fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Birmingham THSH:s kunder älskar att beställa i förväg

Birmingham THSH:s kunder älskar att beställa i förväg

Birmingham THSH:s kunder älskar att beställa i förväg

Birmingham Town Hall and Symphony Hall (THSH) är konsertlokaler i Birmingham med en sammanlagd kapacitet på 3 324 besökare. Allmänt anses de vara bland världens finaste konsertsalar som regelbundet står värd för det bästa av jazz, världsmusik, folkmusik, rock, pop och stand-up comedy. De används också för privata tillställningar inklusive prisutdelningar, konferenser och företagsfester.

Utmaning

Med en önskan om att kunna erbjuda besökarna möjligheten att beställa bord, drycker och förfriskningar före besöket kom utmaningen att hitta en plattform som skulle vara klart identifierbar och som tillhörde THSH, i motsats till att tillhöra deras teknikleverantör. De ville inte vara en del av utbudet på en aggregatorplattform utan sökte en särskild lösning som sömlöst kunde smälta samman med deras befintliga verumärke och tjäna båda hallarna på en gång.

Lösning

THSH låg före marknaden i sin önskan att lansera en egen beställningslattform under deras eget varumärke. Vid den tiden var det få teknikleverantörer som erbjöd detta alternativ men Preoday gjorde det. I samarbete med Preoday skapade de sin egen mobilapp och beställningsportal på nätet, som drivs av Preoday, men tydligt hör till THSH.

När de byggde plattformarna visste THSH att de tjänade två unika kundgrupper: innehavarna av konsertbiljett som skulle uppskatta köerna till pausförfriskningar gick snabbt och gäster vid privata evenemang som förbokar drycker till bordet. Trots att varje typ av kund har en separat uppsättning av krav, har Preoday kunnat skapa en sida för online-beställningar och en separat mobil app som kan tillgodose både publikgruppernas behov. Som ett resultat kan det operativa teamet komma åt alla beställningar och kunddata samt genomföra uppdateringar och förändringar genom en enkel instrumentpanel.

Resultat

THSH är stolta över den effektivitet med vilken deras barer hanteras; gäster får sällan vänta någon längre tid när de gör sina köp av pausdrycker. Trots att köerna redan går snabbt förväntar sig besökarna alltmer en digital gästfrihet upplevelse och har varit snabba att utnyttja tjänsten. Denna förväntan hos kunderna leder nu arenan att överväga en utvidgning av mobil och online-beställningstjänsten till att inkludera drycker före föreställningen.

Vid privata tillställningar har Preodays teknik tillåtit hallarna att minimera administrationen i samband med förbeställning av drycker till bordet. Tidigare var det en lång och manuell process där ifyllandet av olika formulär och dokument men nu har THSH:s onlinebeställningsportal skurit ned pappershanteringen till nästan noll. Kunderna har varit snabba att inse fördelarna och nu bearbetas 95% av företagets beställningar med hjälp av tekniken.

Med deras egna ord

”När vi lanserade vår tjänster för mobil- och online-beställningar förväntade vi oss att konsertbesökare skulle vara vår största publik. I själva verket, trots att tekniken har visat sig populär bland dem, har det varit företagskunder och privata evenemangskunder som har överraskat oss med sin entusiasm för lösningen. Huvudsakligen har tekniken varit populärt för bordsbeställning, men vi har också kunnat utnyttja den för skräddarsydda matbeställningar. Till exempel har National Association of Decorative and Fine Arts nyligen använt den för att skapa och beställa individuellt utformade lunchpaket för ett av deras evenemang. Det är fina med tekniken: dess flexibilitet. Genom instrumentpanelen kan vi bygga och ändra menyerna väldigt lätt. Den är enkel att hantera och ser elegant och modern ut, som våra kunder – företag eller konsumenter – kan förvänta sig av THSH:s varumärke.

Jag vill också tillägga att vi alltid är nöjda med de tjänster som tillhandahålls av Preoday. Redan från början lyssnade de på våra unika behov och byggde oss en produkt som passade. Teamet finns alltid till hands för att svara på frågor eller lösa problem och vi kan alltid räkna med en snabb och konstruktiv respons.”

Max Hyams, chef för barer och gästverksamhet på Performances Birmingham Limited

Other Blog Articles

Case Study: Birmingham THSH customers love pre-ordering

Case Study: Birmingham THSH customers love pre-ordering

Case Study: Birmingham THSH customers love pre-ordering

Birmingham Town Hall and Symphony Hall (THSH) are concert venues in Birmingham with a combined seating capacity of 3,324. Widely considered among the world’s finest concert halls, the halls regularly host the best in jazz, world music, folk, rock, pop and stand-up comedy. They are also used for private events including award ceremonies, conferences and corporate celebrations.

Challenge

Wanting to offer visitors the opportunity to pre-order table drinks and refreshments in advance of their visit, the challenge came in finding a platform that would be clearly identifiable as belonging to THSH, as opposed to its technology provider. Not wishing to feature on an aggregator platform, the venues sought a dedicated solution that could meld seamlessly with their existing branding and serve both halls through at once.

Solution

THSH was ahead of the market in wanting to launch its own, branded, ordering platform. At the time, few technology providers offered this option; Preoday did. Working with Preoday, it created its own mobile app and online ordering portal, powered by Preoday, but belonging distinctly to THSH.

In building the platforms, THSH knew it was catering to two unique sets of customers: concert ticket-holders who would enjoy fast-moving interval refreshment queues, and guests of private events that pre-book table drinks. Despite each type of customer­ having a separate set of requirements, ­ Preoday was able to create an online ordering page, and separate mobile app that could cater to both audiences’ needs. As a result, the operational team can access all orders and customer data, as well as introducing updates and amendments, through one simple dashboard.

Results

THSH is proud of the operational efficiency with which its bars are managed; patrons rarely wait for any length of time when making interval drink purchases. Despite queues already moving at speed, visitors increasingly expect a digital hospitality experience and have been quick to make use of the service. This customer expectation is now leading the venue to consider an extension of the mobile and online ordering service to include pre-show drinks.

At private events, Preoday’s technology has allowed the halls to minimise the administration associated with pre-ordering table drinks. Previously a long and manual process involving the completion of various forms and documents, THSH’s online ordering portal has cut paper handling to almost zero. Clients have been quick to realise the benefits and now 95% of corporate orders are being processed using the technology.

In their own words

“When launching our mobile and online ordering services we expected concert-goers to be our largest audience. In fact, despite the technology proving popular with them, it’s been the corporate and private event customers that have surprised us with their enthusiasm for the solution. Predominantly the technology has been popular for table ordering, but we’ve also been able to utilise it for bespoke food orders. For example, the National Association of Decorative and Fine Arts recently used it to create and order individual packed lunches for one of their events. That’s the beauty of the technology: its flexibility. Through the dashboard we can build and amend menus really easily. It’s simple to manage and looks sleek and modern, as our customers – corporate or consumer – expect of the THSH brand.

“I would also add that we’re always happy with the service provided by Preoday. From the start, they listened to our unique requirements and built us a product to suit. The team is always at hand to answer queries or solve challenges and we can always expect a fast and constructive response.”

Isabel Hyams, Head of Bars and Hospitality at Performances Birmingham Limited

Other Blog Articles