fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Effekterna av mobil beställningsteknik på idrotten

Effekterna av mobil beställningsteknik på idrotten

Effekterna av mobil beställningsteknik på idrotten

Mobilbeställningstekniken blir alltmer populär bland åsklådare på sportevenemang som uppskattar möjligheten att köpa nästa drink från sin plats och hämta det när det passar dem.

När Irlands Aviva Stadium 2015 lanseradei RapidQ-appen för att supportrar skulle kunna förbeställa och betala för mat och dryck vid matcher var konceptet fortfarande relativt nytt. Sedan dess har det anammats av allt fler sportarenor, evenemang och lag. Varför?

Den påtagliga effekten är tydlig. Kunderna behöver inte längre vänta i enorma köer för att bestämma vad de vill äta eller dricka, de behöver inte fördröjas av människor framför dem som söker efter växel och trycket på personalen lättas eftersom de kan planera bättre och ha drycker redo i förväg.

Preoday arbetar nu med en rad andra arenor och idrottsevenemang för att ge fansen möjligheten till förbeställningar av förfriskningar. I februari 2017 lanserade till exempel Bath Rugby sin mobil- och online-beställningstjänst. Och den 2 och 3 juni kommer Epsom Downs förse sina besökare med en förbeställningslösning vid 2017 års Derby Festival.

Så hur har förbeställningar gjort skillnad för upplevelsen hos matchbesökarna? Hur har, två år efter lanseringen av RapidQ på Aviva Stadium, sport-teknik och mobila förbeställningar utvecklats och varför är de så väl lämpad för idrottsevenemang?

Vi ställde några frågor till Martina Flood, verksamhetschef för sport, fritid & gästfrihet vid irländska  Compass Group, om fördelarna med förbeställning.

Vilka fördelar ger förbeställningstekniken Aviva Stadium och deras besökare?

Aviva Stadium driver, i samarbete med Preoday, en förbeställningsapp som kallas RapidQ. Den ger våra kunder möjligheten att förbeställa sina drinkar på en viss tid och från en förutbestämd uppsamlingsplats vilket tar bort stressen med att köa och vänta under högtrafik vid serveringen. Det ger oss i Aviva Stadium ett annat sätt att ge kunder en förbättrad kundupplevelse under sitt besök på arenan. När en gäst har hämtat appen de kan välja om de vill ta emot marknadsförings- och reklammaterial för framtida händelser. Detta gör det möjligt för oss att informera de gästerna i förväg om eventuella specialerbjudanden som vi kan ge och det ger oss en databas med våra gäster köpmönster.

Tror du att den här typen av teknik lämpar sig för vissa sporter eller anläggningar mer än andra?

Jag tycker att det fungerar mycket bra i en idrottsmiljö eller även en teatermiljö där det finns tryck på servicepunkter vid viktiga tidpunkter under evenemanget. Även om detta ger fördelar som beskrivs ovan finns det tecken som tyder på att denna typ av teknik fungerar bättre inkom sportarenor där spelet pågår under en längre tid – som hästkapplöpning, amerikansk fotboll, baseball och konserter.

Hur har RapidQ-appen utvecklats under de senaste tre åren?

När vi först lanserade en förbeställningapp var det för service vid sittplatsen – men vi har lärt oss att kunder inte vill ha sitt tittande störd medan de sitter i sina säten. Vi lanserade sedan den första modellen av klicka och hämta med två särskilda utlämningspunkter på vår premienivå. Detta har nu vuxit till 8 utlämningsplatser över hela arenan. Av erfarenhet har vi funnit att för att få dragkraft från en sådan här app man genomföra shortlead-marknadsföring – detta inkluderar utskick till alla tidigare användare och marknadsföring i sociala medier. Dessutom: när vi åkte först lanserade vår klicka-och-hämtatjänst insåg vi behovet av att förbättra vårt Wifi – genom att arbeta med våra partners så ökades stadions wifi-kapacitet för att tillmötesgå det.

Hur har supportrarna reagerat på tekniken?

Det har tagits väl emot av dem som använder den regelbundet – vi ser återkommande gäster som konsekvent använder tjänsten på evenemangsdagar. Den allmänna feedbacken från dem är att den är ett bra komplement till tjänsterna i arenan och ger snabbt och effektivt mat och dryck under rusningstid – i synnerhet för halvtidsbeställningar.

Hur ser framtiden ut för RapidQ-appen och förbeställningar på Aviva Stadium?

Genom vårt samarbete med Preoday kommer det att finnas ett drag för att uppmuntra gästerna att förbeställa så snart de köper sin biljett till evenemanget. Utöver detta kommer vi att testa att låta gästerna köpa när som helst (för närvarande ger vi dem tidsalternativ) på våra kommande konserter. Helst ser vi i framtiden att förbeställningar blir normen från ett gästperspektiv – men detta ligger kanske ett antal år framöver.

För mer information om hur förbeställning kan integreras med befintlig sportteknik, gynna din arena, evenemang eller idrottslag, skriv till hello@preoday.com

Other Blog Articles

Mobile bestillings teknologiens effekt på sportsbegivenheder

Mobile bestillings teknologiens effekt på sportsbegivenheder

Mobile bestillings teknologiens effekt på sportsbegivenheder

Mobilbestillings teknologien har en stigende popularitet blandt fans til sportsbegivenheder, de sætter pris på at de kan bestille deres drikkelse fra deres plads, og hente det når det er klart.

I 2015 lancerede Aviva Stadium deres RapidQ app. App’en giver deres tilskuere muligheden for at forudbestille mad og drikke til kampe. Konceptet var på det tidspunkt stadigt relativt nyt, men siden da er det blevet udbredt til endnu flere events, begivenheder og sportsteams. Men hvorfor?

Effekten er til at mærke. Kunder skal ikke længere vente i enorme køer for at bestille deres mad og drikke, de behøver ikke vente på at kunderne foran dem skal bruge tid på at vælge fra menuen. Desuden forsvinder presset hos medarbejderne, idet de kan tilrettelægge deres arbejde bedre, ved for eksempel at have drikkevarerne klar på forhånd.

Preoday samarbejder i dag med andre stadiums og sports event, så de kan tilbyde deres tilskuere mobilbestilling af mad og drikkevarer. For eksempel: I februar 2017 lancerede Bath Rugby deres mobil- og online bestillingsservice, Epsom Downs gjorde det samme til deres årlige Derby Festival i starten af juni.

Men hvordan har forudbestilling ændret tilskuernes oplevelse af eventen? To år efter lanceringen af RapidQ, hvordan har teknologien udviklet sig og hvorfor passer det så godt til sport events?

Vi har talt med Martina Flood, Head of Operations – Sports, Leisure & Hospitality – Compass Group Ireland, om det at bruge forudbestillingsteknologi.

Hvilke fordele giver forudbestillingsteknologien for tilskuerne på Aviva Stadium?

Aviva Stadium samarbejder med Preoday om forudbestillings-app’en RapidQ. Dette giver vores brugere muligheden for forudbestille deres drikkelse til afhentning på et fastlagt tidspunkt, et forudbestemt sted. Dette eliminerer den stress der kommer af at vente i kø, og giver Aviva Stadium en bedre mulighed for at forbedre tilskuernes oplevelse. Når en tilskuer har downloadet app’en kan de selv vælge om de vil modetage marketingsmateriale med information om andre lignende og kommende events. Dette giver os muligheden for at informerer disse gæster på forhånd om specielle tilbud og giver os muligheden for indsamle date om kundernes købevaner.

Tror du denne teknologi er mere egnet til visse sportsgrene og faciliteter, frem for andre?

Jeg tror det virker godt i sportsmiljøer, eller endnu bedre i et teatre, hvor der er et stort pres på servicepunktere i pauserne. Selvom der er mange fordele ved denne teknologi, som beskrevet ovenfor, siger erfaringerne at teknologien er bedre til sportsbegivenheder der strækker sig over længer tid, såsom væddeløb, amerikanskfodbold, baseball eller koncerter.

Hvordan har RapidQ app’en udviklet sig over de sidste tre år?

Da vi første gang lancerede en forudbestillings app var det med levering til kundes plads – men, vi erfarede hurtigt, at tilskuerne ikke ønsker at blive forstyrret når de er på deres plads. Vi lancerede den først version af ’click & collect’ med to opsamlingssteder, og dette har vi udvidet til otte opsamlingssteder spredt ud på hele stadionet. Ud fra vores erfaringer, har vi fundet ud af at for at få succes med denne teknologi kræver det direkte markedsføring – mail til tidligere brugere, samt marketing på sociale medier. Da vi gik live med vores ’click & collect’ service fandt vi desuden ud af at vi måtte udvide vores Wifi – derfor fik vi, i samarbejde med vores internetudbyder, øget vores Wifi kapacitet.

Hvordan har jeres tilskuere reageret på teknologien?

Den er blevet taget godt imod af dem der bruger den på regulært basis – vi ser at der bliver flere og flere tilbagevendende kunder. Den generelle fedback er at teknologien giver en effektiv proces for tilskuerne når de skal have mad og drikke i de travle perioder – især under halvlege.

Hvad byder fremtiden på for RapidQ app’en og forudbestilling ved Aviva Stadium?

Gennem vores samarbejde med Preoday vil vi rette kundernes fokus på forudbestilling af drikkelse til når de allerede bestiller billetterne til et event. Derudover vil vi prøve at give gæsterne mulighed for at købe til enhver tid (i øjeblikket giver vi dem tidsbegrænsede muligheder) på vores kommende koncerter. Ideelt set forstiller vi os at forudbestilling i fremtiden bliver normen fra gæstens perspektiv – dog er dette måske et antal år ude i fremtiden.

For mere information om hvordan forudbestilling kan integreres i allerede eksisterende sports systemer eller hvordan det kan gavne jeres event eller sportsteam, email: hello@preoday.com

 

 

Other Blog Articles

The impact of mobile ordering technology on sport

The impact of mobile ordering technology on sport

The impact of mobile ordering technology on sport

Mobile ordering technology is increasingly popular among fans at sporting events who appreciate the ability to purchase the next drink from their seats and collect it when suits them.

When, in 2015, Ireland’s Aviva Stadium launched the RapidQ app to enable supporters to pre-order and pay for food and drink at games, the concept was still relatively new. Since that time it has been adopted by ever more sporting venues, events and teams. Why?

The tangible impact is clear. Customers no longer have to wait in enormous queues to decide what they want to eat or drink, they don’t have to be delayed by people ahead of them searching for change and the pressure on staff is relieved as they are able to plan better and have drinks ready in advance.

Preoday now works with a number of other stadiums and sporting events to give fans the benefit of refreshment pre-ordering. In February 2017, Bath Rugby, for example, launched its mobile and online ordering service. And, on June 2nd/3rd, Epsom Downs will provide a pre-ordering solution to spectators at the 2017 Derby Festival.

So how has pre-ordering been making a difference to the experience of customers at games? Two years on from the launch of RapidQ at the Aviva Stadium, how has sport technology and mobile pre-ordering evolved and why is it so well suited to sporting events?

We asked Martina Flood, Head of Operations – Sports, Leisure & Hospitality – Compass Group Ireland, some questions about the uptake of pre-ordering.

What benefits does pre-ordering technology offer Aviva Stadium and spectators?

Aviva Stadium in partnership with Preoday operate a pre-order app called Rapid Q. This gives our patrons an opportunity to preorder their drinks at a designated time and from a predetermined collection point, taking away the stress of queuing up and waiting at peak times to be served. It gives us in Aviva Stadium another way to provide the patrons with an enhanced customer experience during their visit to the stadium. Once a guest has downloaded the app they can choose whether they would like to receive marketing and promotional material for future events. This enables us to inform those guests in advance of any special offers we may run and provides us with a database of our guests’ buying patterns.

Do you think this kind of technology lends itself to certain sports or facilities more than others?

I think it works very well in a sporting environment or indeed a theatre environment where there is pressure on service points at key times during the course of the event. While this offers benefits as outlined above there is evidence to suggest that this type of technology is better received at sporting venues where the game operates over a longer period of time – such as horse racing, American football, baseball and concerts.

How has the RapidQ app developed over the last three years?

When we first launched a pre-order app it was for in seat service – however, we learned that patrons do not wish to have their viewing disturbed whilst in their seats. We then launched the first model of click and collect with two designated collection points on our premium level. This has now grown to 8 collection points across the stadium. From experience we have found that in order to gain traction from such an App shortlead marketing must take place – this includes a mail shot to all previous users and social media marketing. Additionally when we first went live with our click and collect the need for improved Wifi was recognised – working with our partners at the stadium wifi capability was increased to service this.

How have supporters reacted to the technology?

It is well received by those who use it on a regular basis – we see repeat guests consistently using the service on event days. The general feedback from them is that it is a great addition to services in the stadium and provides fast and efficient food and beverages during the busy periods – in particular for half time ordering.

What does the future hold for the RapidQ app and pre-ordering at Aviva Stadium?

Through our partnership with Preoday there will be a move to encourage guests to pre-order as soon as they buy their ticket for the event. In addition to this we will be trialling allowing guests to purchase at any time (currently we provide them with timed options) at our upcoming concerts. Ideally in the future we would envisage that pre-ordering will become the norm from a guest’s perspective – however, this is perhaps a number of years down the line.

For more information about how pre-ordering can integrate with existing sport technology, benefit your venue, event or sporting team, email hello@preoday.com

Other Blog Articles