fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Red Naga skyr Just Eat för egen online-beställningsplattform

Red Naga skyr Just Eat för egen online-beställningsplattform

Red Naga skyr Just Eat för egen online-beställningsplattform

2014 valde den indisk restaurangen Red Naga att sky Just Eat och bryta formen genom att lansera sin egen online-beställningsplattform. Som ett resulta kan du nu, mindre än en och en halv mil norr om Newcastle, i staden Cramlington, Se den populära restaurangen locka en strid ström av kunder och göra god vinst.

Utmaningen

Från det ögonblick Red Naga öppnade sina dörrar var restaurangens ägare, Maher Ali, fast besluten att bygga en stark, lönsam verksamhet beroende enbart på teknik han ägde eller byggde. Medan många indiska restauranger i Storbritannien skrivit på avtal för att marknadsföra sina menyer med Just Eat så var Maher beslutsam i sin avsikt att blomstra utan att använda någon jättelik aggregatortjänst. Istället utvecklade Red Naga sin egen online-beställningslösning och uppmanade kunderna att lägga sina beställningar för avhämtning eller leverans direkt till dem.

Samtidigt som Red Nagas popularitet växte stod de inför en utmaning som de har gemensamt med webbhotell. Deras online-beställningsportal var temperamentsfull och restaurangen löpte risken att det skulle gå offline på de mest olämpliga tidpunkter, till exempel under en fredagskvällsrush.

I slutet av 2015 började Maher och hans team söka efter ett robust alternativ och gick igenom olika leverantörer tills de hittade Preoday. De inte bara fann den mest professionella utmanaren de utforskat, men också den som erbjöd störst flexibilitet med sin white label-mobil-app och webbplatsintegration.

Lösningen

Red Naga lanserade sin online- och mobilbeställningsplattform för kunderna i februari 2016 och de blev genast imponerade av plattformens stabilitet. Inga driftstopp har synts till trots ett ökande antal kunder som använder systemet.

Som en extra bonus kan nu datan som samlats in avändas för att känna igen mönster i kundanvändningen. Med en stark bas av återkommande kunder, varav många använder webbplatsen eller mobilappen för att placera sina beställningar, så har data från den tekniska plattformen förbättrat deras time management dag till dag i restaurangen. Genom att analysera mönster i beställningarna varje dag hjälper det nu Maher veta när han kommer att möta ett särskilt högt ordertryck.

När det står klart att mängden digitala beställningar är högre än genomsnittet, kommer Red Naga nu kunna börja förbereda sig tidigare än vanligt för att klara av senare rusningstid. Detta underlättar belastningen på köket och garanterar kunderna får sin mat i tid och till restaurangens höga kvalitetskrav.

Resultat

Red Nagas popularitet har vuxit till den grad att de har fått minimera mängden marknadsföring de gör för att kunna hantera volymen av inkommande beställningar. Kunderna som imponerats av maten och kundupplevelsen har visat sig lojala till restaurangen och 57% av dem som har beställt på nätet har återvänt ofta (gäster har placerat i genomsnitt 6 digitala order vardera). På det viset når de ofta sin maximala produktionskapacitet.

Kunderna har varit högljudda med sina synpunkter och många har kommenterat att online- och mobilbeställningsplattformen är lätt att använda och exakt vad de behöver. De åtnjuter de rabatter de får vid beställning i förväg och har varit särskilt nöjda med de automatiska textmeddelanden de får för att informera dem om vad som händer med deras beställningar.

Maher beskriver sin erfarenhet av att arbeta med Preoday som utmärkt och kommentarer att teamet är ”spot on”. Det finns aldrig några problem och när han tar kontakt vet han att de kommer att svara omedelbart. När det gäller att välja Preoday före Just Eat, så ångrar Maher och Red Naga ingenting.

Med sina egna ord:

Som många krögare och chefer vet, när du först startar ett företag krävs stora ansträngningar för att locka in de första kunderna. Det skulle ha varit så lätt att göra som andra och registrerat oss på Just Eat. Men det gjorde vi inte; Just Eats avgifter är alldeles för höga för ett litet företag som mitt. Vi ville ha vår egen lösning, en som låter oss behålla vår vinst och som tjänade våra kunder bättre. Preoday var precis vad vi behövde, plattformen passar runt vårt varumärke, de debiterar oss inte per beställning och vi tror att vi nu har fått en mobil plattform som är bättre än den Just Eat skulle ha gett oss.

Maher Ali, ägare, Red Naga

Other Blog Articles

Case study: Red Naga shuns Just Eat for own online ordering platform

Case study: Red Naga shuns Just Eat for own online ordering platform

Case study: Red Naga shuns Just Eat for own online ordering platform

In 2014, Indian restaurant, Red Naga chose to shun Just Eat and break the mould by launching its own online ordering platform. As a result, less than ten miles north of Newcastle in the town of Cramlington, you’ll now find the popular restaurant attracting a strong stream of customers and turning a healthy profit.

The Challenge

From the moment Red Naga opened its doors the venue’s owner, Maher Ali was determined to build a strong, profitable business reliant only on technology he owned or built. While many Indian restaurants in the UK sign deals to market their menus with Just Eat, Maher was resolute in his intent to thrive without using the aggregator giant. Instead Red Naga developed its own online ordering solution and invited customers to place orders for collection or delivery direct.

As Red Naga’s popularity grew it faced a challenge common found when web hosting. Its online ordering portal was temperamental, and the restaurant ran the risk that it would drop offline at the most inconvenient of times, for instance, during a Friday evening rush.

In late 2015 Maher and his team began to search for a robust alternative, sifting through various providers until they found Preoday. They not only found it the most professional of the contenders they researched, but also the one that offered the most flexibility with the white labelled mobile app and website integration they were looking for.

The Solution

Red Naga launched its online and mobile ordering platform for customers in February 2016 and was immediately impressed with the stability of the platform. Downtime was nullified despite an increasing number of customers using the system.

As an added bonus, the data the venue now collected meant it could recognise patterns in customer use. With a strong base of repeat customers, many of whom use the website or the mobile app to place their orders, data from the technology platform has improved day-to-day time management at the restaurant. Analysing patterns in each day’s orders helps Maher know when he’s going to face a particularly busy service.

When it’s clear that digital orders are higher than average, Red Naga will now begin prep earlier than usual in order to cope with later rushes. This eases the strain on the kitchen and ensures customers receive their food on time and to the restaurant’s high quality standards.

Results

The popularity of Red Naga has grown to the point that it has had to minimise the amount of marketing it pushes out in order to manage the volume of incoming orders. Customers impressed with its food and the customer experience have proved loyal to the venue and 57% that have ordered online have returned frequently (guests have placed an average of 6 digital orders each) As such, it often reaches its maximum output capacity.

Customers have been vocal with their feedback and many have commented that the online and mobile ordering platform is easy to use and exactly what they need. They enjoy the discounts they receive when ordering in advance and have been particularly pleased with the with the automated text messages they receive to notify them of the progress of their orders.

Maher describes his experience of working with Preoday as excellent and comments that the team is “spot on”. There’s never any issues and when he makes contact, he knows they will reply immediately. When it comes to choosing Preoday over Just Eat, Maher and Red Naga have no regrets.

In their own words:

As many restaurant owners and managers know, when you first launch a business, a lot of effort is required to bring in the first customers, it would have been so easy to join others and sign-up to Just Eat. We wouldn’t do it though; Just Eat charges far too much to small businesses like mine. We wanted our own solution, one that let us keep our profits and which served our customers better. Preoday is exactly what we needed, the platform fits around our brand, it doesn’t charge us commission and we believe we’ve now got a mobile platform better than the one Just Eat would have given us.

Maher Ali, Owner, Red Naga

Other Blog Articles