fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Solving the coffee cup conundrum

Solving the coffee cup conundrum

Solving the coffee cup conundrum

Annually, it is thought UK consumers throw away about 2.5 billion coffee cups, but less than 1% are recycled. It has also been estimated that the number of cups thrown away globally each year is as high as one hundred billion, a figure that may not be surprising if you consider Starbucks’ customers get through approximately 4 billion cups a year.

But why are they not being recycled? It’s because many of these cups are lined with polyethylene to prevent the paper from disintegrating. It protects the integrity of the cup but makes recycling difficult and costly, so most of the time, it doesn’t happen. It isn’t helpful that many people take their coffees away with them, throwing the waste into the bins at work; office recycling schemes are rarely arranged to deliver cups to the specialist recycling centres needed.

The best response to the problem of disposable cup waste seems to be the employment of reusable cups. Already there are several companies that sell attractive and environmentally friendly options, for example KeepCup, Joco Cup and SICups. At the same time, a number of large coffee chains, including Starbucks have their own branded reusable cups available, as do small, independent and alternative venues like Ugly Mug in Portland and Loughborough University’s campus cafes.

Right now, the way most coffee shops push reusable cups is through discounting. ‘Bring your own container and receive 25p off your order’; Costa is even promising a discount to customers using cups from rival coffee brands. It’s a nice gesture yet only a small fraction of the world’s caffeine lovers are taking advantage. Starbucks currently reports reusable cups are being filled for 1.6% of orders. Others are lobbying to charge customers extra for using disposable cups. Could a 5p ‘fine’ – similar to the plastic bag charge – stop people using disposable cups? The UK Government doesn’t think so and has so far resisted the suggestion.

It’s a confusing problem. Reusable shopping bags have proved very popular, as have water bottles, so why aren’t coffee cups aren’t taking off? Clearly there needs to be greater collaboration and investment from businesses to solve this problem.

The good news is that we’ve come up with a solution that is simple to implement and very cost-effective. It involves a combination of mobile ordering technology and loyalty programmes. Intrigued? You’ll have to download our recent whitepaper to find out more – or drop us an email on hello@preoday.com to discuss the idea further.

Other Blog Articles

Att lösa kaffekoppens gåta

Att lösa kaffekoppens gåta

Att lösa kaffekoppens gåta

Årligen kastar brittiska konsumenter bort cirka 2,5 miljarder kaffekoppar – mindre än 1 procent återvinns. Det har också uppskattats att antalet koppar som kastas bort globalt varje år är så högt som hundra miljarder. en siffra som kanske inte förvånande om man betänker Starbucks kunder tar sig igenom cirka fyra miljarder koppar per år.

Men varför återvinns de inte? Det är för att många av dessa koppar är fodrade med polyeten som förhindrar att pappret löses upp. Det skyddar koppen, men gör återvinningen svår och dyr så för det mesta görs den inte. Det är inte till någon hjälp att många människor tar sina kaffekoppar med sig och kastar sitt avfall i soptunnor på arbetet. Återvinningssystem på kontor är sällan anpassade för att leverera koppar till de specialiståtervinningscentraler som behövs.

Den bästa lösningen på problemet med avfall från engångskoppar verkar vara att man börjar använda återanvändbara koppar. Det finns redan flera företag som säljer attraktiva och miljövänliga alternativ, till exempel KeepCup, Joco Cup och SICups.Samtidigt har ett antal stora kaffekedjor, inklusive Starbucks, sina egna återanvändbara koppar med företagets logotyp. Så har även små, självständiga och oberoende kaféer som Ugly Mug i Portland och Loughborough-universitetets campuskaféer.

Just nu är sättet som de flesta kaféer driver användandet av återanvändningsbara koppar på diskontering.’Ta med din egen kopp och få 25 pence rabatt på din beställning’; Costa lovar till och med rabatt till kunder som använder koppar från rivaliserande kaffekedjor. Det är en trevlig gest men bara en liten del av världens kaffeinälskare utnyttjar möjligheten. Starbucks rapporterar för närvarande att bara 1,6% av beställningarna serveras i återanvändbara koppar . Andra försöker påverka kunderna genom att debitera extra för att använda engångsmuggar. Kan fem pence i böter’ – liknande hur man gör med plastpåsar – stoppa personer som använder engångskoppar? Den brittiska regeringen tror inte det och har hittills motsatt sig förslaget.

Det är ett förvirrande problem. Återanvändbara påsar har visat sig vara mycket populärt, liksom vattenflaskor, så varför har det inte fungerat med kaffekoppar? Uppenbarligen måste det till större samarbete och investeringar från företag för att lösa detta problem.

Den goda nyheten är att vi har kommit fram till en lösning som är enkel att implementera och mycket kostnadseffektiv. Det handlar om en kombination av mobil beställningsteknik och lojalitetsprogram. Intresserad? Du måste ladda ner vårt senaste whitepaper för att få reda på mer – eller skicka oss ett mejl på hello@preoday.com så kan vi diskutera idén vidare.

Other Blog Articles

Kan vi løse kaffekoppernes gåde?

Kan vi løse kaffekoppernes gåde?

Kan vi løse kaffekoppernes gåde?

Englænderne smider 2.5 milliarder kaffekopper væk pr. år. Mindre end 1% genbruges. På globalt plan smider vi hundrede milliarder kopper væk. Hvert år. Alene Starbucks anvender 4 milliarder kommer pr. år.

Hvorfor genbruger vi ikke disse engangskopper? Det skyldes, at mange af disse kopper er foret med polyethylen for at forhindre, at papiret opløses. Koppen forhindres i at blive opløst, men det bliver samtidigt så dyrt at genbruge den, at det sker meget sjældent. Og det hjælper ikke, at så mange mennesker tager deres kop med sig, og smider dem ud i en tilfældig skraldespand, som ikke indgår i et genbrugssystem.

Løsningen på problemet med engangskopper virker til at være den genanvendelige kopper. Virksomheder som KeepCupJoco Cup og SICups sælger allerede attraktive, genanvendelige kopper.

Store kaffekæder som Starbucks har ligeledes genanvendelige krus, i deres mærke, ligesom mindre, uafhængige virksomheder som Ugly Mug in Portland og Loughborough University’s.

Som det er i dag, promoveres genanvendelige kopper ved hjælp af rabatter. ’Medbring din egen kop og få rabat på din ordre’. Costa giver endda rabatter til kunder som medbringer kopper fra konkurrenter. Det er en smuk gestus, og vi vinder alle på den. Rapporter fra Starbucks viser at genanvendelige kopper udgør 1.6% af ordrene.

Andre virksomheder vender modellen om, og tænker på at lægge et gebyr på engangskopperne. Kan en bøde på omkring 5 kr. ligesom plasticposernes pris, ændre forbrugernes adfærd? Det tror den engelske regering ikke, og har derfor afvist forslaget, indtil videre.

Det er et forvirrende problem. Genanvendelige shopping poser er blevet meget populære. Det samme gælder vandflasker, så hvorfor halter det, når det kommer til kaffekopper? Det tyder på, at problemet kræver et stort samarbejde mellem virksomhederne i branchen.

Den gode nyhed er at vi har fundet løsningen. Den er let at implementere, og den er billig. Den består af en mobil bestillingsløsning, og belønningsprogrammer til loyale kunder. Interesseret: Så download vores nye whitepaper, eller send os en email på hello@preoday.com.

 

Other Blog Articles