fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
HQ Theatres & Hospitality alanserar leverans av förfriskningar till sittplatsen

HQ Theatres & Hospitality alanserar leverans av förfriskningar till sittplatsen

HQ Theatres & Hospitality alanserar leverans av förfriskningar till sittplatsen

Behålla era platser: gäster vid 12 arenor, med en sammanlagd kapacitet på 10.798, kommer snart att kunna förbeställa förfriskningar på nätet eller med hjälp av sin mobilapp.

Från och med september lanserar HQ Theatres & Hospitality beställning till sittplatsen på Cliffs Pavilion Theatre i Southend-on-Sea och låter besökarna förbeställa förfriskningar på nätet, för avhämtning under pausen vid sina elva andra brittiska arenor. Som en del av Qdos Entertainment Group, ett av de största, breda underhållningsföretagen i Europa, passar den tekniska utbyggnaden med visionen att bli Storbritanniens främsta leverantör av levande underhållning.

Besökare vid deras teater i Essex, som har plats för 1 657 i den stora salen, kommer att kunna beställa förfriskningar som kommer att levereras fram till deras sittplats under pausen i föreställningen, vilket helt eliminerar behovet att köa för förfriskningar. På gruppens andra platser kan gästerna på motsvarande sätt använda teaterns mobilapp eller onlineportal för att förbeställa drycker avhämtning i baren. Arenor har en kombinerad kapacitet på 10.798, en siffra som inte innefattar utrymmen utanför huvudsalen eller alternativt stående kapacitet.

Detta sker efter att G Live, som är en del av HQ Theatres & Hospitalitys familj av arenor, lanserade sin online- och mobilbeställningstjänst vid sin aren för 1 700 sittande besökare i Guilford. Den infördes så att gästerna kunde spendera mindre tid i kö och mer med att avnjuta teaterns atmosfär. Dess framgång banade vägen för utbyggnaden av tjänsten över bolagets resterande arenor.

Mark Hollington, Hospitality Director på HQ Theatres & Hospitality, säger:
– På HQ brinner vi för att förbättra upplevelsen för kunderna som besöker våra arenor. Vi är övertygade om att varje aspekt av våra gästers besök bör vara ett nöje – och liksom andra företag vill vi göra det så enkelt som möjligt för dem att handla med oss. Att servera uppemot tusen kunder under en 20-minutersperiod skulle vara en utmaning för alla företag, och vi vet att det försämrar den magsiak totalupplevelsen att behöva köa för förfriskningar i paus.

– Vi har letat efter sätt att uppmuntra inköp i pausen och samtidigt förbättra gästernas upplevelser, och vi tror mobil- och onlinebeställning är svaret.

AndrewWhite, VD Preoday tillägger:
– Vi är glada att HQ Theatres & Hospitality, en grupp som är känd för att ta det bästa i modern teater till scenälskare, har valt att bygga vidare på sitt rykte i och med lanseringen av online- och mobilbeställningar med Preoday. Lanseringen av en tjänst för leverans vid sittplatsen på Cliffs Pavilion är särskilt spännande och har potential att bli en riktig game changer för industrin. Vi skulle inte bli förvånad om det blir en katalysator för förändring för arenor i Storbritannien; Vi har gått in i en ny gryning i den digitala gästfrihet tidevarv.

De12 HQ Teatrar arenor

Wycombe Swan Theatre – High Wycombe
Wyvern Theatre – Swindon
Cliffs Pavilion – Southend-on-Sea
Palace Theatre – Westcliff-on-Sea
Orchard Theatre – Dartford
Beck Theatre – Hayes
White Rock Theatre – Hastings
G Live – Guildford
Watford Colosseum – Watford
Crewe Lyceum Theatre – Crewe
Swindon Arts Center – Swindon
Churchill Theatre – Bromley

Other Blog Articles

HQ Theatres & Hospitality to launch in-seat refreshment delivery

HQ Theatres & Hospitality to launch in-seat refreshment delivery

HQ Theatres & Hospitality to launch in-seat refreshment delivery

Hold onto your seats: Patrons at the 12 venues, with a combined seating capacity of 10,798, will soon be able to pre-order refreshments online or using mobile app.

From September, HQ Theatres & Hospitality is introducing in-seat ordering to the Cliffs Pavilion theatre in Southend-on-Sea and will let patrons pre-order refreshments online, to collect during the show interval, at its eleven other UK venues. Part of the Qdos Entertainment Group, one of the largest, broad-based entertainment groups in Europe, the technology rollout fits with its vision to be the UK’s premier provider of live entertainment and hospitality.

Patrons to the Essex theatre, which seats 1,657 in the main auditorium, will be able to order items to arrive at their seat during the show interval, entirely removing the need to queue for refreshments. At the group’s other venues, guests can use the corresponding theatre’s mobile app or online portal to pre-order drinks for bar collection. The venues have a combined core-seating capacity of 10,798, a figure which doesn’t include spaces outside of the main auditoriums or alternate standing capacity.

This comes after G Live, part of the HQ Theatres & Hospitality family, launched its online and mobile ordering service at its 1,700-seat venue in Guilford. Introduced so that patrons could spend less time queuing and more time revelling in the theatre’s atmosphere, the success of the technology has paved the way for the expansion of the service across the company’s remaining venues.

Mark Hollington, Hospitality Director at HQ Theatres & Hospitality, said: “At HQ we’re passionate about improving the experience for customers visiting our venues. We firmly believe that every aspect of our guests’ visit should be a pleasure– and like other businesses, we want to make it as easy as possible for them to transact with us. Serving upwards of a thousand customers within a 20-minute interval would be a challenge for any business, but we know queuing for refreshments at the interval detracts from the magic of the overall experience.

We’ve been looking for a way to encourage interval spending while improving guests’ experiences, and we believe mobile and online ordering holds the answer. ”

Andrew White, CEO, Preoday adds: “We are thrilled that HQ Theatres & Hospitality, a group known for bringing the best in modern theatre to stage-lovers, has chosen to build on this reputation with the launch of online and mobile ordering with Preoday. The launch of an in-seat service at Cliffs Pavilion is particularly exciting and has the potential to be a real industry game-changer. We wouldn’t be surprised if it becomes a catalyst for change in venues across the UK; we have entered a new dawn in an era of digital hospitality.”

The 12 HQ Theatres venues are:

Wycombe Swan Theatre – High Wycombe
Wyvern Theatre – Swindon
Cliffs Pavilion – Southend-on-Sea
Palace Theatre – Westcliff-on-Sea
Orchard Theatre – Dartford
Beck Theatre – Hayes
White Rock Theatre – Hastings
G Live – Guildford
Watford Colosseum – Watford
Crewe Lyceum Theatre – Crewe
Swindon Arts Centre – Swindon
Churchill Theatre – Bromley

Other Blog Articles