

________________________

Interessert i å ha en Orders i din egen by? Kontakt Preoday på e-postadressen hello@preoday.com.

Other Blog Articles

Oxford Orders to strengthen local food and retail market

Oxford Orders to strengthen local food and retail market

Oxford Orders to strengthen local food and retail market

Oxford Orders, a city first food and retail ordering network, launches for the residents and businesses of Oxford today. The online and mobile based platform is the first in a series of local marketplace solutions intended to promote regional industry by bringing restaurants and businesses together under a single e-commerce platform.

Unlike traditional aggregators that focus solely on food order and delivery (such as Deliveroo, UberEats, or Just Eat), Oxford Orders provides a platform for all businesses that can benefit from pre-ordering, for example local florists, bakeries or even, butchers.

Powered by Preoday and managed by ForPOS, the platform forms part of a wider campaign, based on the ‘locavore’ movement, which aims to give power back to local companies and help them forge closer relationships with their customers. While many existing aggregator solutions, such as Just Eat, charge high fees and stand between businesses and their consumers, Oxford Orders does the opposite. Charging just £2 per month after a nominal set-up fee, it will actively encourage the fostering of relationships by giving businesses a direct way to reach local consumers.  

Consumer psychology expert, Patrick Fagan, an Associate Lecturer at Goldsmiths, explains the draw of the locavore movement:  “We consumers are all hardwired to prefer local businesses. In psychology, this is known as the proximity principle – we like people (and by extension, businesses) which are physically close by. It’s why we tend to make friends with our dorm-mates at university.”

Patrick explains: “We prefer nearby businesses for three reasons: ease, familiarity and similarity. Humans crave convenience, local businesses are easier to get to, theoretically they deliver quicker, and because they are seen frequently, they remain front-of-mind. The reason we trust things we find familiar is because our brains process them more easily; one study found that western participants prefer Chinese ideographs they have seen before, even if they don’t remember having seen them. Finally, we can’t help being drawn to those similar to us, it’s why we are more likely to lend somebody change if they are dressed similarly. The people of Oxford will gravitate towards platform like Oxford Orders that give to local businesses because they perceive them to be in line with their own attitudes and values.”

With over 200 restaurants in Oxford alone, alongside hundreds of other companies, the potential benefit for the local community is tremendous. The platform can be accessed via oxfordorders.co.uk and an accompanying mobile app is available from the App Store or Google Play. The app interface is simple and easy to use, with built-in GPS that can determine which businesses are near the user’s location.

Andrew White, CEO of Preoday, comments: “We want to provide a genuine alternative for local businesses to aggregators such as Just Eat. These national aggregators charge huge commission rates to the companies they partner with. These fees have the potential to push venues out of business, especially if commissions continue to rise. We are looking to connect local businesses with local residents, champion regional enterprise and help companies prosper. Oxford Orders will help local businesses take their first independent step with digital orders and, as they gain confidence, Preoday will be there to help them go even further. Although we are starting in Oxford, this local network concept is of great interest to other towns too.”

While Oxford Orders is intended as a valuable platform for businesses, it naturally benefits residents, giving them what they desire; convenience and efficiency, all important elements in the life of the modern consumer.

Roger Foran, owner of ForPOS added:  “So many people order their food and goods online, but they don’t need an Amazon, Just Eat or Deliveroo to do this. Most people’s favourite restaurants and stores are only a few miles away from their home, so a national aggregator is redundant to them. By using Oxford Orders, they’ll be helping their favourite businesses retain the money they spend, so the companies can continue to serve them well into the future.”

1855 Wine Bar Bistro is one of the first venues to sign up to Oxford Orders. Steve Plast, General Manager, comments: “The Oxford Orders offering naturally appealed to our business. The potential return on investment outweighs any of the alternatives, how could we not sign up? Lack of commission fees aside, a venue like ours has to appeal to a wide range of customers, and we know that an increasing number of people are using digital, mobile technologies to navigate and simplify their lives. Being on Oxford Orders puts us at the centre of the trend; when that audience turns to their mobile to arrange afternoon drinks or an evening out, we will be there, able to meet their needs.”

Map Chalmers, Marketing Manager at high-end Thai restaurant, The Old Tom also features on the platform: “A business like ours relies on local residents. With large chain restaurants cornering customer markets on a national scale, smaller, independent venues need to work extra hard to build the strong relationships that allow them to survive. Good customer service is essential, we know that if a person has a bad experience with a local venue, they won’t go back. Oxford Orders will provide a way to enhance customer service and appeal to those that want to order digitally, thereby solidifying our position in the community.”

________________________

If you are an Oxfordshire restaurant or business which would like to be involved with Oxford Orders for a nominal set-up fee and £2 per month, please get in touch by calling us on 01865 820 925

If you are interested in having an Orders in your town, get in touch with Preoday, by emailing  hello@preoday.com.

Other Blog Articles

Nya plattformen Oxford Orders ska stärka lokalt näringsliv

Nya plattformen Oxford Orders ska stärka lokalt näringsliv

Nya plattformen Oxford Orders ska stärka lokalt näringsliv

Idag lanseras Oxford Orders. Det är ett lokalt nätverk för beställning av mat och produkter för alla Oxfords invånare och företag. Det online- och mobilbaserade nätverket samlar restauranger och företag på en gemensam e-handelsplattform och är den första i raden av marknadslösningar som ska främja lokalt näringsliv.

Till skillnad från traditionella samlingssajter som enbart fokuserar på beställning och leverans av mat (som Deliveroo, UberEats och Just Eat) är Oxford Orders till för alla företag som kan gynnas av förbeställning, till exempel lokala blomsterhandlare, bagerier och till och med slaktare.

Plattformen, som drivs av Preoday och hanteras av ForPOS, hör till en större kampanj med sin grund i den så kallade locavore-rörelsen. Målet är att ge tillbaka makten till lokala företag och hjälpa dem att knyta närmare band till sina kunder. Många samlingssajter, till exempel Just Eat, tar ut höga avgifter och står mellan företag och deras kunder. Oxford Orders fungerar helt annorlunda. Lösningen kostar efter en första startavgift bara två pund i månaden och hjälper företag att vårda sina relationer genom att etablera en direkt länk till lokala kunder.

Patrick Fagan, lektor på Goldsmiths och expert i konsumentpsykologi, förklarar hur det kommer sig att locavore-rörelsen blivit så stor. ”Vi konsumenter är programmerade att föredra lokala företag. Inom psykologin är det här känt som närhetsprincipen. Vi gillar människor (och i förlängningen även företag) som är fysiskt nära oss. Det är därför man ofta blir vän med sina rumskompisar.”

Patrick berättar vidare. ”Det finns tre anledningar till att vi väljer företag som ligger nära oss, nämligen enkelhet, igenkänning och likhet. Människor älskar allt som är bekvämt, och lokala företag är lättare att ta sig till och kan leverera snabbare. De finns också nära till hands i ens medvetande eftersom man ser dem ofta. Vi har större förtroende för saker vi redan känner till eftersom det är lättare för hjärnan att bearbeta dem. En undersökning visar till exempel att västerländska deltagare föredrog kinesiska tecken de sett tidigare, även om de inte hade något minne av det. Slutligen kan vi människor inte hjälpa att vi dras till det som liknar oss själva. Därför är det mer troligt att man ger mynt till någon på gatan om personen har kläder som liknar ens egna. Oxfords invånare kommer att uppskatta en plattform som Oxford Orders som fokuserar på lokala företag, eftersom de känner att de delar samma värden och attityder.”

Det finns över 200 restauranger i Oxford och hundratals andra företag, så det nya nätverket kan innebära ett enormt lyft för lokalsamhället. Plattformen finns på oxfordorders.co.uk och appen går att ladda ner på App Store och Google Play. Appen har ett enkelt gränssnitt med inbyggd GPS-funktion så att användaren kan se vilket företag som är närmast.

Preodays VD Andrew White berättar: ”Vi vill erbjuda lokala företag ett genuint alternativ till aktörer som till exempel Just Eat. Många nationella samlingssajter tar ut höga procentavgifter av företag de arbetar med. Avgifterna kan tvinga företag att gå i konkurs, särskilt om de fortsätter att höjas. Vi vill knyta lokala verksamheter till lokala invånare, gynna lokalt näringsliv och hjälpa företag att nå framgång. Oxford Orders hjälper lokala företag att ta sina första självständiga steg inom digital beställning. När de får mer självförtroende kommer Preoday att finnas här för att hjälpa dem ännu längre. Vi börjar i Oxford men det lokala konceptet är intressant för andra städer också.”

Oxford Orders är utformat för att gynna företag och ger samtidigt kunder vad de vill ha: bekvämlighet och effektivitet. Två viktiga inslag i en modern konsuments liv.

ForPOS ägare Roger Foran lägger till:  ”Många människor beställer mat och produkter över nätet, men egentligen behöver de varken Amazon, Just Eat eller Deliveroo för att göra det. De allra flesta har sina favoritrestauranger och favoritaffärer bara några kilometer hemifrån, och då är en nationell plattform överflödig. När man använder Oxford Orders stannar pengarna man spenderar hos ens favoritföretag, så att de kan fortsätta leverera bra produkter även i framtiden.”

1855 Wine Bar Bistro var ett av de första företagen att registrera sig på Oxford Orders. Vi har pratat med restaurangchefen Steve Plast, som säger. ”Oxford Orders koncept passar vår verksamhet perfekt. Den potentiella avkastningen överträffar alla alternativ, så hur skulle vi kunna låta bli att registrera oss? En fördel är förstås att det inte finns några procentavgifter. En annan aspekt är att små barer som vår måste locka en bred kundkrets. Vi vet att allt fler människor använder digital och mobil teknik för att förenkla sina liv, och Oxford Orders gör att vi hänger med i den trenden. När användarna tar upp sina mobiler för att organisera en after work eller en kväll på stan kommer vi att vara där, redo att ta emot deras beställningar.”

Map Chalmers är PR-chef på den exklusiva thailändska restaurangen The Old Tom, som också är registrerad på plattformen. ”Ett företag som vårt är beroende av lokala kunder. Nu när stora kedjor leder den nationella marknaden måste mindre, självständiga företag arbeta extra hårt för att bygga de starka kundrelationer som gör att de överlever. Bra service är jätteviktigt. Om man som kund får en dålig upplevelse på en lokal restaurang går man helt enkelt inte tillbaka. Oxford Orders kommer att göra vår service ännu bättre och locka kunder som vill beställa över nätet. På så sätt stärks vår ställning i lokalsamhället.”

 

Other Blog Articles